Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rutin för direktupphandlingar

 1. Grundregler

  Direktupphandling är en upphandling som får användas om värdet på inköpet uppgår till högst 586 907 kronor exklusive mervärdeskatt, men inklusive options- och förlängningsklausuler.

  a) Det är kommunens samlade behov, det vill säga hela kommunens inköp av samma slag som ligger till grund för bedömningen om beloppsgränsen för direktupphandling överskrids, inte en enskild nämnds eller enhets behov.

  Om det är ett återkommande behov under flera år ska det samlade behovet över tiden räknas samman. Se inköpsenhetens checklista för direktupphandlingar. (PDF-dokument, 193 kB)

  b) Kontrollera i nämndens delegationsordning delegat för en direktupphandling som berör en kommunal enhet respektive delegat för en direktupphandling som berör flera kommunala enheter. Exempelvis är det olika delegater för detta i kommunstyrelsens delegationsordning.

  c) Om bedömningen enligt p.1.a. innebär att direktupphandling kan göras och värdet av upphandlingen är mellan 100 000 kr och 586 907 kr ska minst tre leverantörer tillfrågas och upphandlingen ska dokumenteras.

 2. Lagen om offentlig upphandling

  I likhet med andra upphandlingar ska de grundläggande principerna i lagen om offentlig upphandling det vill säga likabehandling, proportionalitet, transparens, icke-diskriminering samt ömsesidigt erkännande efterlevas. För mer information om dessa principer se Upphandlingsmyndigheten

 3. Synnerliga skäl

  Direktupphandling kan därutöver användas om det finns synnerliga skäl eller om kriterierna för att tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda. Tolkningen om tillämpligheten är i dessa fall är mycket restriktiv och det är kommunen som har bevisbördan för att sådana skäl föreligger.

 4. Kontakta inköpsenheten för en bedömning

  Inköpsenheten hjälper till med bedömning om det föreligger förutsättningar att direktupphandla.

 5. Dokumentation

  För att fullgöra dokumentationsplikten ska upphandlingen registreras:

  a) antingen genom att annonseras i Kommers.

  b) eller i Nackas blankett för dokumentation direktupphandlingar.

 6. Registrering och diarieföring

  Enligt inköpsenhetens antagna informationshanteringsplan ska alla direktupphandlingar och alla anbud:

  a) registreras i Kommers.

  b) diarieföras i Platina.

Sidan uppdaterades: