Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dialog med leverantörer ger bättre affärer

Inköpsenheten arbetar aktivt med verksamheterna för att föra dialog med leverantörer och intresseorganisationer inför upphandlingar. En dialog ger fler möjliga lösningar på kommunens behov. När dialogen fokuserar på funktion och resultat utvecklas verksamheten. Resultatet brukar bli fler anbud.

Förutsättningarna ökar för ett långsiktigt och stabilt samarbete med leverantören efter att avtal har ingåtts. Tiden för att genomföra olika dialogaktiviteter sparas in genom klokare och mer ändamålsenliga krav och villkor. Genom dialog undviks många problem under upphandling och avtalstid. Leveranserna blir effektivare och bättre.

Gemensamt för genomförda dialoger är att kommunen fått större kunskap om vad som är viktigt för att få in fler anbud i kommunens upphandlingar. Företagen uppfattar kontakten med kommunen som positiv. De får veta vad Nacka vill och de planer som finns. Dialogerna uppskattas och kommer att fortsätta.

Vill du veta mer om hur du kan skapa dialog med just din leverantörsmarknad är du välkommen att kontakta inköpsenheten.

Inköpsenheten har hittills arbetat aktivt med dialoger i följande projekt:

 1. IT inom välfärden
  (Inköpsenheten tillsammans med äldreenheten)

  Dialog fördes inledningsvis med Almega och Svenskt Näringsliv.

  Dialog fördes med över 40 företag. Kommunen beskrev funktionen kommunen ville upphandla för att ta reda på om leverantörerna var intresserade av att erbjuda Nacka en helhetslösning och för att få synpunkter kring olika kravställningsnivåer.

  Se gärna Upphandlingsmyndighetens film om Nackas dialog på myndighetens hemsida.

 2. Byggnation av stora komplexa entreprenader inom stadsbyggnad
  (Inköpsenheten tillsammans med projektledare och chefer inom stadsbyggnadsområdet)

  Ett stort antal studiebesök genomfördes hos andra upphandlande myndigheter som Trafikverket, Hagastaden och Luleå kommun för att lära av deras upphandlingar.

  Dialog fördes med stora byggherrar för att kommunen ville veta vad de anser är viktigt när kommunen upphandlar. Företagen fick reda på hur mycket Nacka planerar att bygga de närmaste 15 åren. Tidig information innebär att leverantörerna kan planera för att lämna anbud.

  Upphandlingens omfattning är viktig. På en öppen informationsträff kom ca 12 företag i olika storlekar. En workshop genomfördes kring hur Nacka kommun kan bli en attraktivare kund att lämna anbud till. Träffen gav flera bra lärdomar som kommunen tar med sig i framtida entreprenadupphandlingar.

 3. Drift av biblioteket och av museet HAMN
  (Inköpsenheten tillsammans med kultur- och fritidsenheten)

  För att öka intresset för att ge anbud söktes leverantörer upp. Två dialogmöten genomfördes där kommunen beskrev sina behov. Företagen informerade om sina erfarenheter och föreslog områden som kommunen behövde tänka på i upphandlingarna.

  Dialogerna gav ökad kunskap om marknaden samt en förbättrad kontakt mellan anbudsgivare och kommunen.

 4. Byggnation och drift av tre simhallar
  (Inköpsenheten tillsammans med projektgruppen för simhallar)

  Dialog fördes med potentiella leverantörer för att kartlägga hur upphandlingen bör utformas, och vad som är viktigt för att företagen ska lämna anbud.

  En risk är den långa avtalstiden på 30-45 år. Företagen förväntades ansvara för verksamhetens omfattning och finansiering under perioden.

Upphandlingsmyndighetens exempel kring dialog

På upphandlingsmyndighetens hemsida kan du se exempel på dialog i upphandling såsom:

 • Upphandling av taxitjänster -
  Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
 • PR, kommunikation, webb och eventtjänster – Inköp Gävleborg
 • Flyttjänster – Sollentuna
 • Kollektivtrafik och skolskjuts – Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Läs mer: Upphandlingsmyndighetens exempel kring dialog i upphandling.

Vill du veta mer om hur du kan skapa dialog med just din leverantörsmarknad är du välkommen att kontakta inköpsenheten.

Sidan uppdaterades: