Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Korruption och otillåten påverkan

Varje dag fattas ett stort antal beslut i kommunen. Besluten ska vara objektiva, sakliga och enkla att förstå.

Påverkan så att beslut fattas till en enskild persons fördel eller någon annans nackdel till exempel genom att erbjuda personliga fördelar, hota eller skada, är en otillåten påverkan.

Korruption omfattar inte bara en dold brottslighet mellan två parter som kommer överens om att bryta mot regelverket för att uppnå egna fördelar utan kan vara en situation där osunda beroenden uppstår.

Anställda bör alltid vara uppmärksamma på hur jävssituationer, intressekonflikter, personliga beroenden, bisysslor eller delägarskap kan påverka underlag eller beslut som fattas.

Särskilda riskgrupper är:

 • de som fattar beslut,
 • deltar i förberedelser och/eller i utvärderingar av upphandlingar,
 • anställda som förbereder och presenterar beslutsunderlag för chefer,
 • ledningsgrupper,
 • styrelse och nämnder,
 • samt alla som har rätt att fatta beslut om överenskommelser med externa parter.

Nacka kommuns information om otillåten påverkan

SKL:s skrift Korruption och otillåten påverkan

I SKL:s skrift berörs bland annat:

Lagstiftning: Givande och tagande av muta, trolöshet mot huvudman, tjänstefel.

Plan för incidenthantering: En objektiv utredning ska vara tillräckligt konkret för en polisanmälan men får inte försvåra polisutredningen, svagheter ska åtgärdas i interna rutiner.

Varningstecken: Svagt ledarskap, bristfällig dokumentation av möten och beslut, bristfällig intern styrning och kontroll, bristande granskning, svagheter i uppföljning av leveranser och resultat, kringgående av regler för upphandling och inköp, onormala transaktioner.

Varningssignaler inom ekonomi och inköp:

 • Höga kostnader för varor eller tjänster,
 • fiktiva underleverantörer,
 • falska eller osanna fakturor,
 • extensiva provisioner,
 • dubbla betalningar,
 • bristfällig dokumentation av utfört arbete,
 • påtryckningar för snabb betalning eller förskottsbetalning,
 • kontanthantering,
 • privata möten med leverantörer eller bolag som är intresserade av att kontrakteras,
 • mottagande av påkostad representation eller gåvor,
 • krav på att fungera som ansvarig gentemot vissa utpekade leverantörer,
 • avsaknad av mötesdokumentation,
 • undvikande av oberoende kontroller,
 • undvikande av kontroller av dokumentation och leveranser,
 • tilldelning av kontrakt som är ofördelaktiga för organisationen.

Varningssignaler inom kvalitet:

 • När beslut om tilldelning av kontrakt eller inköp har påverkats av ovidkommande hänsyn,
 • byte av produkt till exempelvis en kopia,
 • bristande kvalitet,
 • funktionsproblem hos produkten,
 • försenad eller utebliven leverans,
 • ökning av klagomål från användare/brukare,
 • ökning av lagerhållna varor.

Varningssignaler höjd levnadsstandard:

 • Semesterresor,
 • exklusiva bilar,
 • fastighetsköp,
 • renovering eller ombyggnation,
 • dyra smycken eller klockor.

Varningssignaler ändrat förhållningssätt:

 • Tar ingen semester,
 • tar semester i väldigt korta perioder,
 • motsätter sig att någon annan utför hans eller hennes arbetsuppgifter,
 • väldigt kontrollerande på arbetsplatsen,
 • börjar tidigt, slutar sent,
 • visar tecken på stress, nervositet, skuld, personlighetsförändring,
 • spel, rökning, alkohol,
 • irritabel,
 • hemlighetsfull,
 • kontrollerande,
 • försvarsställning.

Sidan uppdaterades: