Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Nacka kommuns policy är att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra, med samma rättigheter och skyldigheter.

Vi arbetar aktivt med att göra den fysiska miljön i kommunen tillgänglig för alla medborgare och besökare.

Du kan lämna synpunkter och påtala brister i den fysiska utemiljön till oss och därigenom skapa en ännu bättre och mer tillgänglig kommun. Det kan exempelvis vara att en trappa som saknar ledstång på båda sidor eller har dålig kontrastmarkering. Men det kan även vara ett övergångställe med kantsten och ingen ramp mellan gångbana och väg eller en sittbänk som saknar armstöd. Beskriv platsen och problemet så utförligt som möjligt så att vi kan göra en bedömning.

Nacka kommuns arbete med att förbättra tillgängligheten

Boverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om hur man tar bort hinder som är enkla att avhjälpa till lokaler och i lokaler dit allmänheten har tillträde samt på allmänna platser.

Enligt Boverkets föreskrifter avses med enkelt avhjälpta hinder sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen, kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för kommunen.

Tillgänglighetsinventering och handlingsplan för Nacka kommun

Tillgänglighetsinventering i Nacka kommun har genomförts, följande inventerades:

  • Busshållplatser
  • Gångpassager
  • Parkeringar
  • Sittplatser
  • Trappor
  • Informationstavlor


En handlingsplan har tagits fram för de brister som noterats i inventeringen och handlingsplanen beslutades i dåvarande Tekniska nämnden.

Sidan uppdaterades: