Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vill du söka hjälp?

Är du orolig för att du dricker för mycket alkohol? Tar du droger och vill ha hjälp med att sluta? Har du problem med spel om pengar och vill ta hjälp?

Du som söker stöd och hjälp för problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar och är boende i Nacka kommun är välkommen till Nacka Beroendemottagning. Där arbetar socionomer, läkare och sjuksköterskor med beroendekompetens. Beroendemottagningen drivs i samverkan mellan Nacka kommun och Prima Maria.

Mottagningen erbjuder rådgivning och information i missbruksfrågor, samtal - enskilt eller i grupp, råd och stöd till anhöriga - enskilt eller i grupp samt medicinsk behandling och rådgivning.

Om du har barn och partner kan Beroendemottagningen hjälpa till så att alla i familjen får hjälp. En persons missbruk påverkar oftast hela familjen. Vid behov samarbetar Beroendemottagningen med Familjemottagningen eller socialtjänsten och kan ge gemensamma insatser.

Råd och stöd

För råd och stöd kan du själv vända dig till Nacka Beroendemottagning.

Du kan också vända dig till någon av de anordnare som är godkända av Nacka kommun:

Hitta anordnare för öppenvård här Gå till Jämföraren


Här hittar du alternativ för dig som inte vill eller kan välja.


Du som är upp till 25 år kan också få hjälp på MiniMaria för beroendeproblematik. MiniMaria drivs gemensamt av Nacka kommun och Maria ungdom. Är du under 18 år kan du få upp till fem samtal utan biståndsbeslut. Läs mer om MiniMaria på deras hemsida

Du som vill ansöka om mer hjälp

Om du vill ansöka om hjälp med behandling eller andra stödinsatser för eget missbruk tar du kontakt med socialtjänstens gemensamma mottagningsgrupp, via Nacka kommuns växel på telefon 08-718 80 00. Boka en tid för ett första möte.

Det finns även en möjlighet att göra en skriftlig ansökan:

Ansökan socialpsykiatri, missbruk och unga vuxna

Undrar du hur en utredning går till?

Om du vill ansöka om hjälp med behandling eller andra stödinsatser för eget missbruk tar du kontakt med Socialtjänstens enhet Utredning Vuxen. Ring 08-718 80 00 för att boka tid för rådgivande samtal. Om du därefter vill ansöka om en insats gör socialsekreteraren en utredning och ger vägledning om olika hjälpinsatser.

Utredning

Tillsammans med dig utreder vi din situation för att få ett underlag till beslut om stöd. En utredning sker främst genom samtal mellan dig och socialsekreteraren. Socialtjänsten kan också, för att kunna göra en bedömning och i samråd med dig, hämta in information från sjukhus, anhöriga eller andra som känner dig väl.

Socialsekreteraren använder en intervjumetod, som kallas ASI (Addiction Severity Index). Det är en strukturerad och väl etablerad metod, som förutom frågor om alkohol- och narkotikamissbruk täcker andra livsområden.

Utredningen ska ske skyndsamt, men räkna med flera möten med socialsekreteraren. Utredningen dokumenteras och dina synpunkter ska finnas med. Allt sker i samförstånd med dig.

Här kan du läsa om de riktlinjer som finns. (PDF-dokument, 370 kB)

När beslutet är klart, går det i de flesta fall mycket snabbt att komma igång med insatsen.

Sekretess

Socialtjänsten har tystnadsplikt och inga uppgifter om dig lämnas ut till obehörig. Huvudregeln är att alla handlingar som berör dig förstörs fem år efter avslutad kontakt.

Hjälp

Det finns olika insatser du kan beviljas efter en utredning. Exempelvis kan du erbjudas strukturerad öppenvård, behandlingshem eller annat stöd beroende på hur ditt behov ser ut av stöd och vad vi kommer fram till i utredningen.

Kostnad

Alla kontakter och insatser är avgiftsfria, förutom att du kan få betala en mindre egenavgift per dygn för mat och boende när du vistas på behandlingshem, stödboende, omvårdnadsboende och familjehem.

Överklaga

Oftast är man överens om vilken hjälp som är mest lämplig men om du inte är nöjd med biståndsbeslutet kan du överklaga. Mer upplysningar kan du få av din socialsekreterare om hur du överklagar till Förvaltningsrätten.

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter på verksamheten eller din kontakt med socialtjänsten är vi tacksamma om du säger det till oss.

Anmälningar

Socialtjänsten tar även emot anmälningar från anhöriga, eller andra myndigheter såsom polis eller sjukhus om personer som far illa på grund av sitt missbruk. När en anmälan kommer in kontaktar socialtjänsten den enskilde för att erbjuda stöd och hjälp.

Tvångsvård

Det finns tillfällen då socialtjänsten måste gripa in med tvång för att få personer med beroende att avbryta sitt missbruk. Socialtjänsten kan då ansöka hos Förvaltningsrätten om vård enligt Lag om vård av missbrukare, LVM.

Sidan uppdaterades: