Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så kan du påverka när Nacka bygger

När kommunen planerar och bygger är det viktigt att du som berörs har möjlighet att lämna dina synpunkter. Det gör planerna mer genomtänkta. Då blir det bättre för alla som ska bo, vistas eller arbeta i ett område. Därför bjuder kommunen alltid in till dialog om varje projekt. Alla som berörs är välkomna att delta med sina tankar och idéer.

En stadsbyggnadsprocess innebär dialog med många olika intressenter där olika intressen vägs mot varandra. Tidig dialog, samråd och granskning är några tillfällen där du har möjlighet att påverka.

Var med i tidig dialog

Dialog mellan kommunen och dem som berörs av ett förslag är en viktig del av stadsbyggnadsprocessen. I planeringen av större områden förs alltid en tidig dialog med dem som bor och verkar i området. Det sker redan innan den egentliga planeringen startar. Formerna för tidig dialog varierar: Öppet hus, enkäter eller att lämna idéer och synpunkter via kartor och modeller.

Ge synpunkter under samråd och granskning

De mer formella tillfällena till dialog och påverkan kallas samråd och granskning. Under en samrådsperiod har boende, olika myndigheter och organisationer, möjlighet att lämna synpunkter och kommunen kan hämta in mer kunskap.

De som är direkt berörda kallas sakägare. Inför samråd och granskning får både sakägare och myndigheter information per post. Förslagen läggs också ut på nacka.se.

När samrådsperioden är över sammanställer kommunen alla synpunkter och bearbetar förslaget. Det läggs ut på nacka.se där man kan följa varje byggprojekt. Sedan är det dags för politikerna att ta ställning. Det bearbetade förslaget ställs därefter ut för granskning, då finns en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Vad händer med synpunkterna?

Kommunen strävar efter att ta hänsyn till synpunkter så mycket som möjligt. Alla synpunkter som kommer in via samråd och granskning besvaras av kommunen. Däremot kan inte alla synpunkter tillgodoses. Kommunen bevakar framförallt det allmänna intresset och en långsiktigt hållbar utveckling. Ytterst är det politikerna som bestämmer hur ett område ska planeras.

Rätt att överklaga

De som har framfört skriftliga synpunkter senast under samråds- och granskningstiden har rätt att överklaga kommunens beslut att anta en detaljplan.

Var kan jag påverka just nu?

Bygget av Nacka stad börjar synas på flera platser, men olika områden är i olika faser. Många projekt är fortfarande i ett tidigt skede. Där kan du fortfarande vara med och tycka till om den slutliga utformingen.

Pågående projekt inom Nacka stad.

Läs mer om stadsbyggnadsprocessen - från idé till bygge.

Aktuella samråd i Nacka kommun

Flera samråd för stadsbyggnadsprojekt inom Nacka stad planeras i närtid. När datum för samråden är beslutade publiceras de i en lista över alla samråd och granskningar i Nacka kommun.

Sidan uppdaterades: