Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd Björknäs-Värmdövägen

Planförslaget för Björknäs-Värmdövägen är utställt för samråd 29 maj - 31 augusti 2020.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny, småskalig bostadsbebyggelse och verksamheter i ett kollektivtrafiknära läge längs Värmdövägen samt att skydda ett antal befintliga byggnader samt värdefulla träd inom planområdet. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Planförslaget möjliggör cirka 200 nya bostäder med handel i bottenvåningarna inom ett par byggnader. Bebyggelsen är huvudsakligen fyra våningar närmast Värmdövägen och trappas ned i våningsantal mot angränsande villor. Flertalet byggnader regleras med bestämmelser om sadeltak. Befintligt verksamhetsområde för Boo Energi får bekräftad användning i plan. Två alternativ till plankarta har tagits fram, i syfte att pröva olika placering av ny bebyggelse.

Samråd

Under tiden 29 maj 2020 till och med 31 augusti 2020 finns planförslaget tillgängligt för granskning.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 31 augusti 2020. Alla handlingar och informatin om hur man lämnar synpunkter finns på projektets webbplats.

Sidan uppdaterades: