Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Björknäs-Värmdövägen

En ny detaljplan ska göra det möjligt att förtäta och utveckla delar av ett område längs Värmdövägen, mellan Solhöjdsvägen och Boo Energi. Förslaget ska möjliggöra blandad bostadsbebyggelse och verksamheter.

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Viktor Wallström

Viktor Wallström

Planarkitekt

Status och handlingar

Förslaget omarbetas och det blir ett nytt samråd

Under tiden 29 maj 2020 till och med 31 augusti 2020 hölls ett första samråd om planförslaget för Björknäs-Värmdövägen.

Under samrådet kom många synpunkter in där boende i området ville se en lägre grad av exploatering. Därför har planenheten bedömt att det är lämpligt med en omarbetning av planförslaget.

Ett nytt förslag, med endast ett alternativ kommer att tas fram, som tar hänsyn till synpunkterna vi fått in. Samråd kring det omarbetade planförslaget planeras under andra kvartalet 2021.

Du kan fortfarande hitta planförslaget med tillhörande underlag under STATUS och HANDLINGAR under fliken samråd.

Solstudier för föreslagen bebyggelse

Vi har ställt samman solstudier för de båda planförslagen. Du kan ta del av solstudierna här. (PDF-dokument, 11,1 MB)

Frågor från det digitala samrådsmötet

Ett digitalt samrådsmöte hölls den 10 juni 2020 mellan klockan 17:00 och 19:00. Vi fick in många frågor och hann inte besvara alla under mötet. Vi har sparat alla frågor som kom in och besvarat dem. Läs frågorna och svaren här.

Översiktsplanen ska styra Nackas utveckling

Många har frågat om vad det är som styr inriktningen för detaljplanearbetet. Förutom direktiven i Start-PM , som anger förutsättningarna för varje projekt, är översiktsplanen en viktig vägledning när en ny detaljplan ska tas fram. Här kan du läsa översiktsplanen.

Samrådsbroschyr

En broschyr med kortfattad information om planförslaget och samrådet har skickats ut till de boende i närområdet. Broschyren finns även att läsa här. (PDF-dokument, 4,3 MB)

Bakgrund och tidigare beslut

Den 2 maj 2018 antog kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) ett Start-PM för projekt Björknäs-Värmdövägen. Efter det beslutet har det kommit in många frågor och synpunkter från boende i området, vilket lett till att politiker i KSSU tog initiativ till ett reviderat Start-PM med något förändrade direktiv.

Ett nytt start-PM antogs av kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott den 21 maj 2019. Det är detta reviderade start-PM som nu gäller och som utgör underlag för vidare arbete med att ta fram en ny detaljplan för området.

Tidigare Start-PM (PDF-dokument, 2,5 MB)

Översikts

Detaljplanering

I området har flera fastighetsägare tagit initiativ till fastighetsutveckling från 2015 fram tills idag. Intresset av förtätning och utveckling kan dock inte tillgodoses på grund av gällande detaljplaner. En utredning av omoderna detaljplaner i kommunen från 2016-2017 har även visat att det runt Värmdövägen finns områden som som omfattas av detaljplaner med omoderna bestämmelser. Genom stadsbyggnadsprojektet detaljplaneläggs delar av dessa områden. Projektets mål är att möjliggöra byggrätter för fler lägenheter på privat mark.

Två alternativa samrådsförslag med olika karaktär kommer att tas fram.

Kommunen kommer att inleda projektet med att bjuda in de fastighetsägare som ansökt om planbesked och meddelat intresse av en dialog.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: