Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Flygbild över Björknäs.

Björknäs-Värmdövägen

En ny detaljplan ska göra det möjligt att förtäta och utveckla delar av ett område längs Värmdövägen, mellan Solhöjdsvägen och Boo Energi. Förslaget ska möjliggöra blandad bostadsbebyggelse och verksamheter.

Erik Wiktorsson

Erik Wiktorsson

Kommunens projektledare

Viktor Wallström

Viktor Wallström

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu?

Samråd 2

  • Under tiden 30 november 2021 till och med 18 januari 2022 finns planförslaget tillgängligt för samråd.
  • Synpunkter på planförslaget lämnas till registrator.plan@nacka.se
  • Planförslaget med tillhörande underlag hittar du under STATUS och HANDLINGAR under fliken samråd 2.
  • Du kan fortfarande hitta det gamla planförslaget med tillhörande underlag under STATUS och HANDLINGAR under fliken samråd.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Björknäs-Värmdövägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny, småskalig och väl gestaltad bostadsbebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge längs Värmdövägen, öster om Björknäs centrum. Planen syftar även till att bekräfta befintliga verksamheter, skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och värdefulla träd samt säkerställa att tillkommande bebyggelse samspelar med Björknäs kulturmiljövärden och karaktär.

Ny bebyggelse föreslås utgöras av en till fyra våningar, där den nya bebyggelsen i huvudsak är indragen från Värmdövägen för att kunna bevara vegetation och berghällar. Inom samtliga fastigheter som innehåller tre- eller fyravåningsbebyggelse regleras den översta våningen för att upplevas som en vindsvåning och en del av taklandskapet. Samtliga bebyggelseförslag regleras med gestaltningsprinciper i vilka anges bland annat fasadmaterial, kulörer och takutformning. Planförslaget innehåller cirka 90 lägenheter och möjliggör för kontorslokaler i bottenvåningen på fastigheten Björknäs 1:719 (Boo Energi). Flerbostadshuset söder om Värmdövägen föreslås utgöras av studentbostäder.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen alt. Planförslaget avviker från översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd.

Under tiden 30 november 2021 till och med 18 januari 2022 finns planförslaget tillgängligt för granskning.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge Centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Välkomna till öppet hus och digitalt samrådsmöte

Ett öppet hus kommer att hållas i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka, torsdagen den 9 december 2021 mellan 17:00 och 19:00. Under mötet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till representanter från kommunen och byggherrarna/fastighetsägarna. Det är möjligt att ansluta till mötet när som helst under det öppna husets tider, under detta möte kommer ingen presentation hållas.

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas torsdagen den 16 december 2021 mellan 17:00 och 18:30. Mötet kommer inledas med en presentation av förslaget och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor i en chatt. En länk till mötet kommer publiceras på projektets hemsida https://www.nacka.se/bjorknas-varmdovagen under torsdagen den 16 december.

Upplysningar

Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt Viktor Wallström, telefon 08-718 80 89, e-post: viktor.wallstrom@nacka.se . Från och med den 21 december kan eventuella frågor om detaljplaneförslaget ställas till planarkitekt Emilie Hellström, telefon 08-718 95 98, e-post: emilie.hellstrom@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se skriv KFKS 2017/1029 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2017/1029
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 18 januari 2022.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt plan- och bygglagen (2010:900) kan tillämpas eftersom planförslaget:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande om översiktsplanen
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Översiktsplanen ska styra Nackas utveckling

Många har frågat om vad det är som styr inriktningen för detaljplanearbetet. Förutom direktiven i Start-PM , som anger förutsättningarna för varje projekt, är översiktsplanen en viktig vägledning när en ny detaljplan ska tas fram. Här kan du läsa översiktsplanen.

Samrådsbroschyr

En broschyr med kortfattad information om det nya planförslaget och samråd 2 kommer att skickats ut till de boende i närområdet inom kort.

Bakgrund och tidigare beslut

Den 2 maj 2018 antog kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) ett Start-PM för projekt Björknäs-Värmdövägen. Efter det beslutet har det kommit in många frågor och synpunkter från boende i området, vilket lett till att politiker i KSSU tog initiativ till ett reviderat Start-PM med något förändrade direktiv.

Ett nytt start-PM antogs av kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott den 21 maj 2019. Det är detta reviderade start-PM som nu gäller och som utgör underlag för vidare arbete med att ta fram en ny detaljplan för området.

Tidigare Start-PM (PDF-dokument, 2,5 MB)

Översikts

Detaljplanering

I området har flera fastighetsägare tagit initiativ till fastighetsutveckling från 2015 fram tills idag. Intresset av förtätning och utveckling kan dock inte tillgodoses på grund av gällande detaljplaner. En utredning av omoderna detaljplaner i kommunen från 2016-2017 har även visat att det runt Värmdövägen finns områden som som omfattas av detaljplaner med omoderna bestämmelser. Genom stadsbyggnadsprojektet detaljplaneläggs delar av dessa områden. Projektets mål är att möjliggöra byggrätter för fler lägenheter på privat mark.

Under tiden 29 maj 2020 till och med 31 augusti 2020 hölls ett första samråd om planförslaget för Björknäs-Värmdövägen.

Under samrådet kom många synpunkter in där boende i området ville se en lägre grad av exploatering. Därför har planenheten bedömt att det är lämpligt med en omarbetning av planförslaget.

Två alternativa samrådsförslag med olika karaktär togs fram.

Ett digitalt samrådsmöte hölls den 10 juni 2020 mellan klockan 17:00 och 19:00. Vi fick in många frågor och hann inte besvara alla under mötet. Vi har sparat alla frågor som kom in och besvarat dem. Läs frågorna och svaren här.

En broschyr med kortfattad information om planförslaget och samrådet har skickats ut till de boende i närområdet. Broschyren finns även att läsa här. (PDF-dokument, 4,3 MB)

Kommunen kommer att inleda projektet med att bjuda in de fastighetsägare som ansökt om planbesked och meddelat intresse av en dialog.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: