Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Flygbild över Björknäs.

Björknäs-Värmdövägen

En ny detaljplan ska göra det möjligt att förtäta och utveckla delar av ett område längs Värmdövägen, mellan Solhöjdsvägen och Boo Energi. Förslaget ska möjliggöra blandad bostadsbebyggelse och verksamheter.

Profilbild saknas

Madeleine Rüdén

Kommunens projektledare

Viktor Wallström

Viktor Wallström

Planarkitekt

Status och handlingar

Paus i planarbetet i väntan på ny områdesplan

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott har beslutat att en ny områdesplan för Björknäs och Eknäs ska tas fram. Områdesplanen ska peka ut en önskad framtida utveckling av området och ange vilka kvaliteter som särskilt ska tas till vara. I väntan på det arbetet har detaljplanearbetet för området Björknäs- Värmdövägen pausats.

Här kan du läsa mer om områdesplanen för Björknäs och Eknäs

Samråd 2 avslutat

  • Tack för alla inkomna synpunkter! Synpunkterna kommer nu att läsas, sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse som publiceras på denna sida i nästa skede av planprocessen.
  • Planförslaget med tillhörande underlag hittar du under STATUS och HANDLINGAR under fliken samråd 2.
  • Du kan fortfarande hitta det gamla planförslaget med tillhörande underlag från samråd 1 under STATUS och HANDLINGAR under fliken samråd.

Samrådstid

Under tiden 30 november 2021 till och med 31 januari 2022 fanns planförslaget tillgängligt för granskning. Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall och fanns även tillgängliga på biblioteken i Orminge Centrum och Nacka Forum.

Ett digitalt samrådsmöte hölls torsdagen den 16 december 2021.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Björknäs-Värmdövägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny, småskalig och väl gestaltad bostadsbebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge längs Värmdövägen, öster om Björknäs centrum. Planen syftar även till att bekräfta befintliga verksamheter, skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och värdefulla träd samt säkerställa att tillkommande bebyggelse samspelar med Björknäs kulturmiljövärden och karaktär.

Ny bebyggelse föreslås utgöras av en till fyra våningar, där den nya bebyggelsen i huvudsak är indragen från Värmdövägen för att kunna bevara vegetation och berghällar. Inom samtliga fastigheter som innehåller tre- eller fyravåningsbebyggelse regleras den översta våningen för att upplevas som en vindsvåning och en del av taklandskapet. Samtliga bebyggelseförslag regleras med gestaltningsprinciper i vilka anges bland annat fasadmaterial, kulörer och takutformning. Planförslaget innehåller cirka 90 lägenheter och möjliggör för kontorslokaler i bottenvåningen på fastigheten Björknäs 1:719 (Boo Energi). Flerbostadshuset söder om Värmdövägen föreslås utgöras av studentbostäder.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt plan- och bygglagen (2010:900) kan tillämpas eftersom planförslaget:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande om översiktsplanen
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Översiktsplanen ska styra Nackas utveckling

Många har frågat om vad det är som styr inriktningen för detaljplanearbetet. Förutom direktiven i Start-PM , som anger förutsättningarna för varje projekt, är översiktsplanen en viktig vägledning när en ny detaljplan ska tas fram. Här kan du läsa översiktsplanen.

Bakgrund och tidigare beslut

Den 2 maj 2018 antog kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) ett Start-PM för projekt Björknäs-Värmdövägen. Efter det beslutet har det kommit in många frågor och synpunkter från boende i området, vilket lett till att politiker i KSSU tog initiativ till ett reviderat Start-PM med något förändrade direktiv.

Ett nytt start-PM antogs av kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott den 21 maj 2019. Det är detta reviderade start-PM som nu gäller och som utgör underlag för vidare arbete med att ta fram en ny detaljplan för området.

Tidigare Start-PM (PDF-dokument, 2,5 MB)

Översikts

Detaljplanering

I området har flera fastighetsägare tagit initiativ till fastighetsutveckling från 2015 fram tills idag. Intresset av förtätning och utveckling kan dock inte tillgodoses på grund av gällande detaljplaner. En utredning av omoderna detaljplaner i kommunen från 2016-2017 har även visat att det runt Värmdövägen finns områden som som omfattas av detaljplaner med omoderna bestämmelser. Genom stadsbyggnadsprojektet detaljplaneläggs delar av dessa områden. Projektets mål är att möjliggöra byggrätter för fler lägenheter på privat mark.

Under tiden 29 maj 2020 till och med 31 augusti 2020 hölls ett första samråd om planförslaget för Björknäs-Värmdövägen.

Under samrådet kom många synpunkter in där boende i området ville se en lägre grad av exploatering. Därför har planenheten bedömt att det är lämpligt med en omarbetning av planförslaget.

Två alternativa samrådsförslag med olika karaktär togs fram.

Ett digitalt samrådsmöte hölls den 10 juni 2020 mellan klockan 17:00 och 19:00. Vi fick in många frågor och hann inte besvara alla under mötet. Vi har sparat alla frågor som kom in och besvarat dem. Läs frågorna och svaren här.

En broschyr med kortfattad information om planförslaget och samrådet har skickats ut till de boende i närområdet. Broschyren finns även att läsa här. (PDF-dokument, 4,3 MB)

Kommunen kommer att inleda projektet med att bjuda in de fastighetsägare som ansökt om planbesked och meddelat intresse av en dialog.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: