Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Samråd - Älta 16:28

Detaljplan för fastigheten Älta 16:28, Odlingsvägen 14 i Älta, Nacka kommun

Ett förslag till detaljplan har upprättats för rubricerat område. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en avstyckning för uppförande av ytterligare en huvudbyggnad för bostad samt att tillse att befintlig huvudbyggnad som idag är planstridig blir planenlig. Förslaget genererar en ny bostadsfastighet med huvudbyggnad och tillhörande komplement-byggnader. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Planarbetet bedrivs genom standardförfarande.

Ni bereds härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslag till detaljplan.

Samrådstid

Planchefen har beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd.

Under tiden 16 juni 2020 till och med 31 augusti 2020 finns planförslaget tillgängligt för granskning.

Planhandlingar

Plankarta (PDF-dokument, 540 kB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 518 kB)
Underlag Markundersökning (PDF-dokument, 3 MB)

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller 08-718 92 69.

Upplysningar

Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt Kristina Källqvist e-post: kristina.kallqvist@nacka.se, telefon 08-718 92 69.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2019/149 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2019/149
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 31 augusti 2020.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt PBL 5 kap 6 § kan tillämpas eftersom planförslaget:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande om översiktsplanen
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Planenheten

Sidan uppdaterades: