Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning 2 - Nya Gatan, Elverkshuset

Detaljplan för Nya gatan Elverkshuset, fastigheten Sicklaön 134:26 m.fl., på västra Sicklaön, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för Nya gatan Elverkshuset, fastighet Sicklaön 134:26 m.fl. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att det så kallade Elverkshuset och dess närområde förändras till tät stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter i bottenvåningarna och offentliga rum. Planförslaget innehåller två stadskvarter, som beroende på lägenhetsstorlekar, kan rymma cirka 580 bostäder. Utöver bebyggelsen föreslås befintliga parkeringsytor byggas om till ett södervänt torg. Detaljplanen är en del av stadsbyggnadsprojektet Nya gatan och är en fortsättning på den pågående utbyggnaden. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen var utställd för granskning (granskning 1) under oktober-november 2017. Planförslaget har ändrats sedan dess och underlag har uppdaterats vilket motiverar en förnyad granskning (granskning 2).

Granskningstid

Under tiden 3 juli 2020 till och med 9 september 2020 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på www.nacka.se/elverkshuset

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Jerk Allvar telefon 08-718 93 81, e-post: jerk.allvar@nacka.se

Eftersom granskning 2 delvis pågår under semesterperioden är granskningstiden satt till cirka 9 veckor vilket är längre än normalt. Frågor om planförslaget besvaras av handläggare först efter den 10 augusti.

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallarna eller läsa på webben.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2015/399-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2015/399-214
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 9 september 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Planenheten

Sidan uppdaterades: