Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Inbjudan till samråd - Mensättra 1:159

Detaljplan för fastigheten Mensättra 1:159, Eriksviksvägen 2A i Boo, Nacka kommun

Ett förslag till detaljplan har upprättats för rubricerat område. Detaljplanen syftar till att göra fastigheten Mensättra 1:159 möjlig att stycka. Fastigheten medges en byggrätt som har anpassas till gällande byggnadsplan för området.

Ni bereds härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslag till detaljplan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att fastigheten Mensättra 1:159 kan delas in i två fastigheter. Planförslaget anger en minsta fastighetsstorlek på 1200 kvadratmeter. Respektive fastighet får inrymma ett friliggande bostadshus med högst två bostadslägenheter samt komplementbyggnad. Bostadshusen ska anpassas till den omgivande bebyggelsens villakaraktär.

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har via delegation beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd.

Under samrådstiden 1 oktober 2020 till och med 12 november 2020 finns detaljplaneförslaget tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingar

Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf

Upplysningar
Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt Linn Grönlund på telefon 08-718 79 34, e-post: linn.gronlund@nacka.se

Synpunkter
Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2020/42 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2020/42
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 12 november 2020.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt PBL 5 kap 6 § kan tillämpas eftersom planförslaget:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande om översiktsplanen
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Planenheten

Sidan uppdaterades: