Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Granskning Talluddsvägen

Planförslaget för Talluddsvägen, fastigheten Björknäs 1:52 m.fl., Björknäs, Boo, är utställt för granskning 5 november 2020 till och med 15 december 2020.

I detaljplanen föreslås ett nytt flerbostadshus i fyra till fem våningar med totalt cirka 20–25 lägenheter som fastighetsägaren avser att upplåta med hyresrätt. Det nya bostadshuset med bostadsgård föreslås uppföras söder om befintligt flerbostadshus. Den nya bebyggelsen tar hänsyn till topografin, gatan och omkringliggande bebyggelse. Det nya huset placeras tvärställt mot Talluddsvägen och längs med den befintlig angöringsvägen vid äldreboendet. Under det nya flerbostadshuset och bostadsgården föreslås ett parkeringsgarage i en våning. Angöring sker från angöringsgatan vid äldreboendet. Vidare anläggs markparkeringar längs angöringsgatan. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Detaljplaneförslaget var utställt på en första granskning under maj 2018. Efter en första granskningen har planförslaget ändrats genom att ytterligare ett av bostadshusen, norr om det befintliga bostadshuset, utgått och planområdesgränsen har ändrats och omfattar inte längre det befintliga naturområdet. Kommunen bedömer att ändringen är så stor att det behövs en ny andra granskning av planförslaget.

Granskning

Detaljplaneförslaget är utställt för granskning från den 5 november till den 15 december 2020.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 15 december 2020. Alla handlingar och information om hur du lämnar synpunkter finns på projektets webbplats.

Sidan uppdaterades: