Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Inbjudan till samråd - Solsidan 55:10 och 55:11

Detaljplan för fastigheterna Solsidan 55:10 och 55:11, Dragarstigen 2 och 4 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Ett förslag till detaljplan har upprättats för rubricerat område. Detaljplanen syftar till att göra befintliga bostadshus på fastigheten Solsidan 55:11 samt tillhörande entrégång planenliga. Syftet är också att möjliggöra för en fastighetsreglering där mark från Solsidan 55:10 kan överföras till Solsidan 55:11. Berörda bostadsfastigheter är belägna på Dragarstigen i Solsidan inom Saltsjöbaden.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd genom delegation.

Under tiden 3 december 2020 till och med 28 januari 2021 finns planförslaget tillgängligt för samråd.

Planhandlingar

Plankarta (PDF-dokument, 485 kB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 1.1 MB)

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt Erik Melin telefon 08-718 94 96, e-post: erik.melin@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2020/17 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2020/17
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 28 januari 2021.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt PBL 5 kap 6 § kan tillämpas eftersom planförslaget:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande om översiktsplanen
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Sidan uppdaterades: