Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Samråd - Ändring av del av detaljplan 61

Ändring av del av detaljplan 61 (DP 61) för fastigheterna Bo 38:18 och 48:11, Hermelinsvägen i Boo

Ändringen av detaljplanen syftar till att åtgärda planstridighet och därmed möjliggöra för fastighetsägare att fullt utnyttja sina byggrätter i nu gällande detaljplan genom att ändra gällande detaljplans bestämmelser om våningsantal och fastighetsstorlek. Detaljplanen syftar även till att minska omfattningen av mark som inte får bebyggas på fastigheten Bo 38:18.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Under tiden 29 september 2021 till och med 3 november 2021 finns planförslaget ute på samråd.

Planhandlingar

Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller 08-718 92 69.

Upplysningar

Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt Kristina Källqvist, e-post: kristina.kallqvist@nacka.se, telefon 08-718 92 69.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se

skriv MSN 2021/39 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2021/39
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 3 november 2021.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt PBL 5 kap 6 § kan tillämpas eftersom planförslaget:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande om översiktsplanen
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Sidan uppdaterades: