Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Gräs, parkväg, människor och blommor.

Bågvägen och Åbroddsvägen

Projektet ligger i norra Boo. Området byggs ut med kommunalt vatten och avlopp. Den nya detaljplanen gör det också möjligt att bygga permanentbostäder på befintliga tomter. Kommunen blir huvudman för områdets vägar.

Anders Nielsen

Anders Nielsen

Byggprojektledare anläggning

Sara Hagelin

Sara Hagelin

Projektledare

Status och handlingar

Tidplan

Under perioden 28 januari – 12 april genomförs arbete på följande adresser på Bågvägen; 33, 42, 48.

Under våren och en bit in i sommaren kommer vägarna att färdigställas, arbetet med finplanering utförs och lekplatsen byggs ut. Samtliga arbeten förväntas vara klara före midsommar.

Efterbesiktning av fastigheter

Efterbesiktningen av brunnar och byggnader fortgår under våren. I månadsskiftet mars-april avslutas vägschakten på Bågvägen och därmed även risken för vibrationsskador. När vägschakten är avslutad kan efterbesiktning ske, vilket kommer att utföras av samma omgivningskonsult som genomförde den första besiktningen; Hansa vibrations- och omgivningskontroll. Företaget kommer att kontakta berörda fastighetsägare per brev inför efterbesiktning.

Vid frågor om besiktning och vibrationsmätning, vänligen kontakta konsulten Eric Lithner:

Telefon: 070-651 45 96

E-post: eric@hansakonsult.se

Asfaltering

Under våren asfalteras Åbråddsvägen och Bågvägen. Entreprenören Frentab återkommer med mer information via e-post till dig som berörs.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

När hela området är utbyggt kan fastigheterna anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Processen kring anslutning till kommunalt vatten och avlopp kommer att påbörjas i april.

Så ansluter du fastigheten till kommunalt VA

Kostnader för anslutning

Vid fastighetsspecifika frågor skicka e-post till: anslutning@nvoa.se

Detaljplan

Detaljplanen för Bågvägen och Åbroddsvägen vann laga kraft den 25 februari 2019. Det innebär att detaljplanen direkt började gälla för de delar som utgör allmän plats (lokalgator, anlagd park och naturområde).

För kvartersmark (mark med användningen bostäder, elnätsstation, återvinningsstation och skola/förskola) gäller förskjuten genomförandetid i tre år. Det betyder att genomförandetiden för kvartersmark började gälla den 25 februari 2022.

Du kan läsa antagandehandlingarna för detaljplanen och gatukostnadsutredningen här under STATUS OCH HANDLINGAR. Illustrationsplanen visar hur området kan komma att se ut vid full utbyggnad. Observera att illustrationsplanen inte är juridiskt bindande.

Läs mer om Nacka kommuns riktlinjer för uttag av
gatukostnadsersättning under länken för stadsutvecklingens ekonomi.

Detaljplan

Vägföreningen för Bågvägen-Åbroddsvägen har begärt att planläggningen ska ske med kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det innebär att kommunen bygger ut vatten- och avloppsnätet, rustar upp vägarna samt tar över drift och underhåll av vägar och allmän platsmark.

Kommunstyrelsen antog start-pm för projektet den 24 oktober 2011. Under november 2012 bjöd kommunen in till kvartersdialoger vid sex tillfällen för att inhämta information från de boende och informera om hur arbetet med detaljplanen går till. Fastighetsägarna längs med Bågvägen, Åbroddsvägen och Rudsjökroken var kallade.

Under våren 2013 påbörjades arbetet med detaljplanen. Ett förslag till
detaljplan och gatukostnadsutredning togs fram. Under samrådsperioden som varade den 16 september-17 oktober 2014 hade myndigheter, remissinstanser och boende i närområdet möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget och gatukostnadsutredningen. Ett bearbetat förslag ställdes ut för granskning under perioden 11 april-31 maj 2017 och en ny möjlighet gavs att lämna synpunkter.

Gatukostnadsutredningen antogs i november 2017 och detaljplanen antogs i december 2017. Detaljplanen vann laga kraft den 25 februari 2019. Utbyggnaden påbörjas tidigast under 2021.

Det gula område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: