Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Gräs, parkväg, människor och blommor.

Bågvägen och Åbroddsvägen

Projektet ligger i norra Boo. Området ska byggas ut med kommunalt vatten och avlopp. Den nya detaljplanen gör det också möjligt att bygga permanentbostäder på befintliga tomter. Kommunen blir huvudman för områdets vägar.

Profilbild saknas

Anders Nielsen

Byggprojektledare anläggning

Profilbild saknas

Madeleine Rüdén

Kommunens projektledare

Status och handlingar

Asfaltering under sommaren och hösten

I juni började vi asfaltera längst in på Åbroddsvägen. Asfalteringsarbetena kommer att fortsätta under hösten. Vår entreprenör Frentab återkommer med mer detaljerad information till dig som berörs via e-post.

Vägbom vid Vikingshillsvägen

Efter påsk satte vi upp en vägbom vid infarten till naturreservatet från Vikingshillsvägen för att hindra olovlig trafik. Endast de fastighetsägare som inte kan ta sig till sitt hus på andra sätt får använda vägen genom
reservatet. De som har tillstånd får personlig information om hur de ska göra för att öppna bommen, både för att själva passera och för att öppna för eventuella bud och transporter. Glöm inte att bommen måste
öppnas också när budet ska passera ut igen! Räddningstjänsten kan alltid ta sig förbi bommen.

Preliminär tidplan för arbeten under 2023

Denna tidplan är preliminär och kommer att uppdateras allt eftersom arbetet fortskrider.

Åbroddsvägen

20 maj – 14 september: 1, 3, 6, 8, 10

Bågvägen

5 augusti – 25 september: 19, 21, 23, 30, 15

10 september – 30 oktober: 17, 22, 25, 26, 27, 28, 30

20 oktober – 31 december: 29, 32, 34 36, 38, 40, 31, 33, 42, 44, 48

Arbetet beräknas pågå under hela 2023 och en bit in i 2024. Först när hela området är utbyggt kommer fastigheterna att kunna ansluta sig till det kommunala vatten - och avloppssystemet.

Arbetet sker i etapper om cirka 100 meter åt gången. Under den tid då arbeten pågår längs vägen utanför din fastighet kommer framkomligheten att vara starkt begränsad. Alternativa lösningar för bland annat parkering och post- och sophantering kan behöva användas och du som är berörd kommer att få information.

Besiktning av fastigheter

Inför ombyggnaden har besiktning av samtliga fastigheter inom cirka 50 meter från det kommande arbetsområdet genomförts. Vilka fastigheter som är berörda och vad som behöver mätas har fastställts i en riskanalys som tagits fram för utbyggnadsprojektet. Besiktningen har utförts av Hansa vibrations- och omgivningskontroll på uppdrag av Nacka kommun. I besiktningen ingår:

  • Kontroll av byggnad
  • Täthetskontroll av murstock (endast på hus med eldstad som är i bruk)
  • Vattenkvalitet i grävda och borrade brunnar. Vattnet genomgår en kemisk och bakteriell analys. I borrade brunnar mäts även radonhalten.

Vibrationsmätning

I samband med att utbyggnaden startar kommer också att vibrationsmätningar att genomföras. Då monteras en givare i huset som registrerar vibrationer, och som kan läsas av i efterhand och visa hur fastigheten eventuellt kan ha påverkats av sprängningar och andra arbeten. Även inför detta moment kommer du att bli kontaktad av den som utför monteringen.

Har du frågor om besiktning och vibrationsmätning? Kontakta gärna konsulten Eric Lithner direkt:

Telefon: 070-651 45 96

e-post: eric@hansakonsult.se

Detaljplanen

Detaljplanen för Bågvägen och Åbroddsvägen vann laga kraft den 25 februari 2019. Det innebär att detaljplanen direkt började gälla för de delar som utgör allmän plats (lokalgator, anlagd park och naturområde).

För kvartersmark (mark med användningen bostäder, elnätsstation, återvinningsstation och skola/förskola) gäller förskjuten genomförandetid i tre år. Det betyder att genomförandetiden för kvartersmark började gälla den 25 februari 2022.

Du kan läsa antagandehandlingarna för detaljplanen och gatukostnadsutredningen här under STATUS OCH HANDLINGAR. Flera fastighetsägare har efterfrågat kartan som visar hur området kan komma att se ut vid full utbyggnad, detta dokument är Illustrationsplan.pdf Illustrationsplanen är inte juridiskt bindande.

Läs mer om Nacka kommuns riktlinjer för uttag av
gatukostnadsersättning under länken för stadsutvecklingens ekonomi.

Detaljplan

Vägföreningen för Bågvägen-Åbroddsvägen har begärt att planläggningen ska ske med kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det innebär att kommunen bygger ut vatten- och avloppsnätet, rustar upp vägarna samt tar över drift och underhåll av vägar och allmän platsmark.

Kommunstyrelsen antog start-pm för projektet den 24 oktober 2011. Under november 2012 bjöd kommunen in till kvartersdialoger vid sex tillfällen för att inhämta information från de boende och informera om hur arbetet med detaljplanen går till. Fastighetsägarna längs med Bågvägen, Åbroddsvägen och Rudsjökroken var kallade.

Under våren 2013 påbörjades arbetet med detaljplanen. Ett förslag till
detaljplan och gatukostnadsutredning togs fram. Under samrådsperioden som varade den 16 september-17 oktober 2014 hade myndigheter, remissinstanser och boende i närområdet möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget och gatukostnadsutredningen. Ett bearbetat förslag ställdes ut för granskning under perioden 11 april-31 maj 2017 och en ny möjlighet gavs att lämna synpunkter.

Gatukostnadsutredningen antogs i november 2017 och detaljplanen antogs i december 2017. Detaljplanen vann laga kraft den 25 februari 2019. Utbyggnaden påbörjas tidigast under 2021.

Det gula område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: