Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Gräs, parkväg, människor och blommor.

Bågvägen och Åbroddsvägen

Projektet ligger i norra Boo och syftet är att förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, samt att möjliggöra utbyggnad av permanentbostäder på befintliga tomter. Kommunen blir huvudman för områdets vägar.

Profilbild saknas

Anders Kjellander

Byggprojektledare anläggning

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Bygghandlingar är framtagna och nu pågår förberedelserna inför upphandling av entreprenör.
  • Beslut om beviljade medel fattas under hösten 2021. Därefter kan upphandling av entreprenör genomföras. När entreprenör är utsedd kan utbyggnad påbörjas.
  • Byggstart beräknas till våren 2022. Utbyggnaden planeras ta cirka 1,5 år att genomföra.
  • Lantmäterimyndigheten har tagit beslut om att upphäva gemensamhetsanläggningen och lösa in allmän plats. Förrättningen är avslutad och har vunnit laga kraft.

Detaljplanen

Detaljplanen för Bågvägen och Åbroddsvägen vann laga kraft den 25 februari 2019. Det innebär att detaljplanen har börjat gälla för de delar som utgör allmän plats (lokalgator, anlagd park och naturområde).

För kvartersmark (mark med användningen bostäder, elnätsstation, återvinningsstation och skola/förskola) gäller förskjuten genomförandetid. I denna plan innebär det att genomförandetiden för kvartersmarken börjar gälla tre år efter det datum detaljplanen vann laga kraft.

Det betyder att bygglov inte kan beviljas innan genomförandetiden för kvartersmark börjat gälla. Syftet med den förskjutna genomförandetiden för kvartersmarken är att underlätta utbyggnaden av vägar samt utbyggnaden av vatten och avlopp inom området.

Om utbyggnaden av vatten, avlopp och vägar är klara innan 3 år har gått kan bygglov prövas tidigare.

Du kan läsa antagandehandlingarna för detaljplanen och gatukostnadsutredningen här under STATUS OCH HANDLINGAR. Flera fastighetsägare har efterfrågat kartan som visar hur området kan komma att se ut vid full utbyggnad, detta dokument är Illustrationsplan.pdf Illustrationsplanen är inte juridiskt bindande.

Läs mer om Nacka kommuns riktlinjer för uttag av
gatukostnadsersättning under länken för stadsutvecklingens ekonomi.

Detaljplan

Vägföreningen för Bågvägen-Åbroddsvägen har begärt att planläggningen ska ske med kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det innebär att kommunen bygger ut vatten- och avloppsnätet, rustar upp vägarna samt tar över drift och underhåll av vägar och allmän platsmark.

Kommunstyrelsen antog start-pm för projektet den 24 oktober 2011. Under november 2012 bjöd kommunen in till kvartersdialoger vid sex tillfällen för att inhämta information från de boende och informera om hur arbetet med detaljplanen går till. Fastighetsägarna längs med Bågvägen, Åbroddsvägen och Rudsjökroken var kallade.

Under våren 2013 påbörjades arbetet med detaljplanen. Ett förslag till
detaljplan och gatukostnadsutredning togs fram. Under samrådsperioden som varade den 16 september-17 oktober 2014 hade myndigheter, remissinstanser och boende i närområdet möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget och gatukostnadsutredningen. Ett bearbetat förslag ställdes ut för granskning under perioden 11 april-31 maj 2017 och en ny möjlighet gavs att lämna synpunkter.

Gatukostnadsutredningen antogs i november 2017 och detaljplanen antogs i december 2017. Detaljplanen vann laga kraft den 25 februari 2019. Utbyggnaden påbörjas tidigast under 2021.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: