Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Visionsbild över Bergs gård

Bergs gård

Vid Saltsjön, mellan Nacka Strand och Nyckelviken, vill vi skapa en stadsmiljö med cirka 2 000 bostäder och nya verksamheter, som en del av det nya Nacka stad. Dagens oljehamn ska först avvecklas.

Christina Gerremo

Christina Gerremo

Projektchef

08-718 96 72

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Ett förslag till detaljplaneprogram har tagits fram och ställts ut på samråd under 2018. Därefter har processen pausats, eftersom kommunen inte kunde säga upp tomträttsavtalet med nuvarande verksamhet förrän till slutet av år 2036.
 • Planeringen beräknas kunna återupptas omkring år 2030. Då kommer det förslag som tagits fram att användas som underlag för det fortsatta arbetet.
 • Circle K kommer att vara verksamma på drivmedelsdepån fram till 31 december 2036. Under de tre sista åren ska verksamheten vara inriktad på avveckling och återställning av fastigheten. Bergrummen börjar dock saneras redan nu.

Samrådsredogörelse

Alla synpunkter som kom in under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse, som finns att läsa här. (PDF-dokument, 428 kB)

Projektstart

detaljplaneprogram

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 8 november 2017, § 244 att sända programförslaget på samråd. (PDF-dokument, 109 kB). Programförslaget var utställt för samråd 13 november 2017 - 12 januari 2018.

Projektets övergripande syfte är att

 • förändra markanvändningen i området så att utbyggnaden av Nacka stad kan förverkligas och tunnelbaneutbyggnaden till Nacka få önskad effekt
 • Bergs gård ska bli en integrerad del av en attraktiv stadsmiljö, med cirka 2 000 nya bostäder och nya verksamheter.

Preliminärt kommer området att delas in i tre till fem detaljplaner. Mark i områdena ska först säljas genom anbudstävling och markanvisning. Markanvisningar och planarbete ska startas successivt när nuvarande markägare (Circle K) sanerat marken.

De här målen för hållbart byggande har valts ut som prioriterade för projektet:

 • Hållbart resande
 • Nära till grön- och vattenområden av god kvalitet
 • Skapa rum för verksamheter, blandad bebyggelse och mötesplatser
 • Dagvatten som renas och infiltreras
 • En levande kulturmiljö
 • En hållbar avfallshantering
 • Effektiv mark- och resursanvändning

Bergs gård var ett av de två svenska bidragen i världens största återkommande arkitekttävling, Europan 13. Vinnare blev den svenska arkitekten Karl Zetterholm.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.

Sidan uppdaterades: