Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Björknäs-Värmdövägen

En ny detaljplan ska göra det möjligt att förtäta och utveckla delar av ett område längs Värmdövägen, mellan Solhöjdsvägen och Boo Energi. Förslaget ska möjliggöra blandad bostadsbebyggelse och verksamheter.

Björn Bandmann

Björn Bandmann

Kommunens projektledare

Viktor Wallström

Viktor Wallström

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Planchefen har beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd
 • Under tiden 29 maj 2020 till och med 31 augusti 2020 finns planförslaget tillgängligt för granskning
 • Digitalt samrådsmöte 10 juni 2020 mellan klockan 17:00 och 19:00
 • Synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 31 augusti 2020
 • Planförslaget med tillhörande underlag finns under STATUS och HANDLINGAR under fliken samråd
 • Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller 08-718 80 89.

Samråd

Under tiden 29 maj 2020 till och med 31 augusti 2020 finns planförslaget tillgängligt för granskning.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Frågor från det digitala samrådsmötet

Ett digitalt samrådsmöte hölls den 10 juni 2020 mellan klockan 17:00 och 19:00. Vi fick in många frågor och hann inte besvara alla under mötet. Vi har sparat alla frågor som kom in och besvarat dem. Läs frågorna och svaren här.

Översiktsplanen ska styra Nackas utveckling

Många har frågat om vad det är som styr inriktningen för detaljplanearbetet. Förutom direktiven i Start-PM , som anger förutsättningarna för varje projekt, är översiktsplanen en viktig vägledning när en ny detaljplan ska tas fram. Här kan du läsa översiktsplanen.

Upplysningar
Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till planarkitekt Viktor Wallström, telefon 08-718 80 89, e-post: viktor.wallstrom@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2017/1029 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2017/1029
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 31 augusti 2020.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planarbetets bedrivande

Kommunens bedömning är att standardförfarandet enligt plan- och bygglagen (2010:900) kan tillämpas eftersom planförslaget:

 • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande om översiktsplanen
 • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
 • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Samrådsbroschyr

En broschyr med kortfattad information om planförslaget och samrådet har skickats ut till de boende i närområdet. Broschyren finns även att läsa här. (PDF-dokument, 4,3 MB)

Bakgrund och tidigare beslut

Den 2 maj 2018 antog kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) ett Start-PM för projekt Björknäs-Värmdövägen. Efter det beslutet har det kommit in många frågor och synpunkter från boende i området, vilket lett till att politiker i KSSU tog initiativ till ett reviderat Start-PM med något förändrade direktiv.

Ett nytt start-PM antogs av kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott den 21 maj 2019. Det är detta reviderade start-PM som nu gäller och som utgör underlag för vidare arbete med att ta fram en ny detaljplan för området.

Tidigare Start-PM (PDF-dokument, 2,5 MB)

Översikts

Detaljplanering

I området har flera fastighetsägare tagit initiativ till fastighetsutveckling från 2015 fram tills idag. Intresset av förtätning och utveckling kan dock inte tillgodoses på grund av gällande detaljplaner. En utredning av omoderna detaljplaner i kommunen från 2016-2017 har även visat att det runt Värmdövägen finns områden som som omfattas av detaljplaner med omoderna bestämmelser. Genom stadsbyggnadsprojektet detaljplaneläggs delar av dessa områden. Projektets mål är att möjliggöra byggrätter för fler lägenheter på privat mark.

Två alternativa samrådsförslag med olika karaktär kommer att tas fram.

Kommunen kommer att inleda projektet med att bjuda in de fastighetsägare som ansökt om planbesked och meddelat intresse av en dialog.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: