Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar från samrådsmötet om Björknäs-Värmdövägen

Här har vi samlat alla frågor som vi inte hann besvara under samrådsmötet den 10 juni.

Vissa av frågorna har vi uppfattat som synpunkter snarare än frågor. Om du vill att din synpunkt ska registreras och tas med i samrådsredogörelsen ber vi dig skicka in den till registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2017/1029 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2017/1029
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 31 augusti 2020.

Undrar du något mer? Välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post. Kontaktuppgifter finns på projektets webbsida.

Översiktsplanen ska styra Nackas utveckling

Många har frågat om vad det är som styr inriktningen för detaljplanearbetet. Förutom direktiven i Start-PM , som anger förutsättningarna för varje projekt, är översiktsplanen en viktig vägledning när en ny detaljplan ska tas fram. Här kan du läsa översiktsplanen.

Frågor och svar

Nedan besvarar vi inkomna frågor om detaljplanen från det digitala samrådsmötet den 10 juni. Vi har försökt att sammanföra liknande frågor, och även dela in dem i teman, så att det ska bli lättare att hitta svaret på just det du undrar över. Om du saknar svar på din fråga, eller om du vill fråga om något annat är du alltid välkommen att höra av dig. Kontaktuppgifter till ansvariga för projektet finns på nacka.se/bjorknas-varmdovagen

Områdets utformning och föreslagen bebyggelse

Fråga: Varför är det viktigt att skydda Boo Energis verksamhet? passar bättre i de områden som hyser liknande verksamheter och arbetsplatser.

Svar: Fastighetsägaren önskar fortsätta bedriva sin verksamhet och kommunen har ingen rådighet att planlägga mot fastighetsägarens vilja.

Fråga: Kan ni förklara hur något ska kunna smälta in när ni river villor och förändrar området i grunden för denna exploateringen?

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: varför pratar ni bara omatt ni harmoniserar på södra sidan. På norra gör ni ju inte alls det med 4 våningshus i ett villakvarter....

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Varför tänker man bygga nästan som en "hel vägg" med 4 våningshus längs mitten av värmdövägen (mercuriusvägen- vintervägen) dels tar det bort mycket av det gröna som idag finns och som man tycker att 2020 borde vara målsättningen att behålla så mycket som det går. Är det för att få in så många lägenheter som möjigt på denna yta som man bestämmer att ta bort ljusinsläpp och grönområde? Det blir istället en ny genomfartsväg som skapar sämre förutsättningar och säkerhet för barn som går och leker i området redan som det är. Skulle det inte vara mycket bättre att ialafall bygga parhus där man slipper skapa ännu mer onädig hårdgjord yta och bevara grönområden och då integrera parkering tillsammans med husen. Det går ju att skapa lägenheter i parhusform. Hålla det till 2våningar så att det passar in i området och håller samma karaktär och villaidyll.

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Den föreslagnas exploateringen i planområdets mitt skapar en känsla av att det inte är Gamla Värmdövägen det handlar om utan E18 längs med Tensta och Husby, med höga hus och loftgångar

Södra sidan exkluderades för att atmosfären skulle behållas. Hur rimmar det med 4-våningshus? Förklara gärna.

Men hur detaljerat kommer detaljplanen att reglera hur byggnaderna utformas - material, färger, val av tak etc. etc. - för att säkra ett vettigt helhetsintryck?

Svar: Den första delen av frågan tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

I nuvarande förslag regleras inga utformningsbestämmelser gällande material eller färger. Takutformningen regleras på ett flertal föreslagna byggnader, bland annat genom bestämmelser om takvinkel.

Fråga: Om området längs Värmdövägen ska utvecklas genom förtätning vore det bra med en större övergripande plan i harmoni med området och med en trevlig helhet, så att alla perspektiv som ska beaktas verkligen kommer med. För att kommunens mål från översiktsplanen ska infrias; att medeltät stadsbebyggelse utöver bostäder, skolor, handel osv även ska innehålla ”grönområden, parker” och att ”betydande inslag av småhusbebyggelse bör bevaras” (m fl mål), behöver väl dessa delar identifieras innan förtätning sker? Hur tänker ni att sådana mål kan uppfyllas om förtätning sker lite ”smygande”, innan en övergripande plan för Björknäs finns på plats?

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Hur tycker ni att loftgångshuset vid centralkonditoriet och barackerna vid Boo energi följde era detaljplaner. Om ni uppgav att de skulle harmoniserar med området kan de ju inte ha följts

Svar: Vi tolkar det här som en synpunkt på en annan detaljplan och/eller bygglov, vilket vi inte har möjlighet att svara på här.

Fråga: Hur högt i meter från marken ska det byggas? Det är svårt att förstå plankartans angivelser om meter från nollpunkten

Svar: Plankartan har ett antal angivna markhöjder i form av illustrationstext, samt höjdkurvor, som anger höjd i meter från nollpunkten. Det föreslås flera olika hushöjder inom planområdet. Frågor om specifika byggnaders höjder kan ställas till planarkitekten.

Fråga: Du sägerhelatiden att niharmoniserar genom nedtrappning från hur ni tidigare har tänkt. Hur är fet relevant för hur det harmoniserar med området. Det är ju inte relevant.

Svar: Med nedtrappning menas att höjden på nya byggnader trappas ner ju närmare villabebyggelsen de kommer, Om vi har missförstått din fråga är du välkommen att återkomma.

Fråga: Ni säger sadeltak mot villorna men avser det även tvåvåningsbyggnaderna som ju ligger närmast villorna?

Svar: Föreslagen tvåvåningsbebyggelse inom fastigheten Björknäs 50:10 regleras ha platta tak i syfte att hålla nere höjden. Inom fastigheten Björknäs 1:580 reglerar plankartans alternativ 1 en byggnad i två våningar mot norr med sadeltak. Inom fastigheten Björknäs 1:360 m.fl. regleras föreslagen tvåvåningsbebyggelse inom alternativ 1 ha platta tak i syfte att hålla nere höjden. På fastigheten Björknäs 1:427 möjliggörs sneda tak som relaterar till omkringliggande bebyggelse genom utformningsbestämmelsen f1, ”Byggnad ska utformas med hänsyn till områdets småskaliga karaktär och med tak som upplevs tydligt från gatan”.

Fråga: Förstår projektet att det finns ett stort missnöje mot lagt förslag pga hur det är formulerat och de redan icke harmoniserande bebyggelser som kommunen redan låtit byggas? Ett förslag som faktiskt hade harmoniserat med resterande bebyggelse hade självklart tagits emot mycket mer positivt. Hur tänker ni kring det?

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Villorna runt omkring pratar ni om, men det ni avser är väl bara villorna i kvarteret? Södra sidan verkar det inte tas någon hänsyn till. Eller hur yttrar sig den hänsynen?

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Har ni gjort en studie av hur föreslagen nybyggnation skulle påverka ljusförhållandena för de boende norr om planområdet

Svar: Vi har gjort översiktliga bedömningar över ljusförhållanden med hjälp av material från respektive arkitekt, men ingen formell dagsljusberäkning eller utredning.

Fråga: ni sa just att det i villakvarter ska vara 2 våningar. Varför har man i planen 3 våningar på Björknäs 1:239 ?

Svar: Bedömningen har gjorts att pröva tre våningar mot Solhöjdsvägen i detta läge i och med att byggnaden delar gård med ett befintligt flerbostadshus. Synpunkter på detta kan skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: vad var politikernas beslut? Angela J förklarade inte varför antal bostäder har höjts?

Svar: Anledningen till att antalet bostäder höjts är att flera fastighetsägare/exploatörer planerar bygga smålägenheter. Detaljplanen reglerar inte antalet lägenheter så det kan bli både färre eller fler beroende på lägenhetsstorlek. Undantaget är fastigheten Björknäs 50:10 som med hänsyn till sitt läge på Solhöjdsvägen begränsas till högst 10 lägenheter i alternativ 1 eller 6 radhus i alternativ 2.

Fråga: Viktor du sa tidigare att man bygger lägre ju närmre man kommer villaområde, men hur nära räkna ni som nära? Det här L-formade lägenhetskomplexet med sadeltak tänkte ni bygga i 4 och 3 våningar. Varför inte hålla det till 2 våningar?

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare. Precisera gärna vilken fastighet eller adress det gäller, då det finns ett par olika L-formade byggnader i de två plankartorna.

Fråga: Hur förhåller sig nu föreslagna maxhöjder (nackhöjder) på föreslagna byggnader till nackhöjderna på befintlig bebyggelse? Detta bör redovisas in en tydlig skiss?

Svar: Två exempel på nockhöjder på befintlig bebyggelse är fyravåningshuset invid pizzahuset (Vintervägen 1A) vars takfot är cirka +59 meter, samt höjd på byggnaden strax norr om Boo Energis parkering (Vintervägen 4) som har en nockhöjd på cirka +58,5 meter över havet. Vi tar med oss önskemålet om att tydligare redovisa höjderna till granskningsskedet, men du är även välkommen att skicka in det som synpunkt. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Vllket bolag/operatör ska äga och hantera Studentbostäderna? Har det gjorts ngn marknadsanalys som visar att det finns en efterfrågan på Studentbostäder i Björknäs?

Vem kommer att vara hyresvärd för studentbostäderna? Är det säkert att det blir studentbostäder eller kan det lika bra bli bostadsrätter (med bilburna boende)?

Svar: Frågorna gällande operatörer, marknadsanalyser eller hyresvärdar har inte utretts av kommunen. Plankartorna reglerar inte att det måste vara studentbostäder, så det kan även bli bostadsrätter.

Fråga: Hur resonerar man till en gruppbostad i form av LSS-boende så nära en förskola?

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Är de arkitekterkontor vars förslag redovisas i planbeskrivning på uppdrag av Nacka Kommun eller exploatörerna själva? Kommer dessa arkitekter fullfölja projektet eller kan exploatörerna avsluta samarbetet med de kontor som nämns i planbeskrivning?

Svar: Arkitekterna är anlitade av respektive exploatör eller fastighetsägare. Det är upp till respektive exploatör eller fastighetsägare att bestämma om arkitekten följer med genom hela processen eller om samarbeten avslutas.

Fråga: Kan utformningen av bebyggelsen tydliggöras i ytterligare i detaljplanen för att säkerställa att det som kommuniceras i planprocessen faktiskt byggs? Matrialval, kulör etc

Svar: Bestämmelser som reglerar utformning ska utredas i granskningsskedet.

Fråga: Har ni varit ute vid tomterna/fastigheterna innan alternativen togs fram eller togs dessa fram enbart via detaljplan eller google maps? Många av dessa fastigheter är väldigt drabbade både när det kommer till ljus och sikt. Men det är svårt att se om man inte är på plats om man bara titta på en överblickskarta.

Svar: Alla tjänstepersoner som har arbetat med detaljplanen har varit ute på plats. Det här tolkar vi även som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Det är byggherrarna som själva bestämma hur det ska se ut menar jag. Varför tar inte nacka kommun ansvar för estetiken?

Fråga: Vi förstår att skisserna inte är rättvisande. Men om man vill - kan man då i detaljplanen noga reglera gestaltning? Det kommer att vara superviktigt med alla dessa små exploatörer

Svar: Det går att reglera utformning mer i detalj. Läs exempelvis på Boverkets hemsida https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/egenskapsbestammelser-for-kvartersmark/utformning/ Det här tolkar vi även som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Varför skriver ni i planförslaget att byggnationen skulle göra området tryggare? Detta område är idag mycket tryggt. Den byggnation som föreslås skulle snarare leda till en utveckling i motsatt riktning med den överexploatering det skulle innebära

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Tolkar jag er rätt då kring det som precis sades gällande 4våningshuset, att ni INTE kommer tillåta flera liknande hus eftersom det inte harmoniserar med området?

Svar: Plankartorna föreslår liknande hus på så sätt att ett flertal föreslagna byggnader är i fyra våningar.

Fråga: Så det går inte att reglera byggbestämmelser för denna typ av projekt (studentbostäderna och ev störande) men det går att reglera för att människor ska åka kommunalt?

Svar: Det finns möjlighet att reglera att användningen ska vara studentbostäder, men detta görs inte i något av alternativen till plankarta. Det går inte att reglera hur boende ska eller inte ska resa.

Fråga: Viktor sa att det var svårt att fåp fram andra alterntiv, men parhus då?? Det ger mer grönyta, mer luft mellan husen, 50-100 lägenheter istället för 200 och mindre ökning på trafik och bättre säkerthet för barn

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Det enda sättet bygget blir rejält lönsamt för exploatörerna är att bygga på höjden. detta gynnar inte grannar utan endast exploatörerna som inte bor i området. Nacka Kommun kan mycket väl styra mot parhus och villor! Ska vi tolka förslaget som att viljan saknas!?

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Var framgår att politikerna utgått från 100 kvm/lgh när de angav 100 lgh?

Svar: Vid beslut om Start-PM fanns ingen definition på lägenhetsstorlek, utan detta har definierats under framtagandet av planhandlingarna.

Fråga: Angela, va bra, du sa att den ekonomiska aspekten styr det hela,, mer eller mindre är det mer lömnsamt för exploatörer att bygga fler lägenheter, självklart. Men ser ni då inte till områdets eknomi i helhet, privatpersoner som bor i området? Många fastigheter kommer att förlora värdet, alltså en ren ekonomisk förlust för många på grund av byggandet runtomkring. Hur ställer ni er till det?

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Menar ni att fastighetsägarens vinstintressen går före den politiska planen att förbättra området och bevara harmonin?

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Varför är det viktigt att bevara den lummiga villabebyggelsen på södra sidan Värmdövägen men inte på den norra sidan? Hela områdets karaktär skulle förstöras

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Hur kan kommunen stå bakom den värdeöverföring till enskilda byggherrar som förslaget medför på bekostnad av alla boende i området?

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Om handel ska bedrivas krävs kundunderlag och samgruppering. vilken analys ligger bakom ert beslut. kunder är bilburna. Det är svårt nog för butikerna i björknäs c. Ramaffären fick lägga ner pga bristande kundunderlag

Svar: Detaljhandel har föreslagits både på fastighetsägare och exploatörers begäran, samt möjliggjorts invid Vintervägen. Generellt sett så möjliggörs både bostäder eller handel och plankartorna tvingar inte någon byggnad att ha handel i bottenvåning.

Fråga: varför tar kommunen inte fram en egen plan med mindre exploateringsgrad?

Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Hur stor hänsyn tar man till byggherrarnas ekonomiska kalkyler och ritningar? Det var ett tydligt skäl till att fyra våningar var bättre än tre.

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Förstår inte hur ni kan säga att något harmonierar när ni placerar stora byggnader på 3 och 4 våningar i direkt anslutning till 1.5 plansvilla. Hur motiverar ni den harmoniseringen och grundläggande förändringen av villområdets karaktär

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Är det omöjligt att det tas fram ett nytt planförslag som faktiskt är ett alternativ som skulle smälta in i miljön?

Svar: Justeringar kan göras på planförslaget till nästa skede. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Hur kan ni påstå att den föreslagna gestaltningen i mittenområdet som ser ut som Tensta mot motorvägen möter upp mot era höga krav?

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: kan alla villa/fastighetsägare ansöka om att få exploatera sin mark för t ex flerfamiljshus eller följer detta öp?

Svar: Som fastighetsägare har man rätt att söka planbesked. Se mer information på kommunens hemsida: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/att-soka-planbesked/

Frågor om övergripande planering

Fråga: Är tanken att exploatera även den södra sidan av Värmdövägen i ett senare skede?

Svar: I nuläget finns inte några planer på detta, utöver vad som anges i översiktsplanen.

Fråga: När byggen görs i liten skala kan exploatörena lättare få igenom sin vilja varpå det blir omöjligt för nacka kommun att se till helheten. detta gynnar inte de boende. Vänligen presentera beslutet att detta är politikernas handlingsplan för området

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: När ni säger att anledningen till att detta föreslås nu - istället för att ta ett helhetsgrepp för Björknäs - är att fastighetsägare tagit initiativ. Men dessa fastighetsägare bor ju inte här och tar ju dessa initiativ av endast strikt affärsmässiga skäl. Hur resonerar ni här?

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Vad är det långsiktiga målet för Värmdövägen? Ska hela vägen bli en korridor med högre bebyggelse på båda sidor? Om så är fallet borde det inte vara bättre att visa på detta eftersom det totalt sett knappast kan anses som om en mindre påverkan?

Svar: Översiktsplanen anger att förtätning är lämplig utefter Värmdövägen. Området Björknäs ska kännetecknas av medeltät stadsbebyggelse. Du kan läsa översiktsplanen här. Det här tolkar vi även som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Om skillnaden mellan de två alternativa planförslagen

Fråga: I startPM 2018 skulle två alternativa samrådsförslag tas fram. I förslagen skulle olika karaktär på förtätning och exploaterignsgrad av området prövas. Vart tog "exploaterignsgrad" vägen. Då pratade man om 50-100 lgh. Nuvarande förslag om 200 lgh gynnar bara exploatörer, inte boende och Björknäs karaktär.

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Frågor om trafik och parkering

Fråga: Vintervägen har kaos idag. Där kan inte mer trafik tillkomma för boende på Boo energi!!

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Kommer ni bygga trottoar längs Vintervägen? Där känns det väldigt otryggt redan idag.

60-70 ytterligare fordonsrörelser vid Vintervägen är väldigt mycket precis längs det stråk där alla barn går och cyklar tillförskola och skola

Svar: Det finns i nuläget inga planer på att bygga trottoar längs Vintervägen. Det här tolkar vi även som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Hur beräknas antal fordonsrörelser som tillkommer?

Svar: Vi har räknat på cirka 2-2,5 fordonsrörelser per dygn för en vanlig lägenhet, samt mindre för studentlägenheter och gruppbostadslägenheter. Sammantaget bedöms planförslaget medföra en ökning av antalet fordonsrörelser med cirka 300 fordon per dygn.

Fråga: Ska lastbilsinfarten till Boo Energi ligga på ett nytt ställe och korsa gång/cykelbanan längs Värmdövägen?

Svar: Ja, infarten föreslås flyttas österut till Värmdövägen, någonstans inom området markerat med användningen GATA.

Fråga: hur kan ni säga att kärrstigen inte berörs av Boo energi bostadens trafik. Barnen går fram och tillbaka till dagis och skola här.

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Vilket parkeringsindex har ni använt er av? Parkeringssituationen är svår redan idag med bilar som står på skogdalsvägen och solhöjdsvägen

Svar: Kommunen har rekommendationer för parkeringstal vid nybyggnad. Läs mer på hemsidan: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/parkering/parkeringstal/

Inom projektet har bedömningen gjorts att en rabatt på 10 % på parkeringstalet kan ges i och med områdets kollektivtrafiknära läge. En slutgiltig bedömning av antalet parkeringsplatser görs i bygglovsskedet.

Fråga: Vad händer med parkeringen på Boo Energi? Var ska de parkera i stället?

Kan ni förklara hur det inte kan påverka Kärrstigen om ni tillför trafik från en mängd bostäder och samtidigt trafik från Boo Energi. Borde inte det motsvara den totala mängden fastigheter som idag finns på den delen av Kärrstigen?

Svar: Parkeringen på Boo Energi föreslås bebyggas. Ny parkering läggs på Kärrstigen inom Boo Energis fastighet. I övrigt tolkar vi detta som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Att lösa parkeringsfråga i bygglovsskedet - är inte det försent då?

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Tar ni ingen hänsyn till trafiksäkerheten för barn som gr till dagis och skolor. Trafiken här ökar markant.

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Vad har ni för p-norm i förslaget , dvs antal lägenheter per p-plats?

Svar: Kommunen har rekommendationer för parkeringstal vid nybyggnad. Läs mer på hemsidan: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/parkering/parkeringstal/

Inom projektet har bedömningen gjorts att en rabatt på 10 % på parkeringstalet kan ges i och med områdets kollektivtrafiknära läge. En slutgiltig bedömning av antalet parkeringsplatser görs i bygglovsskedet.

Fråga: Ska inte planförslaget ta hänsyn till trafiksituatioen utmed Värmdövägen?

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Om det byggs 100 studentlägenheter kommer det att bo minst 100 personer där. Det är väl fler än de som passerar ut till Värmdövägen från Mercuriusvägen? Betyder det att det kommer att behövas en ny gata ut från studentområdet till Värmdövägen? Utfarten blir ju över en gång-/cykelbana. Idag är det ett fåtal hushåll som passerar över gång-/cykelbanan på den aktuella platsen.

Svar: Studentlägenheternas in- och utfart blir fortsatt mot Värmdövägen. Vi tolkar även detta som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: De 300 bilar som ni räknar med ska tillkomma, vilka vägar ska de köra ut? Redan idag är det trafikosäkert och svårt att komma ut från södra sidan och med ytterligare bilar försvåras det ytterligare oavsett vilken förvaltning som ansvarar för vägen.

Svar: Detta redovisas i planbeskrivningen tillsammans med plankartorna. Du är välkommen att återkomma med frågor om utfartslösningar om det gäller en specifik fastighet. I övrigt tolkar vi detta som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Loftgångshuset är till för studenter men har väldigt många P platser. garage samt platser utanför. därmed håller inte ert resonemang

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Kommer kollektivtrafiken kunna hantera ytterligare exploatering i Björknäs. Redan fullt i rusningstrafik på bussarna, och snart fylls det på från Orminge C när nya lgh står klara.

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Det sägs i dokumenten att det är goda kommunikationer i planområdet. Det stämmer att det går många bussar, men vid rusningstrafik är bussarna fulla. Ofta får man inte plats utan får ta nästa eller nästnästa buss. Och det står alltid ett trettiotal personer i bussens gång (vilket inte är tillåtet eftersom man måste vara bältad vid 80 km/h). Då blir det inte så bra kommunikationer trots allt. Hur resonerar ni där?

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: En större trafikmängd är väl att vänta på Värmdövägen eftersom många bostäder planeras byggas i Björknäs (och Orminge) - Koltorp, Värmdövägen, Talludden osv. Dessutom ger mer väg i o m ny bro mer totaltrafik. Många kommer nog att köra på gamla bron eftersom den är avgiftsfri. Det kommer att belasta Björknäs. Vad tänker ni där?

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Ni säger att fordonstrafiken inte förväntas öka speciellt mycket, men att antalet cyklister och personer som åker buss istället kommer öka då alla inte har bil. Innan Corona var bussarna fulla vid rusningstid. Innebär det, iom byggförslagen, att bussarnas turtäthet kommer öka? Hur ser ni på det?

Svar: Detaljplanen kan inte reglera turtäthet, men bedömningen är att ökningen av antalet boende kan hanteras av kollektivtrafiken. I övrigt tolkar vi detta som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Fråga: Handel innebär behov av lastzon för lastbilar och kundparkering. Hur tänker ni där?

Svar: Det här tolkar vi som en synpunkt på själva förslaget. Synpunkter skickas in enligt instruktioner på projektsidan. Om det återstår frågor som gäller förtydliganden av själva förslaget så finns möjlighet att kontakta projektets planarkitekt eller projektledare.

Miljöfrågor och frågor om bevarande av befintliga värden

Fråga: De beräkningar ni gjort på dagvatten är på 100 bostäder. 200 dito ökar mängden hårdgjord yta och därmed mängden ytvatten som ska tas omhand

Svar: Beräkningarna är gjorda på byggnadsvolymer och påverkas inte av om byggnaderna delas upp i fler eller färre lägenheter.

Fråga: Trädinventering har även gjorts på södra sidan, Varför? En tomt på södra sidan är exkluderad ur trädinventeringen. Hur kommer det sig?

Svar: Trädinventeringen gjordes i ett tidigt skede inom projektet som utredde om det var lämpligt att bygga längs södra sidan på Värmdövägen, vilket i nuvarande förslag begränsats till fastigheten Björknäs 1:427 vid Bågspännarvägen.

Frågor om detaljplaneprocessen och hur beslut fattas

Fråga: Kan ni beskriva hur planprocessen och beslutsfattande går till efter samrådstidens utgång?

Fråga: Är det Nacka politiker med i detta samråd eller har de inte längre intresse i detta?

Svar: Samrådet är till för att berörda invånare ska kunna komma med sina synpunkter på förslaget, som är utarbetat utifrån politikernas direktiv i Start-PM. Synpunkterna tas med i samrådsredogörelsen, som redovisas för miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan förslaget omarbetas till nästa steg, som kallas granskning.

Samrådet för denna detaljplan pågår till den 31 augusti 2020. Därefter gås alla synpunkter igenom och sammanfattas i en samrådsredogörelse. Den redovisas för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. I samrådsredogörelsen redovisas även hur planförslaget har justerats med anledning av de inkomna synpunkterna. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar ställning till det omarbetade förslaget och beslutar, efter eventuella tillägg eller justeringar, att det ska gå ut på granskning. Det är det andra tillfället då berörda invånare får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter granskningen kan ytterligare justeringar göras innan förslaget läggs fram för beslut om antagande. Antagande sker i tur och ordning genom att förslaget godkänns av miljö- och stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott, kommunstyrelsen och slutligen bekräftas av kommunfullmäktige.

Fråga: Varför har kommunen beviljat bygglov på björknäs 1:984 (röd förrådsbyggnad), i april 2020, när det pågår en dpl-process? Kan det finnas fler fastigheter där bygglov kan beviljas på liknande sätt (som har utomplansbest?)

Svar: Det fanns ett bygglov för fastigheten sedan tidigare, och det nya bygglovet förändrade främst lägenhetsfördelningen till att byggnaden blir en gruppbostad.

Fråga: Hur hanterar ni jäv? En av exploatörerna är gift med kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun Deshira Flankör. De nära kopplingarna mellan M i Värmdö och Nacka ger detta företag direkt tillgång till makten och påverkan av planer.

Svar: Kommunens tjänstepersoner arbetar utifrån direktiv som vi får i Start-PM. Dessa har antagits i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och därefter i tur och ordning godkänts i kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Start-PM är det som definierar vårt uppdrag, tillsammans med kommunens övriga styrande dokument, som översiktsplanen, och givetvis gällande lagar och riktlinjer för miljö, parkeringstal, Plan- och bygglagen, med mera.

Fråga: Stämmer det att Byggnadsnämndens ordförande har eget fastighetsbolag?

Svar: Nej, miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande, Cathrin Bergenstråhle, har inget eget fastighetsbolag. Hon är ordförande i styrelsen för kommunens fastighetsbolag, Nacka Stadshus AB, som förvaltar de fastigheter som kommunen äger.

Fråga: Men ni måste väl ta hänsyn till PBL kap 4 i ett bygglovsförfarande, dvs att göra en dpl om det är stor förändring?

Svar: Den bedömningen görs i respektive bygglovsärende.

Fråga: Är det korrekt att ni inte kan hindra byggande av 4-våningshus på icke planerat område? Det kommenterades som skäl till planläggande

Svar: Den bedömningen görs i respektive bygglovsärende, och i förläningen i domstol i de fall att beslut blir överklagade. Ett av skälen till planläggande är dock att skapa en förutsägbarhet kring vad som tillåts byggas inom planområdet.

Fråga: Vi har dålig erfarenhet av hur det gick när den nu befintliga bebyggelsen intill planområdet i mitten tillkom. Den byggherre som då tilläts exploatera fastigheten fuskbyggde och mycket behövdes göras om efter bara ett år och då hade byggherren gått i konkurs. De åtgärder avseende bl a plantering av insynsskyddande häck som utlovats i planprocessen blev det inget av. Hur kan kommunen säkerställa att detsamma inte sker nu? Dvs att byggherrarna tar pengarna och sedan ”drar”?

Svar: För den här typen av bygglovsärenden ska det finnas en kontrollplan. Den bör omfatta kontroll av projektering och byggåtgärder. Det ska framgå vem som utför kontrollerna. Byggherren (exploatören) är ansvarig för att upprätta kontrollplanen och bistås av en kontrollansvarig. För detta specifika ärende hänvisas till bygglovenheten.

Sidan uppdaterades: