Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration över den framtida gatumiljön med nya hus längs Birkavägen.

Birkaområdet

Byggrätter för nya bostäder i flerbostadshus, utbyggd förskola, utveckling av parken samt en ny väg ska planeras i projekt Birkaområdet. Projektet samordnas med närliggande områden, till exempel den nya t-banestationen Järla.

Profilbild saknas

Johan Rapping

Projektledare

Emma Castberg

Emma Castberg

Plansamordnare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten. Planprogrammet föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vad händer nu och i nästa steg?

Projektområdet Birkaområdet ligger på västra Sicklaön. Projektets övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge, samt att bidra till att lösa behovet av förskolor i Centrala Nacka.

 • Ett reviderat start-PM för Birkaområdet antogs i kommunstyrelsen den 28 oktober 2019. Läs protokollsutdraget här. (PDF-dokument, 251 kB)
 • Utveckling av området kan prövas inom ramen för vad som anges i start-PM i en framtida planprocess när fastighetsägare/exploatör träffat avtal med kommunen.
 • En aktuell tidplan för projektet kommer att tas fram vid projektstart.

Kartbilden visar projektområdets preliminära avgränsning vid tidpunkten då start-PM antogs 2019. Området med heldragen linje, inom projektområdet ingår inte. Vid en projektstart kan området komma att förändras.

I anslutning till Birkaområdet planeras Järla stationsområde, där en tunnelbanestation kommer att byggas.

Bakgrund

Den 13 december 2016 antog Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott startpromemoria för Birkavägen (Dnr KFKS 2015/770-214). Planområdet omfattade då elva fastigheter varav sex var kommunala fastigheter och fem privatägda. Ambitionen med startpromemorian var att pröva möjligheten att tillskapa 250 nya bostäder, lokaler, förskola med åtta avdelningar samt en ny tvärväg mellan Blomstervägen och Birkavägen samt omvandla Birkavägen till en mer stadsmässig gata.

I november 2016 inkom ytterligare 30 fastighetsägare med begäran om planbesked för omvandling av villaområdet till stadsmiljö med flerbostadshus, i linje med målsättningen att utveckla västra Sicklaön till tät stadsbebyggelse.

22 mars 2017 gavs ett positivt planbesked, då miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade att det är lämpligt att pröva delar av ansökan i en planprocess. Som en följd av detta föreslås nu att samtliga fastigheter hanteras inom samma projekt. Om de ska utgöra en eller flera detaljplaner avgörs under den kommande planprocessen.

En startpromemoria för Birkaområdet antogs av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 13 mars 2018 - se beslutet under rubriken Status och handlingar/Startskede .

Detaljplanering

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge, samt att tillsammans med andra projekt lösa behovet av förskolor inom Nacka stad. Inom projektet kommer även en ny koppling mellan Blomstervägen och Birkavägen samt en omvandling av Birkavägen till en mer stadsmässig gata, att utredas.

Den del av projektet som utgörs av privat mark förutsätter att avtal träffas med områdets privata fastighetsägare.

Projektet har stark koppling till andra stadsbyggnadsprojekt såsom tunnelbaneutbyggnaden, Järla stationsområde och Ryssbergen. Projektet ska samordna genomförandet med dessa projekt.

Under våren 2017 gjordes en inventering av bebyggelsen kring Birkavägen på uppdrag av kommunen. Syftet var att bedöma det kulturhistoriska värdet för området som helhet, men även av enskilda byggnaders kulturhistoriska värden.

En del av marken inom projektet ägs av kommunen och planeras att markanvisas inom projektet.

Det blå området innanför den blå ramen, där nålsymbolen står, är projektområdet. Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: