Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Birkaområdet

Byggrätter för nya bostäder i flerbostadshus, utbyggd förskola, utveckling av parken samt en ny väg ska planeras i projekt Birkaområdet. Projektet samordnas med närliggande områden, till exempel den nya t-banestationen Järla.

Profilbild saknas

Malin Ronnebro

projektledare

Profilbild saknas

Anna Hall

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten. Planprogrammet föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är inte juridiskt bindande.

 • Samråd
 • Granskning
 • Antagande
 • Laga kraft
 • Förberedelser för utbyggnad
 • Utbyggnad

Vad händer nu och i nästa steg?

Mycket kommer att ske samtidigt de närmaste åren kring Birkavägen. Projektet har stark koppling till bland annat tunnelbaneutbyggnaden, Järla stationsområde och Ryssbergen, och arbetet i de olika projekten samordnas.

 • I november 2016 inkom ett trettiotal fastighetsägare i Birkaområdet med begäran om planbesked för omvandling av villaområdet till stadsmiljö med flerbostadshus, i linje med målsättningen att utveckla västra Sicklaön till tät stadsbebyggelse.
 • 22 mars 2017 gavs ett positivt planbesked, då miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade att det är lämpligt att pröva delar av åtgärden i en planprocess.
 • Kommunen har påbörjat planarbetet.

När tunnelbananas anläggningsarbeten sätter igång, kommer det periodvis att bli svårt att ta sig fram på södra delen av Birkavägen. Därför planerar kommunen en ny väg mellan Blomstervägen och Birkavägen för att underlätta för de boende i området.

Under våren 2017 gjordes en inventering av bebyggelsen kring Birkavägen på uppdrag av kommunen. Syftet var att bedöma det kulturhistoriska värdet för området som helhet, men även av enskilda byggnaders kulturhistoriska värden. Inventeringsrapporten blir klar under sommaren och kommer att ingå i underlaget för den fortsatta stadsplaneringen.

En del av marken vid Birkavägen är kommunal och kommer att markanvisas.

När ett detaljplanearbete startar kommer ett förslag till bebyggelse att tas fram. I dagsläget finns inget förslag. Under den kommande planprocessen kommer förutsättningarna för ny bebyggelse, lämplig utformning och omfattning i det större Birkaområdet att utredas och samordnas med stadsbyggnadsprojektet Birkavägen.

Den streckade linjen visar områdets avgränsning. Områden med heldragen linje ingår inte.

Bakgrund

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge, samt att tillsammans med andra projekt lösa behovet av förskolor inom Nacka stad.

Projektets mål är att skapa byggrätter för nya bostäder, byggrätt för förskola och en ny gata som förbinder Birkavägen med Blomstervägen. Den nya gatan kan byggas med gällande detaljplan.

Den del av projektet som utgörs av privat mark förutsätter att avtal träffas med områdets privata fastighetsägare.

Projektet ska samordnas med planläggningen och genomförandet av tunnelbanan, eftersom den blivande tunnelbanestationen Järla till viss del hamnar inom projektområdet.

Detaljplanering

Detaljplaneprojektet Birkavägen startade formellt när start-pm antogs av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) den 13 december 2016.

Den 29 augusti 2016 hölls ett informationsmöte för boende på och kring Birkavägen.

Den 24 januari 2017 höll Nacka kommun tillsammans med landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) ytterligare ett informationsmöte. Diskussionerna fortsätter nu med ägarna till de fastigheter som ingår i detaljplaneområdet.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.