Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nya gatan-Stadshusområdet

Stadshusområdet ligger mellan Vikdalsrondellen och Nacka stadshus och är i dag obebyggt. I projektet planeras för cirka 600 bostäder och cirka 8 000 kvadratmeter för verksamheter, samt ombyggnad och upprustning av delar av Värmdövägen och Vikdalsvägen.

Profilbild saknas

Josefina Blomberg

Kommunens projektledare

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Nu börjar förberedelserna för byggandet av de nya kvarteren med cirka 600 bostäder samt verksamhetslokaler. Redan nu, i månadsskiftet februari-mars fälls träden på området, så att fåglarna hinner hitta nya hem före häckningstiden. En del av de gamla träden kommer att få nytt liv som lekredskap i Nackas förskolor. Senare under året fortsätter bygg- och anläggningsarbetena.
 • Detaljplanen för Nya gatan, Stadshusområdet antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017 och vann laga kraft den 11 januari 2018. Antagandehandlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR.
  KF protokoll § 365. (PDF-dokument, 323 kB)
 • Samtidigt godkändes även tillhörande markgenomförandeavtal (exploateringsavtal).
 • Nu kan genomförandet inom planområdet påbörjas.


Läs mer om Magiskt VM i trädhus här.

Nya gatan: Startskede

Projektet Nya gatan startade när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsen i januari 2015. I projektet finns två detaljplaner: Stadshusområdet och Elverkshuset.

Sommaren 2015 genomfördes markanvisningstävling nr 1 på Nya gatan-Stadshusområdet med två anbudsområden.

Nya gatan: Detaljplanering

Samrådsperioden för planförslaget för Nya gatan, stadshusområdet, pågick 25 oktober – 22 november 2016. Ett justerat förslag till detaljplan har sedan ställts ut för granskning 23 maj – 20 juni 2017.

Nya gatan-Stadshusområdet ingår i projektet Nya gatan (Nya gatan-Elverkshuset är den andra detaljplanen inom detta projekt).

Nya gatan ska bli en del av ett viktigt centrum för boende, handel och kontor samt även för resenärer till andra delar av kommunen, när Nacka stad är färdigutbyggt. Målen för projekt Nya gatan är att 500-800 nya bostäder ska byggas samt att lokaler för nya verksamheter skapas inom projektområdet.

Projekt Nya gatan är en del av etapp 1 i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka och omfattas av översiktsplanens strategi att "skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön".

Av Nacka kommuns riktlinjer för hållbart byggande är följande målområden prioriterade för Nya gatan i inledningsskedet:

 • Rum för verksamheter, blandad bebyggelse och mötesplatser
 • Energieffektivt och sunt byggande
 • Hållbar avfallshantering
 • Effektiv mark- och resursanvändning

Markanvisning nr 1 på Nya gatan (2015)

Nya gatan (1) var det första området där Nacka kommun bjöd in till anbudstävling om markanvisning inom Nacka stad. Tävlingen genomfördes sommaren 2015.

Markanvisningen omfattade sex anbudsområden, varav två med möjlig byggrätt för 120 hyreslägenheter och fyra med 200 lägenheter med fri upplåtelseform.

Intresset för tävlingen var mycket stort och i augusti 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om tilldelning:

Svea Fastigheter AB tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 120 hyresbostäder och lokaler med bruttototalarea på ca 2 000 kvadratmeter.

Botrygg Förvaltningsfastigheter AB föreslås tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 110 lägenheter med fri upplåtelseform och lokaler med bruttototalarea på ca 2 200 kvadratmeter.

Wästbygg Projektutveckling AB tilldelades en markyta som kan möjliggöra en byggrätt om cirka 90 lägenheter med fri upplåtelseform och lokaler med bruttototalarea på ca 1 700 kvadratmeter.

markanvisning nr 3 på Nya gatan: tredje etappen - sydöstra kvarteret

Den 3 april 2017 beslutade kommunstyrelsen att Storstaden Bostad kommer att tilldelas mark på ”Nya gatan – sydöstra kvarteret” för att bygga bostäder i Stadshusområdet. Utvärderingen av anbuden gjordes till 75 procent på bästa gestaltningsförslag och till 25 procent på bästa pris.

Anbudsperioden gick ut den 24 februari 2017 för markanvisningstävlingen. Vill du ta del av inbjudan och tävlingshandlingar? Kontakta projektledaren eller planarkitekten för Nya gatan (se ovan).

Detaljplaneområdet Nya gatan-Stadshusområdet, med sydöstra kvarteret markerat.

Visionsbild av korsningen mellan Vikdalsvägen och Värmdövägen. Källa: White Arkitekter.

Klicka på det streckade området till vänster om den rektangulära, bruna byggnaden (Nacka Forum) mitt på kartan för att se Nya gatan. Du kan också zooma och navigera på sidan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.