Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nya gatan-Elverkshuset

Området ligger norr om Värmdövägen, söder om Nacka stadshus och öster om Järla skola. Projektet ska resultera i nya bostäder, verksamhetslokaler samt ett nytt torg. Detaljplanen är en av två planer inom projektet Nya gatan.

Profilbild saknas

Josefina Blomberg

Projektledare

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Planförslaget finns utställt för granskning från den 3 juli 2020 till och med den 9 september 2020.
  • Detaljplanen var utställd för granskning (granskning 1) under oktober-november 2017. Planförslaget har sen dess ändrats och underlagen har uppdateras. Därför skickas förslaget ut på en ny granskning (granskning 2).
  • Läs mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter här nedan.
  • Granskningshandlingar finns under "Granskning 2" under STATUS OCH HANDLINGAR.

En ny detaljplan tas nu fram för Nya gatan Elverkshuset, fastighet Sicklaön 134:26 m.fl. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att det så kallade Elverkshuset och dess närområde förändras till tät stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter i bottenvåningarna och offentliga rum. Planförslaget innehåller två stadskvarter, som beroende på lägenhetsstorlekar, kan rymma cirka 580 bostäder. Utöver bebyggelsen föreslås befintliga parkeringsytor byggas om till ett södervänt torg. Detaljplanen är en del av stadsbyggnadsprojektet Nya gatan och är en fortsättning på den pågående utbyggnaden. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen var utställd för granskning (granskning 1) under oktober-november 2017. Planförslaget har ändrats sedan dess och underlag har uppdaterats vilket motiverar en förnyad granskning (granskning 2).

Granskningstid

Under tiden 3 juli 2020 till och med 9 september 2020 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Finns under Granskning 2 under STATUS OCH HANDLINGAR

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum, under bibliotekets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Jerk Allvar telefon 08-718 93 81, e-post: jerk.allvar@nacka.se

Eftersom granskning 2 delvis pågår under semesterperioden är granskningstiden satt till cirka 9 veckor vilket är längre än normalt. Frågor om planförslaget besvaras av handläggare först efter den 10 augusti.

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallarna eller läsa på webben.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2015/399-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2015/399-214
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 9 september 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

_________________________________________________________________

År 2016 vann Kungsmontage Entreprenad AB markanvisningstävlingen för Kvarteret Brytaren mindre. De kommer att bebygga huvuddelen av planområdets östra kvarter med cirka 110 hyresrätter samt verksamhetslokaler. De populäraste av de gestaltningsförslag som visades här på webben kan du se via länken till höger. Övrig bebyggelse inom planområdet, cirka 400 lägenheter, kommer att utföras av SSM.

Markanvisning nr 2 på Nya gatan (2016): Kvarteret Brytaren mindre

Kungsmontage Entreprenad AB föreslås tilldelas mark i Kvarteret Brytaren mindre för att bygga cirka 110 hyresrätter (9 000 BTA) samt lokaler (900 BTA) här. Det beslutade kommunstyrelsen (KS) den 28 november 2016.
Bolaget ska efter upprättade avtal erlägga en tomträttsavgäld om 407 kr/kvm per ljus BTA bostad. Gestaltningsförslag och avgäldsnivå har bedömts lika i utvärderingen av anbuden.

Kvarteret Brytaren mindre är en del av ett kvarter norr om Värmdövägen, söder om stadshuset och den blivande stadsparken och öster om det så kallade Elverkshuset (se bilden).
Kvarteret ligger mitt i det blivande Nacka stad, en tät, blandad och levande stadsdel där det ska vara attraktivt att leva, vistas och verka. På fem minuters promenadavstånd ligger Nacka Forum och så småningom även stadspark, tunnelbana och ny bussterminal. Området är en del i etapp 1B i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka.

Tävlingen är avslutad. Vill du ta del av inbjudan och tävlingshandlingar? Kontakta projektledaren eller planarkitekten för Nya gatan (se ovan).

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: