Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Östra Vikdalen

Totalt 550 nya bostäder, lokaler för verksamheter, ny förskola, en ny gata norr om Värmdöleden, ny gång- och cykelbro samt ombyggnad av Kvarnholmens trafikplats ingår i projektet.

Profilbild saknas

Henrik Juhlin

Projektledare

Profilbild saknas

Hans Andrasko

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-PM antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät, parker med mera byggs ut.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) börjar bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunen ansvarar för utbyggnad av vägar och va.

Den 23 januari 2018, § 4 beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott att anta startpromemorian för stadsbyggnadsprojektet Östra Vikdalen. Du kan läsa startpromemorian under "Status och handlingar".

Östra Vikdalen är en del av Nacka stad, det nya, täta och blandade område som håller på att skapas på västra Sicklaön. Stadsbyggnadsprojektet utgår ifrån strukturplanen för Nacka stad och från planprogrammet för centrala Nacka, som antogs 2015.

Nacka kommun, Trafikverket och trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har tillsammans genomfört en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för samordnad trafikplanering i centrala Nacka. Den innebär bland annat att trafikplatserna Kvarnholmen och Skvaltan byggs om till fullständiga trafikplatser, medan Nacka trafikplats försvinner. Nya gång- och cykelbanor och nya gator kommer också att anläggas i området, till exempel en ny gata parallellt med Värmdöleden.

Utvecklingen av Östra Vikdalen kommer att ske i flera etapper och planläggningen kan komma att delas upp i två eller flera detaljplaner. Planeringen av den nya vägen mellan Kvarnholmens trafikplats och Vikdalsvägen behöver ske tidigt i projektet, liksom ombyggnationen av själva trafikplatsen i samarbete med Trafikverket.

Inom området finns kommunal mark som ska markanvisas för bostadsbyggande.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.