Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Södra Vikdalen

Området omfattar mark kring två befintliga kontorsbyggnader i slutet på Vikdalsgränd. Här planeras för en förlängning av Skönviksvägen till trafikplats Kvarnholmen, bostads- och kontorsbyggnader samt en gång- och cykelbro över Värmdöleden.

Profilbild saknas

Johan Rapping

Projektledare

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten. Start-pm utgår ifrån planprogrammet, som ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av hela centrala Nacka.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggaktören (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Vilande projekt

Projektet är vilande. Kommunen har dragit ner på byggtakten något som en anpassning till tunnelbanans förändrade tidplan, inbromsningen på bostadsmarknaden och regionens befolkningsprognos. Allt som hittills är planerat ska genomföras, men i ett annat tempo och ibland i en annan ordning.

 • Start-pm är antaget och när projektet startar igen kommer en detaljplanering av området att göras.
 • Utredningsarbete för att ta fram ett planförslag för omvandlingen av marken kommer att göras.
 • När ett förslag finns framme kommer ett samråd att planeras.

Varför byggs Södra Vikdalen ut?

Planarbetet syftar till att möjliggöra en förlängning av Skönviksvägen till trafikplats Kvarnholmen, som tillsammans med en utbyggd trafikplats Skvaltan, planeras ersätta befintliga trafikplats Nacka. I detaljplanen prövas även ny kontors- och bostadsbebyggelse som kan möjliggöra för fler att bo och arbeta i centrala Nacka nära den planerade tunnelbanestationen.

En ny gång- och cykelbro över Värmdöleden planeras i syfte att ersätta befintlig tunnel i trafikplats Kvarnholmen och tunnel i Rosenbergsvägens förlängning. Den nuvarande gång- och cykelbanan i trafikplats Kvarnholmen avses omvandlas till körbana för att öka fordonsframkomligheten. Den nuvarande gång- och cykeltunneln i Rosenbergsvägens förlängning avses rivas pga flytt av Värmdöleden och ny markutformning i planerad bebyggelse i detaljplan för Sydöstra Vikdalen.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet. Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: