Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Område A (Eols udde)

Område A ligger i norra Boo. Projektet ska förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten, skapa förutsättningar att bygga permanentboende och värna områdets intressanta kulturmiljöer.

Profilbild saknas

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Roger Björk

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Granskningen av detaljplaneförslaget är nu avslutad. Tack för alla synpunkter! Nu kommer kommunen att gå igenom synpunkterna och ta fram ett slutligt förslag för antagande.

Under tiden 25 april 2018 till och med 30 maj 2018 fanns planförslaget utställt för granskning i Nacka kommuns utställningshall i Nacka stadshus, Granitvägen 15, Nacka. Handlingarna fanns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Detaljplanens syfte är att förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, förbättra vägarna i området samt möjliggöra för utbyggnad av permanent bostadsbebyggelse på befintliga bostadsfastigheter. Områdets karaktär och rådande bebyggelsemönster ska bevaras och befintlig fastighetsindelning ska behållas. Vidare syftar detaljplanen till att värna områdets kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kultur- och naturmiljöer och landskapsbild.

Strandskyddet föreslås upphävas i detaljplanen inom delar av området. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Planförslaget var ute på samråd mellan den 17 maj och den 28 juni 2017. Handlingarna finns kvar här till höger under STATUS OCH HANDLINGAR.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, fattade beslut om ett start-pm för projektet den 8 december 2015.

Detaljplan

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Område A (Eols udde) i Kummelnäs, norra Boo. Detaljplanen syftar till att förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, förbättra vägarna i området samt att möjliggöra för utbyggnad av permanent bostadsbebyggelse. Vidare syftar detaljplanen till att värna områdets kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskapsbild. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan. Under samrådstiden mellan den 17 maj till och med den 28 juni 2017 är det möjligt att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget.

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och byggas.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 augusti 2008 att förnyelseområdena i Boo ska delas in i två planeringskategorier.

  • En långsiktig planering där kommunen ansvarar för allmän plats, som vägar, parker, grönområden och lekplatser i området.
  • En mer kortsiktig planering, där allmän plats sköts under enskilt huvudmannaskap (privat).

Projektet för Område A (Eols udde) ingår i den mer kortsiktiga planeringskategorin. Kummelnäs vägförening föreslås ansvara för områdets allmänna platser, såsom vägar och naturområden, och dagvattenhantering för dessa. Kommunen ansvarar för att bygga ut för vatten och spillvatten. Projektet medger inga avstyckningar av fastigheter, däremot ska möjligheten till större byggrätter prövas i planarbetet.

Planförslaget var ute på samråd mellan den 17 maj till och den 28 juni 2017.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.