Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Område A (Eols udde)

Området ligger i norra Boo. Projektet ska förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten, skapa förutsättningar att bygga permanentboende och värna områdets intressanta kulturmiljöer.

Profilbild saknas

Johan Björkman

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Roger Björk

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Efter granskningstiden har en separat fastighetskonsekvens­beskrivning tagits fram. Fastighetskonsekvensbeskrivningen innehåller ingen ny information utan är en sammanställning av den information som sedan tidigare redovisats i planbeskrivningen. Eventuella kommentarer på fastighetskonsekvensbeskrivningen ska ha kommit in senast den 20 februari 2019. Läs mer här (PDF-dokument, 598 kB)

Projektets syfte

Detaljplanens syfte är att förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, förbättra vägarna i området samt möjliggöra för utbyggnad av permanent bostadsbebyggelse på befintliga bostadsfastigheter. Områdets karaktär och rådande bebyggelsemönster ska bevaras och befintlig fastighetsindelning ska behållas. Vidare syftar detaljplanen till att värna områdets kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kultur- och naturmiljöer och landskapsbild.

Strandskyddet föreslås upphävas i detaljplanen inom delar av området.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, fattade beslut om ett start-pm för projektet den 8 december 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och byggas.

Detaljplanen syftar till att förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, förbättra vägarna i området samt att möjliggöra för utbyggnad av permanent bostadsbebyggelse. Vidare syftar detaljplanen till att värna områdets kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskapsbild. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kortsiktig planering

Kommunstyrelsen beslutade den 18 augusti 2008 att förnyelseområdena i Boo ska delas in i två planeringskategorier.

  • En långsiktig planering där kommunen ansvarar för allmän plats, som vägar, parker, grönområden och lekplatser i området.
  • En mer kortsiktig planering, där allmän plats sköts under enskilt huvudmannaskap (privat).

Det här projektet ingår i den mer kortsiktiga planeringskategorin. Kummelnäs vägförening föreslås ansvara för områdets allmänna platser, såsom vägar och naturområden, och dagvattenhantering för dessa. Kommunen ansvarar för att bygga ut för vatten och spillvatten. Projektet medger inga avstyckningar av fastigheter, däremot prövas möjligheten till större byggrätter i planarbetet.

Samråd och granskning

Planförslaget var ute på samråd från den 17 maj till och den 28 juni 2017. Från den 25 april till och med 30 maj 2018 fanns planförslaget utställt för granskning. Dokument från skedena finns under STATUS OCH HANDLINGAR.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.