Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fisksätra station

Stations- och spårområdet vid Fisksätra station behöver utökas för att möjliggöra tågmöten och därigenom möjlighet till att ha 12-minuterstrafik på Saltsjöbanan. Detta ingår i upprustningen och moderniseringen av Saltsjöbanan, som genomförs i landstingets regi.

Karin Stadig

Karin Stadig

Kommunens projektledare

Anine Rondén

Anine Rondén

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Planförslaget är utställt för granskning under tiden 4 mars - 1 april 2020.
  • Detaljplanen tas fram parallellt med järnvägsplan för Mötesstation Fisksätra. Järnvägsplanen tas fram av Trafikförvaltningen (Region Stockholm).
  • Granskningshandlingar finns under status och handlingar.


En ny detaljplan tas nu fram för Fisksätra station. Planförslaget syftar till att möjliggöra en ombyggnad av Fisksätra station till en dubbelspårsanläggning. Planområdet omfattar cirka 7800 kvadratmeter stort område vid Fisksätra station.

Förslaget förutsätter att stationsområdet utvidgas cirka fyra meter söderut, delvis på gatu-mark och två meter norrut för att rymma ett nytt spår med en plattform på södra sidan och förskjuta befintligt spår och plattform mot bergslänten på den norra sidan. Båda spåren får därmed var sin plattform på respektive sida av spårområdet. Norra plattformen nås i likhet med tidigare från både gångbro i öster och gång- och cykeltunnel i väster. Den södra plattformen får trappa och ramper direkt till Fisksätravägen. Plattformarna kopplas samman genom trappa och hiss via gångbron. Ramper och övrig plattformsmiljö uppfyller kravet på tillgänglighet.

I planområdets östra del föreslås en teknikbyggnad uppföras. Teknikbyggnaden kommer utgöra ett nytt inslag vid järnvägsanläggningen och krav ställs på gestaltningen.

Detaljplanen tas fram parallellt med järnvägsplan för Mötesstation Fisksätra. Järnvägsplanen tas fram av Trafikförvaltningen (Region Stockholm).

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 4 mars 2020 till och med 1 april 2020 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns under status och handlingar på denna sida.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Fisksätra centrum, Saltsjöbadens centrum samt Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Anine Rondén:
telefon: 08-718 94 43
e-post: anine.ronden@nacka.se

Järnvägsplanen för Fisksätra station ställs ut för granskning under samma period som detaljplanen, och finns tillgänglig på samma platser som detaljplanen.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2014/900-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2014/900-214
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 1 april 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Startskede

Projektet startade den 10 juni 2014, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Detaljplanen syftar till att utöka spår- och stationsområdet för Saltsjöbanan vid Fisksätra station till dubbelspår vilket möjliggör en ökad turtäthet. Målet är vidare att tillgänglighetsanpassa stationen och dess anslutande gångvägar. Detaljplanen är en del i upprustningen av hela Saltsjöbanan som genomförs av trafikförvaltningen (SL) i Stockholms läns landsting.

Planområdet ligger intill Fisksätra centrum, norr om Fisksätravägen. Planområdet utgörs i huvudsak av mark som redan används av järnvägstrafik och station. Planförslaget berör även en mindre del av Fisksätravägen.

Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Nacka kommun ser utvecklingen av Saltsjöbanan som ett viktigt inslag för att kunna utveckla och säkerställa översiktsplanens strategier om ett effektivt och klimatanpassat transportsystem och en utveckling av de lokala centrumen.

Samråd pågick 17 mars-13 april 2015. Under samrådet fick berörda myndigheter, kommuner och sakägare möjlighet att lämna synpunkter. Ett välbesökt öppet hus arrangerades i Fisksätra bibliotek den 24 mars 2015. Synpunkterna som kom in har redovistats och bemötts i en samrådsredogörelse.

Enligt landstingets budget från juni 2015 sköts investeringarna för nya mötesstationer med dubbelspår i Fisksätra och Tattby upp. 2018 tog landstinget ett nytt beslut, som ledde till att planarbetet återupptogs.

Det längsmala blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.