Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Tecknad bild på gräs, buskar, träd och människor

Riset-Sångfågelvägen (område B)

I det här bostadsområdet i norra Boo ska vi bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Befintliga bostadsfastigheter får större byggrättigheter, men områdets karaktär och rådande bebyggelsemönster ska bevaras.

Nacka vatten och avfall

Nacka vatten och avfall

08-718 90 00

Status och handlingar

Samtliga fastigheter har nu möjlighet att ansluta

Nacka Vatten och avfall har nu byggt ut hela området med vatten och spillvatten. Samtliga fastigheter har nu möjlighet att ansluta. Projektet är klart sex månader före tidplan.

Nacka vatten och avfall tackar vägföreningen, Frentab, Boo Energi och inte minst alla boende i området för ett gott samarbete.

Tidigare steg i projektet

  • Under 2021 och 2022 har ett planarbete pågått inom gällande detaljplan för att införa en bestämmelse för hur många bostadslägenheter som får inredas per huvudbyggnad. Planändringen innebär att det för merparten av fastigheterna inom området införs en bestämmelse som reglerar att högst två bostadslägenheter får inrymmas per huvudbyggnad.
  • Planändringen har vunnit laga kraft den 19 oktober 2022.
  • Nacka kommun har lämnat över projektet till Nacka vatten och avfall som kommer att svara för utbyggnaden av vatten och spillvatten inom området.
  • Risets Vägförening har rustat upp vägarna inom området.
  • Det finns två VA-tekniska lösningar för spillvattnet i området. Den ena är så kallat LTA – lågtryckavlopp. Detta innebär att fastigheten behöver ha en pump oavsett huset ligger högre eller lägre än vägen. Denna pump tillhandahåller NVOA. Läs mer om LTA - lågtrycksavlopp här.
  • Den andra lösningen är så kallat självfall. Då behöver fastigheten ingen pump. Respektive lösning beror på hur lösningen ser ut i gatan. Gatans lösning är utformad med hänsyn till topografi, detaljplanens bestämmelser samt va-juridik. Fastighetsägaren kan inte välja vilken lösning fastigheten behöver.
  • Läs mer om anslutning till kommunalt vatten och avlopp här.

Arbete med planändring avbrutet

Den 6 december 2017 beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till ändring av fem detaljplaner i delar av Velamsund och Kummelnäs. Syftet var att kunna göra en mindre ändring i detaljplanen och införa begränsningar av antalet bostadslägenheter i huvudbyggnader. Nu har det arbetet avbrutits. Läs mer om beslutet och bakgrunden här

förberedelser för utbyggnad

Vägföreningen ska behålla ansvaret för alla allmänna platser som vägar, parker, grönområden och lekplatser medan kommunen ska ansvara för den kommunala vatten- och avloppsanläggning som byggs.
Eftersom kommunen ska förlägga va-anläggningen i vägföreningens vägar krävs det ett nära samarbete mellan parterna. I ett genomförandeavtal mellan kommunen och vägföreningen reglerar man parternas inbördes ansvar, ekonomi, i samband med utbyggnaden. Vägarna ska klara att va-ledningarna läggs ned - om de inte gör det ska vägföreningen rusta upp vägarna till den standard som krävs.

Vägföreningen har ansökt om förrättning hos Lantmäteriet för att dels lösa in allmän plats och dels bilda en sektion för uttag av kostnader för vägen av boende i området. Lantmäteriet har ganska långa handläggningstider.

Om både kommunen och vägföreningen ska utföra arbeten kan parterna antingen handla upp egna entreprenör, eller så kan vägföreningen använda kommunens entreprenör och stå för de kostnader som beror på vägupprustningen.

Innan utbyggnaden startar ska entreprenören som ska utföra jobbet informera alla fastighetsägare om tidplaner, när och hur vissa vägar kommer att stängas av, alternativa körmöjligheter, hur man kan kontakta entreprenören osv. Aktuell information om det publiceras också här på projektets webbplats.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: