Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Centrala Kvarnholmen

Nya Kvarnen 1 och 2 är hus med 10 respektive 15 våningar och har totalt 200 lägenheter. De översta våningarna har utsikt över Stockholms inlopp och Djurgården. Husen är färdigbyggda.

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Program

  Ett planprogram föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och bygger enligt den nya detaljplanen. Kommunen bevakar så att de allmänna anläggningarna byggs ut enligt detaljplanen och exploateringsavtalet.

Vad händer nu och i nästa steg?

Just nu färdigställs centrum och havrekvarnen rivs för att sedan återuppföras i nytt skick. Rivningsarbetet kommer att pågå vardagar mellan klockan 07-16 och ska vara helt klar mot slutet av juni.

Störningsinformation i samband med den pågående utbyggnaden

Fastighetsägaren har aktuell störningsinformation på sin webbplats.
Där står vart du ska vända dig för att få mer information: http://www.kvarnholmen.com/bygginformation/

Detaljplanering

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas. Planen för det centrala kvarnområdet började gälla (vann laga kraft) den 12 juli 2010.

Planens syfte är att omvandla den tidigare industrimiljön till en levande stadsdel med en blandning av verksamheter och bostäder. De värdefulla industrimiljöerna ska bevaras och byggas om varsamt. Det område som ska bli lokalt centrum för det framtida Kvarnholmen ingår i planområdet.

Planeringen ska också se till att allmänheten får möjlighet att röra sig mellan Kvarnholmens centrala delar och kajnivån.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela Kvarnholmen).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: