Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Buller i Nacka

Buller utomhus kan försämra miljön i våra bostadsområden och andra miljöer där många människor vistas. Vägtrafik och andra bullerkällor utomhus påverkar dessutom även ljudmiljön inomhus.

Allmänt om buller

Det är sällan eller aldrig helt tyst i vår omgivning. Oönskat ljud som vi tycker är störande och helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller kan bero på typen av bullerkälla, mottagningsförhållanden och känslighet vilket kan variera från person till person. Barn och äldre personer är ofta känsligare än andra.

Buller kan vara störande ljud inomhus och utomhus, sk omgivningsbuller. Det kan komma från olika trafikslag, fläktar, restauranger och andra verksamheter. Buller kan också komma från till exempel grannar, och tvättstuga.

Man brukar dela upp bullret efter vilken källa som orsakar det, till exempel buller från olika slags trafik - såsom väg-, tåg- och flygtrafik - samt buller från industrier eller byggarbeten. När man bedömer vilka krav som ska ställas på den eller det som bullrar utgår man i första hand från gällande riktvärden. Dessutom bedömer man vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda.

Kontakt om buller

Om du är störd av buller ska du i första hand kontakta den som orsakar störningen. Om inte det hjälper kan du vända dig till Nacka kommuns miljöenhet. Du kan anmäla klagomål via kommunens webb.

Har du allmänna bullerfrågor kan du vända dig till Stadsbyggnadsservice.

Läs mer om buller på:

Riktvärden och lagstiftning

Alla upplever ljudnivåer olika och vissa upplever specifika ljudnivåer som störande, vilket då kallas för buller. För bedömning av ljudnivåer används olika riktvärden och bedömningsgrunder. För buller i och i anslutning till bostaden finns riktvärden både inomhus och utomhus.

Naturvårdsverkets riktlinjer

Naturvårdsverket har riktvärden för industrier och annat verksamhetsbuller. De tillämpas när man är störd av buller exempelvis på sin uteplats, balkong eller inne i bostaden. Källor till buller kan vara fläktar, lossning av varor vid affärer eller andra verksamheter. Naturvårdsverket har även riktvärden för buller från byggarbetsplatser, skjutbanor och skjutfält, motorbanor, flyg och vindkraft.

Allmän information om buller från Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets vägledning om buller

Folkhälsomyndighets riktvärden

Om man är störd av buller inne i sin bostad kan Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus användas. Det finns riktvärden för kontinuerligt buller (ekvivalent ljudnivå), momentant kortvarigt buller (maximal ljudnivå) samt för ljudnivåer vid låga frekvenser.
Folkhälsomyndighetens information om höga ljudnivåer

Folkhälsomyndigheten har också allmänna råd om höga ljudnivåer. De finns för att barn, ungdomar och vuxna ska kunna uppleva och njuta av musik utan att riskera hörselskador och ohälsa.
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus.

Lagstiftning, miljöbalken

Kommunens tillsynsmyndighets främsta uppgift är att kontrollera att miljöbalkens regler efterlevs. Enligt miljöbalken har den verksamhetsutövare som ger upphov till en störning ansvaret att se till att riktvärden inte överskrids. Det gäller både för kontinuerligt buller och för höga ljudnivåer vid exempelvis konserter.

En verksamhetsutövare är också skyldig att vidta försiktighetsmått och skyddsåtgärder för att åtgärda eller förhindra att en störning uppstår.

Buller från grannar

I flerbostadshus kan ljud från grannars lägenheter upplevas som störande. Hög ljudnivå från TV, musik, stegljud, fester och skällande hundar är några exempel på företeelser som ibland gör att människor känner sig störda i sina hem. Man kan dock inte kräva att det ska vara helt tyst i ett flerbostadshus. Normala ljud som röster, stegljud, brus från vattenledningar med mera måste man tåla i viss omfattning om man bor i flerbostadshus.

Störningar som uppkommer från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen och bostadsrättslagstiftningen. Miljöbalken ger små utrymmen för tillsyn i sådana störningar vilket gör att miljöenheten normalt inte driver sådana ärenden.

Vad kan jag själv göra?

Om du störs av buller från grannar, är det bra om du själv talar med grannarna du anser orsakar störningen för att de ska få en chans att förbättra situationen. Vänta en tid, och om störningarna fortsätter tar du upp frågan med hyresvärden (i en hyresfastighet) eller styrelsen (i en bostadsrättsförening). Fastighetsägaren respektive bostadsrättsföreningen är skyldig att undersöka om klagomålen är befogade, dvs. avgöra om ljudet som du klagar på är störande.

Om hyresvärden/föreningen bedömer att en annan hyresgäst/medlem är störande ska denne meddelas att störningarna måste upphöra. Om störningarna ändå fortsätter kan fastighetsägaren eller föreningen säga upp den boende, som kan tvingas flytta. Hyresnämnden är den myndighet som slutligen prövar juridiska frågor kring störningar och uppsägningar.

Buller från verksamheter och installationer

I vårt samhälle finns det på många ställen installationer, som kan orsaka störande buller för närboende. Det kan till exempel vara ventilationsanläggningar, tvättstugor, panncentraler, värmepumpar och hissar som låter och upplevs som störande.

Vem är ansvarig?

Det är alltid den som bedriver en verksamhet och/eller är fastighetsägare som är ansvarig för att inte utsätta närboende för störningar som kan vara skadliga för hälsan.
Av miljöbalken framgår att varje verksamhetsutövare är skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet eller skada. Vidare är verksamhetsutövaren skyldig att hålla sig underrättad om hur verksamheten påverkar omgivningen. Både fastighetsägare och verksamhetsutövare kan tvingas vidta åtgärder om det finns risk för att olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår. De riktvärden som används vid bedömning av buller från installationer är Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller.

Vad kan jag själv göra?

Om du störs av buller från någon verksamhet ska du i första hand kontakta verksamhetsutövaren för att denne ska få en chans att förbättra situationen. Avvakta sedan ett litet tag. Om störningarna fortsätter kan du vända dig till kommunen med en anmälan om olägenhet. Meddela ansvarig att du tänker göra en anmälan. Störningar får inte vara helt tillfälliga, utan ska pågå en viss tid för att kommunen ska kunna ställa krav på utredningar och/eller åtgärder.

Läs mer:
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus
Naturvårdsverkets vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller

Buller från trafik

Trafiken från de stora vägtrafiklederna är den största bullerkällan i Nacka kommun. Även bullret från tågtrafiken på Saltsjöbanan upplevs av många som störande när tågen passerar förbi. Buller från båttrafik och flygtrafik förekommer också, men detta upplevs normalt inte som lika störande. All trafik kan orsaka höga ljudnivåer både inomhus och utomhus.
Läs mer om trafikbuller i kommunen.

Vad kan jag själv göra?

Om du störs av trafikbuller i din bostad ska du i första hand kontakta den väghållare som ansvarar för vägen som stör dig. Om du inte är nöjd med hur väghållaren hanterar ditt klagomål kan du lämna in ett klagomål till miljöenheten via kommunens webb.

Buller från restauranger och evenemang

Musik är ofta trevligt, men kan bli mindre behagligt om det förekommer nära bostaden. För att göra restauranger och musikevenemang uppskattade av både publik och närboende behövs en god och genomtänkt planering. Bland annat behöver restaurangägaren eller arrangören säkerställa att riktvärden för buller inte överskrids.

Vem har ansvaret?

Det är alltid verksamhetsutövaren som har ansvaret för att närboende inte störs av ljudnivåer från restauranger och musikevenemang. Den ansvarige kan tvingas utreda hur verksamheten påverkar omgivningen. Om riktvärden överskrids kan verksamhetsutövaren tvingas vidta årgärder för att sänka bullernivåerna, och bekosta årgärderna.

Vad kan jag själv göra?

Om du störs av en närliggande restaurang eller musikevenemang ska du i första hand prata med den verksamhete som ansvarar för störningen. Då har du informerat om problemet och gett den ansvarige chans att åtgärda störningen. Om det inte hjälper kan du vända dig till miljöenheten via en klagomålsanmälan.

Buller från byggplatser

Byggbuller är ofta oregelbundet och vid de mer bullriga momenten överskrids ofta gällande riktvärden. Men den som bedriver en yrkesmässig verksamhet som en byggplats är ansvarig för att inte utsätta närboende för störningar som kan skada hälsan.

Vad kan jag själv göra?

Om du störs av byggbuller ska du i första hand kontakta byggherren för att denne ska få en chans att förbättra situationen. Om störningarna ändå fortsätter kan du vända dig till kommunen via en klagomålsanmälan. Störningar får inte vara helt tillfälliga, utan ska pågå en viss tid för att kommunen ska kunna ställa krav på utredningar och/eller åtgärder.

Läs mer:
Naturvårdsverkets information och riktlinjer om buller från byggplatser

Nacka kommuns information om sprängning och buller (PDF-dokument, 4,5 MB)

Vem kan mäta?

Det är den som är ansvarig för det som bullrar som normalt ska utföra mätningar. Sök efter "akustikkonsulter" på till exempel Eniro. Där hittar du företag som kan hjälpa dig att göra en mätning. Nacka kommuns miljöenhet gör inte mätningar på beställning.

Var medveten om att en mätning med app i telefon ger en mycket grov fingervisning om bullernivåerna, som många gånger kan visa flera dB fel.

Sidan uppdaterades: