Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka Port kvarteret Klinten

Området ligger centralt i Sickla med närhet till både köpkvarter och Hammarby Sjöstad. På tomten finns idag Klintens färgfabrik som är av kulturhistoriskt värde. Projektet går ut på att bevara och rusta upp Klinten samt att uppföra nya byggnader för bostäder, kontor och service.

Anna Sterud

Anna Sterud

Projektledare

Emma Castberg

Emma Castberg

Gruppchef, Planenheten

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät, parker med mera byggs ut.

Vad händer nu och i nästa steg?

Start-pm är antaget och kommunen har påbörjat detaljplanering av området. Samråd om ett planförslag planeras under våren 2022. Mer information om samråd kommer publiceras här när det närmar sig.

Projektets syfte

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra ny bebyggelse i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge, samt att medverka till en levande och attraktiv stadsmiljö. Ny bebyggelse ska kännetecknas av god gestaltning och spännande arkitektur då planområdet har potential att vara en port till Nacka. Utgångspunkten är att en detaljplan ska tas fram som möjliggör för cirka 240 nya bostäder, kontor, handel och service. På området föreslås bland annat två högre byggnader.

Visionsbild ovan: Kjellander Sjöberg. Vy mot Nacka.

Startskede

Start-pm är antaget och kommunen har påbörjat detaljplanering av området. Stadsbyggnadsprojekt Nacka Port kvarteret Klinten ersätter tidigare projekt Klinten. Ett nytt start-pm är beslutat 18 september 2018 och ersätter det tidigare KFKS 2014/654-214 från 2 september 2014.

Det röda området där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: