Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka Port kvarteret Klinten

Området ligger i västra Sickla med närhet till både köpkvarter och Hammarby Sjöstad. Planområdet utgörs huvudsakligen av en industrifastighet där Klintens före detta färgfabrik ligger. Projektet går ut på att bevara och rusta upp färgfabriken som är av kulturhistoriskt värde samt tillföra nya byggnader, däribland ett tydligt landmärke som stärker platsen och skapar en välkomnande entré till Nacka.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Samrådet är sedan hösten 2022 avslutat. Tack för alla inkomna synpunkter!
  • Nu pågår arbete med att bearbeta planförslaget utifrån synpunkterna. Efter att bearbetning och kompletterande utredningsarbete är klart kommer ett justerat förslag ställas ut för granskning. I samband med granskningen publiceras en samrådsredogörelse där samrådssynpunkterna bemöts samt uppdaterade planhandlingar här på hemsidan.
  • Samrådshandlingarna finns tillgängliga under STATUS OCH HANDLINGAR.

Om projektet och detaljplanen

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Nacka Port, kvarteret Klinten. Detaljplanen syftar till att skapa ett nytt levande stadskvarter som blir en attraktiv entré till Nacka samtidigt som den kulturhistoriskt värdefulla färgfabriken Klinten bevaras. Utvecklingen av kvarteret ska bidra till kommunens övergripande strategi att skapa en sammanhängande stad på västra Sicklaön.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådstid

Under perioden 17 juni 2022 till och med 19 september 2022 fanns planförslaget tillgängligt för samråd. Samrådsmöte i form av öppet hus hölls den 23 augusti 2022. Ett digitalt samrådsmöte hölls 7 september 2022.

Illustration av föreslagen utformning, vybild sedd från Sicklastråket mot Nordväst med Villa Fanny udde i förgrunden. Bild Kjellander Sjöberg 2022

Illustration av föreslagen utformning, vybild mot Hammarby Sjöstad och Södermalm med Villa Fanny udde i förgrunden. Bild Kjellander Sjöberg 2022

Illustration av föreslagen utformning, vybild från korsningen Westerdahls gata och Uddvägen med färgfabriken i bakgrunden

Fasadbild från Värmdövägen med färgfabriken Klinten och föreslagen bebyggelse

Startskede

Ett start-pm är antaget och kommunen har påbörjat detaljplanering av området. Stadsbyggnadsprojekt Nacka Port kvarteret Klinten ersätter tidigare projekt Klinten. Start-pm beslutades 18 september 2018 och ersätter tidigare start-pm från 2 september 2014.

Det röda området där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: