Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nacka Port kvarteret Klinten

Fastigheten ligger centralt i direkt anslutning till både Sickla köpkvarter och Hammarby Sjöstad liksom till kommunikationer av olika slag. I dag finns här flera byggnader, varav den mest kända är Klinten (en före detta färgfabrik). Syftet med projektet är att möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och handel främst.

Profilbild saknas

Daniel Mellgren

Kommunens projektledare

08-718 94 35

Peter Bergqvist

Peter Bergqvist

Planarkitekt

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar planförslaget.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen. Kommunens ansvarar för att vägar, va-nät, parker med mera byggs ut.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Start-pm är antaget och kommunen har påbörjat detaljplanering av området. Samråd om planförslag planeras till vintern 2020/2021.

Projektets syfte

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra ny bebyggelse i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge, samt att medverka till en levande och attraktiv stadsmiljö. Ny bebyggelse ska kännetecknas av god gestaltning och spännande arkitektur då planområdet har potential att vara en port till Nacka. Utgångspunkten är att en detaljplan ska tas fram som möjliggör för cirka 300 nya bostäder, handel och eventuellt kontor och hotell.

Stadsbyggnadsprojekt Nacka Port kvarteret Klinten ersätter tidigare projekt Klinten. Ett nytt start-pm är beslutat och ersätter det tidigare KFKS 2014/654-214. Huvudanledningen till detta är att kunna uppnå målet att skapa högre bebyggelse för bland annat bostäder. Detaljplanen utformas nu efter de senaste riktlinjerna för buller från januari 2017.

Ett parallellt uppdrag har genomförts då projektområdet är utpekat som lämpligt att pröva högre bebyggelse inom enligt skriften Höga hus i Nacka stad antaget av kommunstyrelsen 2016-01-11. Höga byggnader ska föregås av parallella uppdrag eller arkitekttävlingar med motivet att höga byggnader syns på långt avstånd. Exploatören genomförde ett parallellt uppdrag vintern 2017 - 2018 inom projektet. Parallellt uppdrag innebär att en beställare ger uppdrag till flera arkitektkontor samtidigt. Arkitektföretagen arbetar i en öppen dialog med beställaren och redovisar därefter sina respektive förslag.

Kjellander Sjöbergs förslag är det förslag som projektet kommer att arbeta vidare med. Deras visionsbilder nedan visar hur kvarteret kan samspela med omgivningen och en tänkt utsikt från tornen mot Stockholm..

Startskede

Start-pm är antaget och kommunen har påbörjat detaljplanering av området. Stadsbyggnadsprojekt Nacka Port kvarteret Klinten ersätter tidigare projekt Klinten. Ett nytt start-pm är beslutat 18 september 2018 och ersätter det tidigare KFKS 2014/654-214 från 2 september 2014.

Det röda området där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: