Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Södra Skuru omoderna planer

Inom ramen för kommunens arbete med att åtgärda omoderna planer ska tre nya detaljplaner tas fram i Södra Skuru på östra Sicklaön. Detaljplanearbetet ska bedrivas parallellt för de tre delområdena i syfte att få likalydande bestämmelser. Syftet är att ersätta gamla planer som blivit omoderna för att se till att bebyggelsen i området blir planenlig. Vidare är syftet att bevara områdets karaktär utan ytterligare förtätning och avstyckningar i förhållande till vad gällande planer medger, samt att skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer och vegetation inom tomtmark.

Bakgrund och förutsättningar

Området regleras idag av cirka 30 gällande planer som tillkommit under loppet av närmare 90 år. Majoriteten av dessa är äldre byggnadsplaner och stadsplaner, som i stor utsträckning är föråldrade och svårtolkade. Ett vanligt problem i området är att byggnader blivit planstridiga trots att en utbyggnad gjorts i laga ordning, då det tidigare medgavs större dispenser från detaljplanerna än vad som är möjligt i dag.

Genom att ta fram nya detaljplaner för området kommer det bli enklare att förstå och tolka planen för den enskilda fastighetsägaren men även för allmänheten generellt, exempelvis granne eller närboende. Även vid prövning av bygglov blir det lättare att förstå och tillämpa de bestämmelser som gäller. Positivt är även att planstridigheter korrigeras.

Cirka 20 planer föreslås ersättas av de tre nya detaljplanerna. Preliminärt bedöms samtliga äldre detaljplaner samt moderna frimärkesplaner ingå. De större, moderna detaljplanerna exkluderas. Sammantaget omfattas cirka 600 fastigheter. Avgränsningen av omfattningen samt avgränsningen mellan de tre delområdena är preliminär och kan komma att justeras.

imagehgt9s.png

Sidan uppdaterades: