Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Smedjedammen återställs för biologisk mångfald

Smedjedammen, belägen nedanför herrgården i Nyckelvikens naturreservat, renoveras och återställs nu till sitt ursprungliga skick från 1780-talet. Detta är en del av kommunens våtmarksprojekt för att främja biologisk mångfald och hålla kvar mer vatten i landskapet, samtidigt som det bevarar ett kulturarv.

Återställande till 1780-talets utseende

Genom att Smedjedammen återställs gynnas bland annat groddjur och insekter som naturligt lever i områden med vätten. En förbättrad livsmiljö för främst dessa djur lockar också fler andra djurarter, vilket bidrar till en stärkt biologisk mångfald och en natur i ekologisk balans.

Fler djurarter och en varierande natur gör även att området är attraktivt för rekreation och friluftsliv, men spelar också en roll för naturpedagogik och vetskapen om nyttan av förbättrad biologisk mångfald och vattenkvalitet.

Åtgärderna syftar också till att bevara och främja kulturmiljön runt dammen, som har en rik kulturhistorisk historisk bakgrund, då den tidigare användes för att driva den smedja som tidigare låg nedanför herrgården.

Läs mer om Smedjedammen.

Fånga upp näring och rena vattnet

Våtmarker är naturliga reningsverk och renar vattnet från både kväve och fosfor. Växter och mikroorganismer bryter ned kvävet, medan fosforn binds in i bottensediment, då vattnet finns kvar under en längre tid. Detta balanserar dessutom vattennivåerna mellan perioder av regn och torka.

Vrakvikens gäddfabrik gynnas av dammen

Genom att återställa och fylla Smedjedammen görs den också till ett vattenmagasin för Vrakvikens gäddfabrik, som ligger strax nedanför mot havet. Gäddfabriken har som syfte att skapa en gynnsam plats för rovfiskarnas yngel att växa till sig i innan de simmar ut i havet, väl rustade att bli en del av balansen i ekosystemet i Lilla Värtan.

Vid låg vattenföring ned till fisklagunen/lekplatsen kan dammen fungera som reservoar. Genom att "dra ur proppen" ur dammen rinner vattnet ner i lagunen och ynglen kan sköljas ut i havet, förutsatt att det inte är grodor närvarande i dammen.

Läs om Vrakvikens gäddfabrik.

Sidan uppdaterades: