Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nybyggnadskarta

När du ska utföra en bygglovspliktig åtgärd på din fastighet måste du beställa kartunderlag i form av en nybyggnadskarta. Den består bland annat av primärkartans detaljinformation samt uppgifter från detaljplaner.

Vid ansökan om bygglov behöver du beställa en av våra fyra olika nybyggnadskartor vilka vid beställning benämns som karta A, B, C och D. Vilken karta du behöver avgör en tjänsteman på bygglovsenheten beroende av vad du vill göra med din fastighet. Kartorna har sin grund i den information som finns i primärkartan. Det är mycket viktigt att den situationsplan du lämnar in med din bygglovsansökan utgår från den information som tagits fram för just din fastighet. Handläggningstiden är normalt på 3-5 veckor. En bekräftelse skickas alltid ut inom ett par dagar efter att beställningen har kommit in.

Observera att de digitala fastighetsgränserna i primärkartan INTE är juridiskt gällande utan att det är de gränsmarkeringar som finns på marken som avgränsar fastigheten. Då det inte går att återfinna gränsmarkeringarna används förrättningskartan från när gränsen tillkom för att bedöma gränsens rätta läge.

Vill du veta var din tomtgräns går kan du beställa en gränsutvisning, särskild gränsutmärkning eller fastighetsbestämning.

Läs mer om åtgärderna för att visa ut fastighetsgränsen på sidan fastighetsgränser.

Läs mer om varför du inte kan lita på gränserna i kartan på sidan kartkvalitet

Bestämmelser från detaljplan och fastighetsgränser får absolut inte ändras i nybyggnadskartan eller primärkartutdraget. All ursprunglig information på nybyggnadskartan ska finnas kvar och vara läsbar.

Avgiften för kartan avgörs av vilken karta du behöver och fastighetens areal.

Nybyggnadskartan får inte vara äldre än 2 år vid bygglovsansökan eller bygganmälan. En nybyggnadskarta som inte är äldre än 5 år, kan revideras till en kostnad av vårt timarvode. Det beror på att det kan ske flera förändringar kring och på fastigheten (exempelvis ändrade fastighetsgränser, nya ledningar och nya byggnader) som gör att den behöver ses över för att vara aktuell.

Det är snabbast och smidigast att beställa via e-tjänsten. Beställningen genomförs i olika steg. Du har möjlighet att ange annan fakturamottagare samt annan leveransmottagare av kartan än dig själv.

Du behöver uppge bland annat fastighetsbeteckning, fastighetens adress samt vad du ska ha nybyggnadskartan till. Du kan bifoga filer till stöd för din beställning.

I de fall nybyggnadskartan kräver inmätning på fastigheten kommer mätningsingenjörer från oss kommer att besöka er fastighet för att mäta in ev befintliga byggnader samt ett antal höjder. Ni behöver inte närvara vid sjävla fältarbetet.

Har ni eller er arkitekt önskemål om att få ytterligare detaljer inmätta som inte ingår i beställningen kan vi ordna detta. Extra inmätningar debiteras enligt gällande timtaxa nedan.

I en nybyggnadskarta ingår inte utvisande och markering av fastighetsgränser i fält, utan det är ett separat uppdrag. Är ni osäkra på var era fastighetsgränser är, och vill ha dessa markerade med träläkt, kan det dock med fördel göras i samband med mätningen av nybyggnadskartan. (Detta är inget krav för beställande av nybyggnadskartan och planerar man bygga nära gräns, ska behöriga utsättare ändå kontrollera berörda gränser på plats vid husutsättningen.)

E-tjänst Beställning av kartor och mätuppdrag


Karta D i pdf-format (tomtkarta) beställs inte via e- tjänsten. Den hämtar du själv, kostnadsfritt, här.

Om du behöver hjälp med beställningen är du välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice, 08-718 80 00.

Vilken karta behövs vid ansökan om bygglov?

Bygglovshandläggaren beslutar vilken typ av karta som krävs för din bygglovsansökan.

Vid nybyggnad av huvudbyggnad eller vid tillbyggnad och nybyggnad av komplementbyggnad som är större än 50 m2 oberoende om området är planlagt eller inte krävs en Nybyggnadskarta, en s.k. Karta A.

  • Karta A, redovisar detaljplanebestämmelser, gränser och byggnader från primärkartan, arealuppgifter från lantmäteriets fastighetsregister, servitut, markhöjder och höjdkurvor, anslutningspunkter för VA, och en av oss höjdsatt arbetsfix.

Vid tillbyggnad och nybyggnad av komplementbyggnad som är mindre än 50 m2 behövs en förenklad nybyggnadskarta eller någon form av utdrag ur primärkartan.

  • Karta B, behövs inom planlagt område där berörd byggnad måste mätas in. Karta B redovisar samma information som Karta A förutom arbetsfix och markhöjder. Plushöjd lämnas på sockel.
  • Karta C, är ett utdrag ur Primärkartan där planbestämmelser redovisas. Karta C behövs inom planlagt område när berörd byggnad inte behöver mätas in.
  • Karta D, är ett utdrag ut primärkartan. Behövs där det är tydligt att detaljplanen följs eller utanför planlagt område. Denna typ av karta kan du ladda ner gratis i PDF-format via Nacka kommuns webbkarta. Önskar du karta D i dwg-format beställs det till gällande taxa via vår e-tjänst.

Priser för kartor och kartjänster

Karta A-D kan användas som underlag för ansökan om bygglov. Nybyggnadskartor är momsbefriade.

Ta reda på vilken typ av karta som behövs innan du beställer!

Priser 2023
Typ av karta Fastighetsyta (kvadratmeter)
0-1999 2000-4999 5000-9999 10000-15000 Större än 15000
Karta A: Nybyggnadskarta 13065 kronor 20770 kronor 28475
kronor
36180
kronor
timdebitering,
lägst 36180 kronor
Karta B: Förenklad nybyggnadskarta 9715 kronor 17420 kronor 24790
kronor
32830
kronor
timdebitering,
lägst 32830 kronor
Karta C: Utdrag ur primär-kartan med planbestämmelser 3350 kronor 4355 kronor 5630
kronor
 6030
kronor
timdebitering,
lägst 6030 kronor
Karta D: Utdrag ur primärkartan (tomtkarta) i pdf-fomat Denna karta i pdf-format hämtar du ut själv, kostnadsfritt, via nacka.se (enbart för villatomter för enklare bygglovsansökningar) - ingen avgift.
Karta D: Utdrag ur primärkarta i DWG-format

1-9999 kvm 1000 kr, 1800 kr per hektar. Offert lämnas när ytan överstiger 20 hektar.

Vid behov kan Karta A - D revideras. Revidering av kartor görs på timtaxa och kan göras så länge bygglovet är giltigt.
Timpris vid timdebitering: 1000 kronor.

För extra kostnader (exempelvis för transport till ö) tar vi betalt enligt utlägg.

Vid önskemål om extra inmätningar som ej ingår i nybyggnadskartan debiteras timtaxa. Exempel på typ av mätning är arkitektönskemål eller om du önskar gränsutvisning i samband med nybyggnadskartan. Dessa uppdrag är ej momsbefriade. Timdebitering inklusive moms 1250 kr.

Varför är fastighetsgränserna i primärkartan inte exakta?

Gränspunkter och fastighetsgränser är hämtade från lantmäteriets registerkarta.

När ni tittar på Nacka kommuns primärkarta och utskrifter från den (till exempel nybyggnadskartan) vill vi att ni är medvetna om att gränserna i kartan inte är juridiskt gällande och att de kan vara av varierande kvalitet. Eftersom kartan är digital uppfattas den ofta som väldigt exakt, men så är det inte alltid.

Juridiskt sett är det gränsmarkeringarna som finns på marken som avgränsar fastigheten. Då de inte går att återfinna dem används förrättningskartan från när gränsen tillkom för att bedöma gränsens rätta läge.

Läs mer om fastighetsgränser

Kartan har inte alltid varit digital. Tidigare redovisades fastighetsindelningen i Nacka på kartblad i A1-format. Dessa ajourfördes manuellt genom att man suddade den utgående gränsen och ritade in den nya.

När kartan digitaliserades gjordes det till största delen manuellt, vilket i sig ger en osäkerhet i kvalitén.

Nacka kommun har ett flertal gånger bytt kartsystem och detta kan också ha en viss inverkan.

Tidigare bestod Nacka av flera lokala koordinatsystem som senare har lagts ihop vilket medför att det kan finnas systematiska fel i flera områden.

Med dagens moderna teknik har vi möjlighet att mäta mer exakt än man hade för till exempel hundra år sedan. Detta kan bland annat visa sig genom att måtten på äldre kartor inte alltid stämmer med de verkliga måtten i områden med brant eller besvärlig terräng.

Så tas en nybyggnadskarta fram

En kartingenjör från lantmäterienheten tar fram och ritar in de detaljplanebestämmelser som gäller för din fastighet i ett kartdokument. Kartingenjören går också igenom information gällande fastigheten i lantmäteriets fastighetsregister. Om det finns en fastighetsplan eller tomtindelning kontrolleras att dessa stämmer överens med fastigheten.

Krävs inmätning kommer en mätingenjör från lantmäterienheten och besöker din fastighet för att mäta in de detaljer som behövs samt för att sätta ut en höjdfix eller sockelhöjd. Inmätningen redigeras och uppdateras sedan i primärkartan.

Kartdokumentet skickas också till Nacka vatten och avfall AB, som kontrollerar var anslutningar och ledningar skall ligga vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Ibland görs även en kontroll ute vid din fastighet.

När kartdokumentet är uppdaterad med all ny information är den färdig för leverans.

Sidan uppdaterades: