Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Bygglov

Exempel, riktlinjer och checklistor

När du ska göra en anmälan eller ansökan om bygg- eller marklov ska du bifoga ritningar på det du har tänkt att göra. Våra exempelritningar kan ge dig hjälp. Det behövs nästan alltid ett förslag till kontrollplan, både för bygglov och anmälningar. För vissa projekt kan du behöva känna till de riktlinjer miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillämpar inför beslut om lov.

Exempelritningar

Exempelritningarna är våra exempel på hur ritningar kan se ut när de är fackmannamässigt utförda. Genom att lämna in bra ritningar från början kan du få beslut om lov snabbare och slipper komplettera din ansökan.

Riktlinjer

För att underlätta för dig som söker bygglov och för att skapa en likartad bedömning har miljö- och stadsbyggnadsnämnden antagit ett antal riktlinjer.

Exempel på kontrollplaner

En kontrollplan beskriver den kontroll en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. För att få beslut om startbesked behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan som godkänns av handläggaren. När åtgärden är klar behöver du skicka in en signerad kontrollplan för att få ett slutbesked.

Vi har tagit fram några exempel som visar hur en enkel kontrollplan kan se ut.

Kontrollplan med matrealinventering

Övriga dokument

Vid tidsbegränsade bygglov ska en avvecklingsplan redovisas. Du kan hämta ett dokument som går att använda som mall.

En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och brandspridning. Brandskyddsdokumentation ska alltid tas fram och skickas in inför nybyggnation, inredning av vind och ändring av byggnad som påverkar brandskyddet. Kravet på brandskyddsdokumentation gäller inte för komplementbyggnader som är högst 15 kvm. Nedan finns ett exempel på enkel dokumentation för enbostadshus.

Hantering av dagvatten. Vid ansökan om bygglov för flerbostadshus eller för verksamheter behöver du fylla i blanketten nedan för hur dagvatten ska hanteras inom fastigheten.
Läs mer om dagvatten.

När du bygger nytt, bygger till eller ändrar planlösning i ett permanentbostadshus ställs det krav på att byggnaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. En folder beskriver kraven närmare. Den har tagits fram av Bygglovalliansen, där Nacka kommun ingår.

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Handlingen behövs inför det att ett slutbesked ska skrivas.
Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet. Det betyder att nya byggnader som uppförs där bygglov söks efter 1 januari 2022 berörs.
Läs mer om klimatdeklaration på Boverkets hemsida.

Du kan hitta mer informationom bygglov på denna sida eller hos Boverket.

Checklistor

I checklistorna ser du framför allt vilka handlingar som normalt behöver skickas till kommunen tillsammans med en ansökan eller anmälan.

Bygglov
Nybyggnad av enbostadshus, nybyggnad av komplementbyggnad, tillbyggnad, inglasning av balkong, byggbodar.
Marklov
Marklov för trädfällning
Rivningslov
Attefallsbygge (anmälan)
Komplementbyggnad, komplementbostadshus, tillbyggnad, takkupor, ytterligare bostad
Eldstad/rökkanal (anmälan)
Bärande konstruktion (anmälan)
Ventilation (anmälan)

Vad kan jag bygga på min fastighet?

Genom Nackas webbkarta kan du lära dig mycket om vad som gäller för just din fastighet.

Dem flesta fastigheterna i Nacka har en detaljplan. Din detaljplan berättar det mesta som du vill veta om din byggrätt och vad som gäller för ditt område genom olika bestämmelser. Lär dig mer om detaljplan och hur du hittar din detaljplan på denna sida.

Nacka bygger och växer som aldrig förr. I och med det så är det även många nya detaljplaner på gång. Du bör därför kolla upp om den detaljplanen som gäller för din fastighet är på väg att ändras. I webbkartan hittar du alla pågående stadsbyggnadsprojekt i kommunen.

Nacka är rikt på värdefulla kulturmiljöer. Bebyggelse som befinner sig inom kulturhistoriskt värdefull miljö har andra förhållningsregler och anpassningskrav. Genom att använda webbkartan kan du se om din fastighet befinner sig inom kulturhistoriskt värdefull miljö

Inom vissa områden i Nacka Kommun gäller strandskydd. Det är oftare aktuellt i strandnära områden utanför detaljplan, men kan även vara relevant vid byggnation på vattnet, exempelvis i form av brygga, bastuflotte eller liknande. Med hjälp av webbkartan kan du se vilka områden som är strandskyddade i Nacka och om det gäller för din fastighet

En fastighet kan vara omfattad av ett eller flera servitut. Du kan enkelt logga in på Lantmäteriets tjänst Min Fastighet, LM för att se om din fastighet har några servitut som påverkar den. Det kan handla om ledningar, som påverkar vart du kan gräva och bygga, eller utfarter som inte får hindras genom ny bebyggelse.

Du kan lära dig mer om bygglov och anmälningsplikt på den här sidan.

Om du är osäker om vilken plan du behöver eller vill ha hjälp med att hämta en viss plan är du välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice. Länk för kontakt dit finns högst upp på sidan.

Det kan inträffa att webbkartan inte fungerar korrekt i alla webbläsare. Om du skulle råka ut för att ingen träffruta visas när du klickar på en yta kan du kontakta Stadsbyggnadsservice, eller prova att använda en annan webbläsare (exempelvis Chrome eller Edge).

Sidan uppdaterades: