Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Bygglov

Exempel, riktlinjer och checklistor

När du ska göra en anmälan eller ansökan om bygg- eller marklov ska du bifoga ritningar på det du har tänkt att göra. Våra exempelritningar kan ge dig hjälp. Det behövs nästan alltid ett förslag till kontrollplan, både för bygglov och anmälningar. För vissa projekt kan du behöva känna till de riktlinjer miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillämpar inför beslut om lov.

Exempelritningar

Exempelritningarna är våra exempel på hur ritningar kan se ut när de är fackmannamässigt utförda. Genom att lämna in bra ritningar från början kan du få beslut om lov snabbare och slipper komplettera din ansökan.

Riktlinjer

För att underlätta för dig som söker bygglov och för att skapa en likartad bedömning har miljö- och stadsbyggnadsnämnden antagit ett antal riktlinjer.

Exempel på kontrollplaner

En kontrollplan beskriver den kontroll en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. För att få beslut om startbesked behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan som godkänns av handläggaren. När åtgärden är klar behöver du skicka in en signerad kontrollplan för att få ett slutbesked.

Vi har tagit fram några exempel som visar hur en enkel kontrollplan kan se ut.

Övriga dokument

Vid tidsbegränsade bygglov ska en avvecklingsplan redovisas. Du kan hämta ett dokument som går att använda som mall.

En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och brandspridning. Brandskyddsdokumentation ska alltid tas fram och skickas in inför nybyggnation, inredning av vind och ändring av byggnad som påverkar brandskyddet. Kravet på brandskyddsdokumentation gäller inte för komplementbyggnader som är högst 15 kvm. Nedan finns ett exempel på enkel dokumentation för enbostadshus.

Hantering av dagvatten. Vid ansökan om bygglov för flerbostadshus eller för verksamheter behöver du fylla i blanketten nedan för hur dagvatten ska hanteras inom fastigheten.
Läs mer om dagvatten.

Exempel på dagvattenutredning. Du som har fått bygglov för en- eller tvåbostadshus ska inför det tekniska samrådet med byggnadsinspektören redovisa hur du som ansvarig byggherre ska ta hand om dagvattnet på din fastighet. Här finner du exempel på dagvattenutredning för nybyggnation av en- och tvåbostadshus. (PDF-dokument, 474 kB)

När du bygger nytt, bygger till eller ändrar planlösning i ett permanentbostadshus ställs det krav på att byggnaden ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. En folder beskriver kraven närmare. Den har tagits fram av Bygglovalliansen, där Nacka kommun ingår.

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Handlingen behövs inför det att ett slutbesked ska skrivas.
Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet. Det betyder att nya byggnader som uppförs där bygglov söks efter 1 januari 2022 berörs.
Läs mer om klimatdeklaration på Boverkets hemsida.

Du kan hitta mer informationom bygglov på denna sida eller hos Boverket.

Checklistor

I checklistorna ser du framför allt vilka handlingar som normalt behöver skickas till kommunen tillsammans med en ansökan eller anmälan.

Attefallsbygge (anmälan)
Komplementbyggnad, komplementbostadshus, tillbyggnad, takkupor, ytterligare bostad
Bygglov
Nybyggnad av enbostadshus, nybyggnad av komplementbyggnad, tillbyggnad, inglasning av balkong, byggbodar.
Bärande konstruktion (anmälan)
Dagvatten (PDF-dokument, 198 kB)
Eldstad/rökkanal (anmälan)
Flytta eller anlägga ny infart
Marklov
Marklov för trädfällning
Rivningslov
Ventilation (anmälan)
Solceller

Vill du lära dig mer förutsättningarna för din fastighet så kan du lära dig mer på denna sida.

Sidan uppdaterades: