Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Dagvatten innebär både möjligheter och utmaningar. I Nacka vill vi använda dagvattnet som en resurs för våra olika miljöer. Gemensamma mål är ett viktigt inslag för att förbättra hanteringen.
(Bild ovan: Dagvatten används för att skapa Hedvigslundsparken i Älta.)

När Nacka växer blir delar av kommunen allt mer stadslika. En stadsmiljö består till stor del av tak, fasader och vägar, som ofta är gjorda av hårda material. Där rinner dagvattnet av snabbt och för med sig föroreningar. Merparten av de miljögifter och näringsämnen som hamnar i Nackas vattenområden förs dit via dagvattnet.

Ett förändrat klimat kan ge ökande nederbördsmängder. Det gör flödena större och intensivare. Risken ökar att vattnet inte hinner rinna undan, utan översvämmar bebyggelse så att skador uppkommer. De största problemen finns i lågpunkter i terrängen med mycket hårdgjord mark och bebyggelse.


Karta över instängda avrinningsområden och lågpunkter (detalj) och översvämning på Strandvägen i Boo.

Hanteringen av dagvatten måste klara av att rena vattnet från föroreningar innan det hamnar i våra vatten. Lagstiftningen i både EU och Sverige har, tillsammans med Nackas lokala miljömål, ökat miljökraven om rena vatten. Dagvattenhanteringen måste även kunna skydda samhället mot översvämningar, även med betydligare kraftigare regn än idag.

I naturmark rinner vatten långsammare, filtreras ner i marken och kan då även renas. Med en förtätad bebyggelse minskas naturmarksytorna, vilket ökar belastningen på de gröna ytor som finns kvar. En hållbar dagvattenhantering efterliknar därför hur naturen fungerar.

Dagvattnet som resurs

En hållbar dagvattenhantering tar fasta på att dagvattnet också är en resurs. Vi vill att även stadsmiljöerna ska vara gröna, och grönska behöver vatten. Genom att ta hand om dagvattnet nära platsen där det uppstår blir det mindre förorenat och kan samtidigt göra samhället grönare. Växtlighet och mark har också en naturlig förmåga att rena vatten och jämna ut flöden.

Dagvattnet kan tas om hand på många olika sätt. Tak med sedumväxter och gröna fasader är ett par iögonfallande exempel. Ett annat är rader av träd utmed stadsgator. Där kan träden ha förutsättningar att växa till och med snabbare än i skogen. Växtbäddar med gräs och blommor som fångar upp vatten i en slänt är också ett sätt att använda dagvatten.

I större skala kan dammar med slingrande vatten i en park vara viktiga inslag. I Nacka finns sådana anläggningar land annat i Södra Hedvigslund (Älta) och mellan Kummelberget och Myrsjön (Boo). Fler kommer att skapas när den nya stadsbebyggelsen växer fram.


Dagvatten tas till vara för att skapa en damm och till en öppen växtbädd med träd utmed en gata. Foto: Agata Banach.

Om vi använder dagvattnet som en resurs kan det bidra till attraktiva gröna närmiljöer och att gynna den biologiska mångfalden. Dagvattnet kan skapa en mer trivsam miljö för växter, fåglar, grodor och andra djur.

Verksamhetsområde för dagvatten

Detalj ur kartan över verksamhetsområdet.De delar av Nacka där Nacka vatten och avfall AB har dagvattenledningar och dammar kallas för verksamhetsområde för dagvatten. Ett verksamhetsområde fastställs när en ombyggnad eller planering av nya områden sker. Inom verksamhetsområdet har Nacka vatten och avfall AB ansvar för att dagvattnet leds undan och kan därför ta ut en taxa av fastighetsägarna i området för detta. De avgifter som tas ut ska bekosta byggande av nya ledningar och dammar samt underhåll av befintliga.
Se verksamhetsområdet på Nackas webbkarta
Läs mer i Frågor och svar om VA-taxan

Vilket vatten du får leda till ledningar och andra frågor som rör vad du får göra med anläggningen beskrivs närmare i Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp. För dagvatten som avleds på vägen och i diken ansvarar den som är huvudman för vägen (väghållare).
Information till fastighetsägare om Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster
Se vem som är väghållare på Nackas webbkarta

Dagvattenstrategi

Dagvattenstrategin är ett kortfattat dokument som visar en gemensam färdriktning för alla inblandade i dagvattenarbetet. Arbetet mot en hållbar dagvattenhantering kan sammanfattas där i fem strategiska inriktningar:

 1. Kommunen arbetar aktivt för att nå god kemisk och ekologisk status i sjöar och kustvatten.
 2. Kommunen har en fullgod funktion i dagvattensystemen i hela kommunen.
 3. Kommunen är ett enat team som ser till att det i bebyggelseplaneringen skapas förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering och klimatanpassning.
 4. Kommunen skapar funktionella, innovativa, gestaltade dagvattenlösningar, som får ta plats i det allmänna rummet.
 5. Kommunen verkar för att byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare hanterar sitt dagvatten på ett hållbart sätt.

Dagvattenstrategi – för en hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering (PDF-dokument, 376 kB)

Mål för hållbar dagvattenhantering

Eftersom dagvattnet är en så komplex fråga rör mål för dagvattenhanteringen en rad olika verksamheter. Vissa mål beskrivs kortfattat i strategin. Här tar vi översiktligt upp de viktigaste områdena.

Rena vatten

Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och kustvatten bygger idag på EU:s vattendirektiv. Det innebär att det finns tydliga och bindande mål för de största och viktigaste vattenområdena (så kallade vattenförekomster). Nacka har eller ingår i 15 sådana vattenområden. För vatten som ännu inte klarar de mål (miljökvalitetsnormer) som satts upp ska särskilda åtgärdsplaner tas fram.
Illustration: Tobias Flygar.

Miljökvalitetsmålen för vatten tas upp i kommunens översiktsplan, i dagvattenstrategin och i kommunens lokala miljömål. De senare har mätbara delmål som följs upp och redovisas årligen. Dagvattenhanteringen är en viktig faktor för tre av dem:

 • Andel vattenförekomster som uppnår god ekologisk status. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå målet till år 2027.
 • Andel vattenförekomster som uppnår god kemisk status. Målet är också här att alla vattnen ska klara målet till år 2027.
 • Ett lokalt miljömål är också att allt fler insjöar ska uppnå god status när det gäller övergödning. Mål har satts för flera år: 75 procent år 2020, 85 procent år 2025 och 100 procent år 2030. År 2016 nådde 53 procent av sjöarna målet.

Lokala miljömål för rent vatten

Lokala åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormaena ska upprättas i samverkan med grannkommuner, länsstyrelsen och andra aktörer. Idag har Nacka lokala program om Järlasjön, Ältasjön, Neglingeviken och Vårgärdssjön.
Läs mer om vattenområdena och hämta programmen via webbsidorna om Nackas sjöar och kustvatten.

Mål inom planeringen

Nacka är mitt uppe i en snabb expansion. Över hundra stadsbyggnadsprojekt pågår samtidigt. På femton år ska cirka 20000 nya bostäder och 10000 arbetsplatser tillkomma, främst i närheten av tunnelbanans stäckning men också vid lokala centrum och på andra håll.
Att lösa dagvattenfrågorna på ett hållbart sätt hör till de stora miljömässiga utmaningarna i stadsbyggandet.

 • Enligt Nackas riktlinjer för hållbart byggande ska ett antal miljöfrågor prioriteras i varje nytt stadsbyggnadsprojekt. Under de första åren riktlinjerna har gällt har målet Dagvatten som renas och infiltreras prioriteras av fler projekt än något annat mål.
  Läs om hållbart byggande
 • Grönytefaktor för Nacka stad är ett verktyg i planeringen. Det ger poäng utifrån storleken på ytor med bland annat bevarad naturmark, grönska på byggnader, vattenytor och hårdgjord mark. Uträkningen ger ett mått på den totala grönytan i förhållande till hela ytan för ett kvarter. Grönytefaktorn ska leda till hög kvalitet för bland annat dagvattenhanteringen.
  Läs om grönytefaktor i Nacka
 • Flera punkter i Nackas dagvattenstrategi handlar om stadsbyggandet. Strategin anger till exempel att man på ett tidigt stadium ska reservera nödvändiga ytor för dagvattenhantering. Mark och bebyggelse ska läggas på nivåer som gör att dagvattnet kan avledas på marken vid extrema regn utan att fastigheter eller andra samhällsviktiga funktioner skadas (höjdsättning). Kommunen ska också ställa krav som leder till att byggherrar, fastighetsägare och andra hanterar sitt dagvatten hållbart.
 • Särskilda dagvattenutredningar görs i inledningsskedet av nästan alla stadsbyggnadsprojekt. De beskriver vattenflödena inom och i närheten av planområdet och ger förslag på hur dagvattnet kan hanteras för att klara reningskraven och minimera risken för översvämningar. Utredningarna publiceras under STATUS OCH DOKUMENT i webbinformationen om olika stadsbyggnadsprojekt.
  Stadsbyggnadsprojekt från A till Ö

Detaljerad vägledning

Den här texten tar upp problembilden, kommunens strategi och mål när det gäller dagvatten ganska översiktligt. Du kan hitta mer detaljerad och teknisk vägledning i dokumnet som riktar sig till professionella inom planering och byggande och till småhusägare.
Styrande dokument för dagvattenarbete

Sidan uppdaterades: