Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Grönytefaktor Nacka kommun

Målsättningen med en grönytefaktorn är att skapa förutsättningar för rekreation, lek och vistelse i attraktiva gröna rum, fördröjning och rening av kvarterets dagvatten, ett rikt växt- och djurliv, renare luft och ett behagligt lokalklimat.

Ett flexibelt planeringsverktyg

"Grönytefaktor – Nacka stad" är ett flexibelt planeringsverktyg för byggaktörer och arkitekter. Grönytefaktorn ingår som en del i detaljplaneprocessen och utgör en komplettering till rådande krav på kvartersmarkens utformning, exempelvis krav på brandsäkerhet, tillgänglighet, dagvattenhantering, buller eller lek.

Planeringsverktyget utvecklades initialt för att användas i stadsbyggandsprojekt i Nacka stad men ska vara ett vägledande dokument för alla stadsbyggnadsprojekt i hela Nacka. Verktyget tillämpas på kvartersmark och dess förankring sker i markanvisning eller exploateringsavtal.

"Grönytefaktor – Nacka stad" syftar till att skapa mångfunktionella gröna ytor på kvartersmark genom att kombinera åtgärder för att främja ekosystemtjänster inom kategorierna sociala värden, dagvattenhantering, biologisk mångfald, luftrening samt lokalklimat. Kategorierna sociala värden och dagvattenhantering prioriteras högst.

Gröna ytor som får tillgodoräknas utgörs bland annat av växtbäddar, grönska på tak och väggar, vattenytor, genomsläppliga ytor samt träd- och buskskikt.

Kommunstyrelsen godkände den 7 juni 2016 dokumentets principer för användning av grönytefaktor. Protokoll, § 202

Läs rapporten: Grönytefaktor Nacka stad 2019  (PDF-dokument, 2,5 MB)

Beräkningsmall: Beräkningsmall Grönytefaktorn Nacka 2019  (Excel-dokument, 54 kB)

För dig som är extra insatt i ämnet Grönytor och jobbar med dessa frågor delar vi med oss av en CAD-mall för granskning (dwg-fil, 2 MB).

Sidan uppdaterades: