Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Dagvatten

Dagvattenstrategi

 (PDF-dokument, 376 kB)

Nackas dagvattenstrategi är ett kortfattat dokument som visar en gemensam färdriktning för alla inblandade i dagvattenarbetet. Strategin ska stödja utvecklingen av en hållbar dagvattenhantering och klimatanpassning. Den ska skapa förutsättningar för att motverka översvämningar och för att kommunens vattenförekomster ska nå målen om god ekologisk och kemisk status.

Dokumentet ska gälla för samtliga aktiviteter under kommunens inverkan som berör dagvattenhantering, god vattenstatus och översvämningsskydd. Det riktar sig till många: främst ansvariga nämnder och tjänstemän inom kommunen, exploatörer, verksamhetsutövare, väghållare samt kommuninvånare.

Arbetet mot en hållbar dagvattenhantering sammanfattas i fem strategiska inriktningar:

 1. Kommunen arbetar aktivt för att nå god kemisk och ekologisk status i sjöar och kustvatten.
 2. Kommunen har en fullgod funktion i dagvattensystemen i hela kommunen.
 3. Kommunen är ett enat team som ser till att det i bebyggelseplaneringen skapas förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering och klimatanpassning.
 4. Kommunen skapar funktionella, innovativa, gestaltade dagvattenlösningar, som får ta plats i det allmänna rummet.
 5. Kommunen verkar för att byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare hanterar sitt dagvatten på ett hållbart sätt.

Dagvattenstrategi – för en hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering (PDF-dokument, 376 kB)

Under arbetet med strategin arrangerade Nacka kommun ett större seminarium. Ett föredrag som hölls där ger en bra bakgrund till de frågor som presenteras kortfattat i strategin:
Effektiva arbetssätt kring dagvatten i Nacka kommun - filmat föredrag med Agata Banach, Sweco (ca 30 minuter)

Anvisningar och principlösningar för dagvattenhantering på kvartersmark och allmän plats

 (PDF-dokument, 4,1 MB)

Dokumentet gäller för dagvattenhanteringen både på allmän platsmark och för flerbostadshus och verksamhetsutövare inom hela Nacka kommun. Det är en del av Nacka kommuns tekniska handbok och ska vara en utgångspunkt för planeringen av ny och ändrad bebyggelse.anvisningar_mindre.JPG

Anvisningarna vänder sig i första hand till byggherrar, konsulter samt kommunens tjänstemän och politiker. För att säkerställa att anvisningarna följs i planeringen ska Nacka kommun kunna hänvisa till rapporten i markanvisnings- och exploateringsavtal.

Särskilt anges i anvisningarna:

 • att avrinningen ska begränsas genom anläggandet av en stor andel gröna ytor och genomsläppliga beläggningar,
 • att av den avrinning som ändå sker ska 10 mm av varje regn renas i en LOD-anläggning före anslutning till ledningsnät.

Med LOD-anläggning (LOD= lokalt omhändertagande av dagvatten) avses växtbädd, regnbädd, skelettjord eller annan grön dagvattenanläggning som kan bidra till att skapa en attraktiv livsmiljö och ökad biologisk mångfald inom Nacka.

Anvisningar och principlösningar för dagvattenhantering (PDF-dokument, 4,1 MB)

Version 4 gäller från 18 oktober 2022. Version 3 gäller fram till 2022-10-18 och för de projekt som har påbörjats före detta datum. För att få tillgång till version 3, kontakta vattenstrateg Sofia Åkerman, e-post: sofia.akerman@nacka.se

I Nackas tekniska handbok föreslås täckta regnbäddar med träd som åtgärd i stadsgator med små ytor och höga krav på tillgänglighet.

Typritning av regnbäddar med träd från Tekniska handboken. (PDF-dokument, 569 kB)

Anvisningar för hantering av länshållet vatten

Grönytefaktor

 (PDF-dokument, 3,6 MB)

Nacka kommun har ett program för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal. Där framgår att kommunen vid bebyggelse i Nacka stad ska ställa krav på särskilda gröna värden på kvartersmark för att främja ekosystemtjänster. Kravet syftar bland annat till att uppfylla ett av kommunens övergripande mål om "Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka" och kan preciseras genom en så kallad grönytefaktor (GYF). Grönytefaktorn anger hur stor kvot av en fastighets yta som ska innehålla gröna värden. Grönytefaktorn ska leda till hög kvalitet för bland annat dagvattenhanteringen.

Dokumentet är ett flexibelt planeringsverktyg för byggherrar och arkitekter. Kommunens ambition är att verktyget ska användas i alla stadsbyggnadsprojekt i Nacka stad. Det tillämpas på kvartersmark och dess förankring sker i markanvisning eller exploateringsavtal. Att arbeta med verktyget i detaljplaneprocessen och utgör en komplettering till andra krav på kvartersmarkens utformning.
Grönytefaktor för Nacka stad (PDF-dokument, 2,5 MB)
Beräkningsmall för grönytefaktorn (Excel-dokument, 54 kB)(Excel-dok)
Program för markanvändning (PDF-dokument, 472 kB)

Översiktsplan och miljökvalitetsnormer

Nackas nuvarande översiktsplan, "Hållbar framtid i Nacka" är från 2012. Arbete med översyn pågår. Enligt översiktsplanen ska dagvattnet ska vara en positiv resurs i stadsbyggandet. I planen finns också målen att vissa vatten ska uppnå god ekologisk och kemisk status till 2021 och samtliga vatten till 2027.

Översiktsplanen tar upp miljökvalitetsnormerna för vatten, som är nationella föreskrifter med utgångspunkt från EU:s vattendirektiv. Enligt plan- och bygglagen får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds.

Vattendirektivet innebär ett nytt sätt att förvalta olika vattenresurser. Målet är att uppnå god vattenstatus i alla vatten och att statusen (miljökvaliteten) inte ska försämras för några vatten. Tiden för att nå detta har förskjutits, dock längst till 2027. Reglerna gäller för de större eller viktigare vattenområden som klassats som "vattenförekomster".

Översiktsplanen listar åtgärder inom många områden för att nå miljökvalitetsnormerna. Här ingår att policyn för dagvatten och anvisningarna för dagvattenhantering följs. Översiktsplanen tar på flera ställen upp att dagvattenutredningar är ett viktigt inslag i planeringen.
Läs om Nackas översiktsplan
Översiktsplan för Nacka kommun 2018 (lågupplöst)

Lokala åtgärdsprogram

Lokala åtgärdsprogram för vatten som ännu inte uppnår målen är ett inslag i arbetet med miljökvalitetsnormer. Sådana program ska upprättas i samverkan med grannkommuner, länsstyrelsen och andra aktörer.

Idag finns lokala åtgärdsprogram för Baggensfjärden, Järlasjön /Sicklasjön, Neglingeviken, Skurusundet, Vårgärdssjön och Ältasjön. Ett samarbete med Stockholm, Solna, Lidingö, Danderyd och Nacka har startad upp i syfte att ta fram lokala åtgärdsprogram för Lilla Värtan och Strömmen.

Lokala mål om rent vatten

Rent vatten är ett av Nackas lokala miljömål. Mätbara delmål (indikatorer) följs upp och redovisas årligen. Dagvattenhanteringen är en viktig faktor för tre av dem:

 • Andel vattenförekomster som uppnår god ekologisk status. Målet är att alla vattenförekomsterna, för närvarande 15 stycken, ska uppnå målet till år 2027. År 2017 nådde endast två av vattnen (13 procent) upp till målet.
 • Andel vattenförekomster som uppnår god kemisk status. Målet är också här att alla vattnen ska klara målet till år 2027. År 2017 klarade tio av vattnen (67 procent) målet.
 • Andelen av kommunens sjöar som uppnår god status när det gäller övergödning. Mål har satts för flera år: 75 procent år 2020, 85 procent år 2025 och 100 procent år 2030. År 2017 nådde 53 procent av sjöarna målet.

Lokala miljömål för rent vatten

Riktlinjer för hållbart byggande

Kommunens riktlinjer för hållbart byggande är ett stöd för exploatörer, kommunens tjänstemän och politiker. De är indelade i tolv målområden, och varje nytt stadsbyggnadsprojekt ska välja ut och inrikta sig på ett mindre antal av dem. "Dagvatten som renas och infiltreras" har valts som fokusområde av flest projekt – ett tydligt besked om att dagvattenhantering betraktas som en av de viktigaste miljöfrågorna i Nackas pågående stadsutveckling.
Riktlinjer för hållbart byggande (PDF-dokument, 211 kB)

Sidan uppdaterades: