Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Pluggning av diken

Pluggning av diken är en metod för att främja ett hållbart landskap, öka biologisk mångfald och skydda vattenresurser. Genom att skapa gynnsamma förhållanden för växt- och djurliv bidrar vi till ett mer robust och balanserat ekosystem.

Varför pluggar vi diken?

Genom att plugga diken återvänder fukt till marken och dess omgivning. Pluggningen bidrar till att hålla kvar vatten i landskapet, vilket ökar ytvattnet och skapar småvatten som är ideala för fuktälskande växtlighet och insektsliv.

Skydd mot erosion och översvämningar

Genom att plugga diken och hålla kvar vatten i marken fungerar de som broms för vattnet. Det hjälper till att minska risken för jorderosion och översvämningar i områden nedströms.

Fångst av näringsämnen och bevarande av vattenkvalitet

Pluggningen möjliggör viss fångst av näringsämnen, vilket är en viktig aspekt för att förhindra övergödning och bevara vattenkvaliteten.

Rörligt vintervatten och djurlivets vinteraktivitet

Att hålla kvar vatten i dikena över längre perioder under året, i stället för att de ska vara torra, är av särskild vikt för att skapa gynnsamma förutsättningar för rörligt vintervatten. Detta har en positiv inverkan på djurlivet, särskilt för arter som är aktiva under vintern, exempelvis Strömstare.

Projektet är finansierat av LONA

Projektet beräknas vara färdigställt under år 2024 och är kopplat till Våtmarkspaketet samt är finansierat av LONA (Lokala naturvårdssatsningen).

Läs om Våtmarkspaketet på vår webbsida.

Läs mer om LONA - Lokala naturvårdssatsningen här.

lona-logo.jpg

Sidan uppdaterades: