Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Här kan du ta del av Nacka kommuns avgiftsregler. Reglerna gäller alla barn som är folkbokförda i Nacka och är inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Reglerna gäller oavsett om barnet går i en kommunal eller fristående verksamhet och oavsett om verksamheten finns i Nacka eller i en annan kommun.

I blocken nedan informerar vi om de mest efterfrågade avgiftsreglerna.
Reglerna i sin helhet finner du i dokumentet "Riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet".
Länk till Riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (PDF-dokument, 325 kB)

Allmänna avgiftsregler

 • Avgiftens storlek fastställs av kommunfullmäktige och vårdnadshavaren betalar avgift till Nacka kommun. Detta gäller oavsett om barnet går på en kommunal eller fristående förskola/fritidshem och oavsett om förskolan/fritidshemmet finns inom eller utanför Nacka. Aktuella avgifter hittar du i blocket om Maxtaxans regler.
 • Avgift betalas tolv månader om året. Avgift betalas således även under semester.
 • Avgiften betalas en månad i efterhand och förfallodagen är den sista dagen i månaden.
 • Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta. Obetalda räkningar överlämnas för indrivningsåtgärder.

Avgift under inskolning och uppsägningstid

Avgift betalas både under inskolningsperioden och under uppsägningstiden. Avgiften betalas från och med det datum som platsen kontrakterats och till och med uppsägningstidens slut. Om barnet inte varit placerat hela månaden betalas avgift med en kalenderdagsdel per dag av månadsavgiften.

Avgifter under frånvaro

Avgift betalas 12 månader om året. Plats inom förskola och fritidshem betraktas som abonnerad och avgift betalas därför även under barnets ledighet eller sjukdom. En särskild avgiftsregel finns för sammanhängande sjukdomstid som överstiger 30 dagar, se nedan.

Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom

Ett barn som har en sammanhängande sjukfrånvaro som överstiger 30 dagar har rätt att bli avgiftsbefriade. Avgiften reduceras för varje sjukdag som följer efter 30 dagars sammanhängande sjukfrånvaro. Den dag som anmälan gjorts till Försäkringskassan räknas som första sjukdag. Läkarintyg krävs från den åttonde dagen.

Om barnet är frånvarande mer än tre månader på grund av sjukdom avslutas placeringen. När sjukskrivningen upphör har barnet rätt att återfå sin plats på samma förskola utan dröjsmål.

Om barnet är frånvarande av andra skäl än sjukdom

En plats som inte utnyttjas, av annat skäl än sjukdom, får behållas i högst tre månader.

 • Vårdnadshavaren ska meddela verksamheten om uppehållet.
 • Är uppehållet längre än tre månader ska platsen sägas upp.
 • Om platsen inte utnyttjas, utan att vårdnadshavaren meddelat detta, skrivs barnet ut efter tre månader. Avgift debiteras vårdnadshavaren för hela perioden.

Fakturamottagare

När vårdnadshavare och barn är folkbokförda på samma adress blir den vårdnadshavare som ansöker om platsen i e-tjänsten fakturamottagare för det barn som ansökan avser. Om familjeförhållandena förändras blir den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört fakturamottagare.

Om det finns två vårdnadshavare och flera barn i samma hushåll (= som är folkbokförda på samma adress) bör samma vårdnadshavare göra ansökan i e-tjänsten. Annars skickar faktureringssystemet ut två fakturor utan syskonrabatt till hushållet. Kontakta i så fall Nacka kommuns kundservicecenter.

Maxtaxans regler

Lagen om maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli för ett hushåll. Avgiftsnivåerna och det så kallade inkomsttaket beslutas av Skolverket. Inkomsttaket för 2023 är 54 830 kronor per månad före skatt.

Om hushållets totala inkomst före skatt per månad är

 • mindre än 54 830 kronor baseras din avgift på inkomstuppgiften som du har lämnat i Nacka kommuns e-tjänst, Nacka24.
 • mer än 54 830 kronor betalar du det högsta beloppet. Aktuella avgiftsbelopp finner du längst ner i det här blocket.

Högsta avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgifter förskola och pedagogisk omsorg

Vistelsetid till och med 25 timmar/vecka

Barn 1* 3 % av inkomsten, högst 1488 kronor/månad
Barn 2 2 % av inkomsten, högst 997 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 491 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

Vistelsetid 26-39 timmar/vecka

Barn 1* 3 % av inkomsten, högst 1560 kronor/månad
Barn 2 2 % av inkomsten, högst 1029 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 514 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

Vistelsetid 40 timmar per vecka eller mer

Barn 1* 3 % av inkomsten, högst 1645 kronor/månad
Barn 2 2 % av inkomsten, högst 1097 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 548 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

Avdrag för allmän förskola

I augusti det år barnet fyller tre år reduceras avgiften med 200 kronor per månad.

*Barn 1 är det yngsta barnet i hushållet, barn 2 det näst yngsta osv.

Avgifter fritidshem

Avgift 2023 (samma avgift oavsett vistelsetid)
Barn 1* 2 % av inkomsten, högst 1097 kronor/månad
Barn 2 1 % av inkomsten, högst 548 kronor/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, högst 548 kronor/månad
Barn 4 och följande Ingen avgift

*Barn 1 är det yngsta barnet i hushållet, barn 2 det näst yngsta osv.

Öppen fritidsverksamhet 10–12 år

Avgiften för öppen fritidsverksamhet för årskurs 4–6 bestäms av varje skola. Kontakta din skola för mer information.

Observera att avgiften för öppen fritidsverksamhet inte ingår i maxtaxan. Du kan därför inte ansöka om reducerad avgift och reglerna om syskonrabatt gäller inte heller.

Regler för syskonrabatt

Om hushållet har 2–3 barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem (6–9 år) betalar du ordinarie avgift för det yngsta barnet och kan få syskonrabatt för de andra barnen.

För att få syskonrabatt ska barnen vara folkbokförda på samma adress och ha samma räkningsmottagare. Det yngsta barnet räknas som nummer ett när avgiften ska beräknas. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. Avgift betalas tolv månader om året.

Fakturamottagare

När vårdnadshavare och barn är folkbokförda på samma adress blir den vårdnadshavare som ansöker om platsen i e-tjänsten fakturamottagare för det barn som ansökan avser. Om familjeförhållandena förändras blir den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört fakturamottagare.

Om det finns två vårdnadshavare och flera barn i samma hushåll (= som är folkbokförda på samma adress) bör samma vårdnadshavare göra ansökan i e-tjänsten. Annars skickar faktureringssystemet ut två fakturor utan syskonrabatt till hushållet. Kontakta i så fall Nacka kommuns kundservicecenter.

Så här beräknas avgiften

Vårdnadshavare med barn inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalar avgift för sitt barn enligt maxtaxans regler.

Avgiften beräknas utifrån

 • Den inkomstuppgift som vårdnadshavarna lämnat i e-tjänsten,
 • Barnets vistelsetid (förskola) samt
 • Antal barn i hushållet (antal barn som är folkbokförda på samma adress)

Sidan uppdaterades: