Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad är en resursskola?

En resursskola tar bara emot elever som behöver särskilt stöd enligt 10 kap 35 § skollagen (2010:800). Det innebär att samtliga elever ska ha ett beslut om åtgärdsprogram. Resursskolor är ofta små skolenheter som vanligen kännetecknas av anpassade lärmiljöer med små elevgrupper och hög personaltäthet. I Nacka finns från hösten 2023 två kommunala resursskolor. Du har även möjlighet att ansöka om plats på resursskola utanför Nacka.

Vilka elever kan få gå i en resursskola?

Resursskolor är endast inriktade mot elever som behöver sådant särskilt stöd som den specifika resursskolan erbjuder för att kunna uppnå kunskapskraven, eller för att undvika svårigheter i sin skolsituation. Elever som inte behöver särskilt stöd får inte gå i en resursskola.

De allra flesta elever kan och ska kunna få det stöd de behöver i sitt lärande och i sin utveckling i en ordinarie skola. Det är skolans ansvar att anpassa lärmiljöerna för att kunna möta elevernas olika förutsättningar och behov. Huvudmannen och rektorn har ett långtgående ansvar att vidta åtgärder för att tillgodose en elevs stödbehov inom ramen för den ordinarie undervisningen. Men för vissa elever kan det vara positivt att få gå i en resursskola, där det finns särskild kompetens för just de behov av särskilt stöd som eleven har.

Ansöka om plats vid en resursskola i Nacka

Från hösten 2023 finns det två kommunala resursskolor i Nacka. På skolornas webbsidor finns information om skolans målgrupp och pedagogiska inriktning samt länk till ansökan som görs online.

Myrsjö resursskola
Skuru-Duvnäs resursskola

Vem beslutar om placering vid en kommunal resursskola i Nacka?

Välfärd Skola är huvudman för de kommunala skolorna i Nacka. Det är Välfärd Skola som beslutar om placering vid de kommunala resursskolorna i Nacka. Särskilda regler gäller för beslut om en sådan skolplacering, till exempel gäller inte närhetsprincipen.
Resursskolans mottagningsteam ansvarar för att bedöma om en elev tillhör den specifika resursskolans målgrupp.

Vad gäller om det inte finns plats för alla sökande till resursskolan?

Om det inte finns plats för alla sökande ska ett urval göras. Då ska de elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder prioriteras. Närhetsprincipen ska inte tillämpas vid placering i kommunala resursskolor.

Ansöka om plats vid en resursskola utanför Nacka

Vårdnadshavare har också möjlighet att ansöka om plats för sitt barn i en kommunal eller fristående resursskola utanför Nacka. Om du är intresserad av en resursskola i en annan kommun kontaktar du den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om ditt barn har möjlighet att få plats på skolan.

Oavsett om resursskolan är kommunal eller fristående så är det resursskolans huvudman som ansvarar för att bedöma om en elev tillhör skolans målgrupp. Det är också huvudmannen som avgör vilka elever som får plats på resursskolan.

Sidan uppdaterades: