Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att de, utifrån sina förutsättningar, ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För vissa elever kan det innebära att extra anpassningar eller särskilt stöd behövs.

Det är rektor som ansvarar för att skolan har rutiner för att uppmärksamma och arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd samt att all personal känner till dessa rutiner. Det ingår också i rektorns ansvar att se till att det finns tillräckliga resurser för att tillgodose elevernas behov av sådant stöd.

Hur gör jag för att få stöd i skolan?

Du ska i första hand prata med läraren. Om det finns oro för att en elev inte kommer att nå miniminivån på kunskapskraven, trots att eleven har fått stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska rektor se till att skyndsamt utreda elevens behov.

Vad är det för skillnad mellan extra anpassningar och särskilt stöd?

  • Extra anpassningar är en mindre stödinsats som lärare och övrig skolpersonal normalt kan genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats. Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever i alla skolformer samt för fritidshemmet.
  • Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå under en längre tid.

När ska en utredning om särskilt stöd göras?

  • Om en elev har fått stöd i form av extra anpassningar och det ändå finns oro att eleven inte kommer att nå miniminivån på kunskapskraven ska rektor se till att skyndsamt utreda elevens behov.
  • Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.
  • För särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas och beslutas av rektor. Läs mer om åtgärdsprogram i blocket nedan.

Vad menas med att skyndsamt utreda behovet av särskilt stöd?

I skollagen finns ingen definition av ”skyndsamt” eller vad det innebär att en utredning görs enkelt och snabbt. Skolverket har inte heller definierat begreppen i sina allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Ytterst är det rektorn på skolan som avgör inom vilken tidsram som en utredning ska genomföras och hur omfattande en utredning ska vara.

Information om åtgärdsprogram

Vad är ett åtgärdsprogram?

Åtgärdsprogrammet är det dokument där skolan skriver ned vilka behov eleven har och hur skolan ska tillgodose dem. Åtgärdsprogrammet handlar om skolans insatser och undervisning och ska beskriva det särskilda stöd som en elev ska få.

Kan vårdnadshavaren/myndig elev begära ut utredningen och åtgärdsprogrammet?

De utredningar och åtgärdsprogram som utarbetas i kommunala och statliga skolor blir allmänna handlingar när de är färdigställda. Detta är viktigt att tänka på vid dokumentationen av utredningar och åtgärdsprogram eftersom alla, enligt offentlighetsprincipen, har rätt att ta del av allmänna handlingar. Utredningar och åtgärdsprogram måste därför upprättas på ett sådant sätt att de tar hänsyn till elevens integritet, men ändå uppfyller kraven enligt skollagen.

Kan jag överklaga ett åtgärdsprogram?

Ja, det är möjligt att överklaga ett åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd. Det går också att överklaga ett rektorsbeslut att inte utarbeta ett åtgärdsprogram.
Hos Skolväsendets överklagandenämnd finns mer information om överklagan.

Hur gör jag om skolan inte erbjuder tillräckligt med stöd eller följer upprättat åtgärdsprogram?

Du ska i första hand prata med läraren eller rektor. Rektor är ansvarig för att stöd ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Har du synpunkter om stödet för en viss elev vänder du dig till rektor.
Om inte det ger resultat kan du kontakta skolans huvudman eller Skolinspektionen.

På Skolverkets hemsida finns mer att läsa om extra anpassningar och särskilt stöd.

Resurssskola

En resursskola tar bara emot elever som behöver särskilt stöd enligt 10 kap 35 § skollagen (2010:800). Det innebär att samtliga elever ska ha ett beslut om åtgärdsprogram. Resursskolor är ofta små skolenheter som vanligen kännetecknas av anpassade lärmiljöer med små elevgrupper och hög personaltäthet.

I Nacka finns från hösten 2023 två kommunala resursskolor. Du har även möjlighet att ansöka om plats på resursskola utanför Nacka.

Läs mer om resursskola här

Sidan uppdaterades: