Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Planerad utbyggnad grundskola

Utbildningsnämnden i Nacka ansvarar för att det finns tillräckligt med skolplatser i den växande kommunen. Här kan du läsa om hur behovet av skolplatser beräknas se ut fram till år 2040.

Behovsprognosen förnyas varje år

Nacka är en växande kommun och utbildningsnämnden tar varje år fram en behovsprognos för att säkerställa att tillgången till platser på förskola och grundskola följer befolkningsförändringarna i kommunen.

Behovsprognos 2021-2040 Klicka här för att läsa eller ladda ner prognosen


Till grund för befolkningsprognosen ligger bland annat de bostadsprojekt som planeras i Nacka. Om byggprojekten får förändrade tidplaner påverkas även behovet av grundskolor. Detaljerad information om startdatum för skolorna presenteras när respektive detaljplan är beslutad.

Information om alla planprojekt i Nacka hittar du här

Förskoleklass och grundskola årskurs 1-6

Efterfrågan på platser i förskoleklass och årskurserna 1–6 är tillgodosedd med den planering som finns för kommunen fram till år 2034. Därefter beräknas ett underskott om cirka 1 200
platser vid utgången av år 2040. Detta gäller för Nacka sammantaget.

De olika kommundelarna har mycket olika behov av nya skolplatser både i antal och vid vilken tidpunkt. För att tillgodose kommundelarnas utbyggnadsbehov behövs det cirka 3 700 nya skolplatser för åldersgruppen 6-12 år. Det inkluderar det överskott av platser som bör finnas på Sicklaön för att möta efterfrågan från övriga kommundelar.

Nya skolenheter planeras i alla kommundelar förutom i Saltsjöbaden. På västra Sicklaön kommer det att behövas cirka 2 100 nya platser. Totalt i kommunen kommer det att bli ett större överskott av platser i mitten av prognosperioden. Det är en svårighet att synkronisera behovet av skolplatser med utbyggnadstakten av bostäder. Det är inte möjligt att bygga skolorna i de sista byggetapperna eftersom det då kommer att råda brist på platser ett antal år. Denna fråga bör belysas djupare i samband med att byggprojekten konkretiseras.

Planerad utbyggnad av förskoleklass och årskurs 1-6

Här redovisas de utbyggnadsplaner för förskoleklass och årskurs 1-6 i grundskolan som finns med i utbildningsnämndens senaste behovsprognos.

Boo

Antalet 6–12-åringar kommer att minska jämfört med idag fram till år 2024. Därefter sker en ökning med cirka 800 barn till och med år 2040. Det är en ökning med 150 barn jämfört med föregående års prognos. Ökningen kommer framför allt att ske i Ormingeområdet och Gustavsviksområdet.

De senaste åren har behovet av skolplatser överstigit utbudet i Boo. Situationen har lösts genom utbyggnad av befintliga verksamheter. Fortfarande finns det dock ett mindre underskott som ökar de kommande åren. Det innebär att det kommer att behövas fler skolplatser i Ormingeområdet. I planprogrammet för Orminge omnämns en utbyggnad av Orminge skola som en lösning för att möta det behov av skolplatser som nybyggnationen i Orminge genererar. I prognosen ingår en utbyggnad av skolplatser vid en ny skola vid Dalkarlsängen för 500 elever.

Sicklaön

Barnen inom åldersgruppen 6–12 år kommer att fördubblas under prognosperioden. Vilket ställer stora krav på utbyggnaden av skolplatser.

På Sicklaön finns det ett stort utbud av skolplatser under prognosperiodens första del. En viktig aspekt när det gäller kapaciteten är att skolorna på Sicklaön även efterfrågas av elever från andra kommundelar. Det innebär att det måste finnas ett ”överskott” av platser då efterfrågan mäts utifrån elevantalet på Sicklaön. Idag går cirka 600 elever från andra kommundelar i skolor på Sicklaön.

Det kommer att behövas cirka 1 900 nya skolplatser för förskoleklass och årskurserna 1–6 på Sicklaön år 2040 med anledning av befolkningsökningen i området. Om Sicklaön även framledes kommer att ha lika stor tillströmning av elever från andra kommundelar kommer det att krävas ytterligare 600 elevplatser. Ett rimligt antagande är att efterfrågan kommer att minska när Viktor Rydberg skola i Fisksätra öppnar i Fisksätra höstterminen 2021.

Utbildningsenheten prognostiserar att cirka 300 elever från övriga kommundelar kommer att önska skolplats på Sicklaön. Sammantaget innebär det att behovet av nya skolplatser på Sicklaön är 2 400. Det är 200 fler än föregående prognos. Höstterminen 2021 öppnar JENSEN education AB en grundskola i Sickla. Skolan kommer att öka sitt utbud fram till och med höstterminen 2023. De skolor som planeras att byggas ut är Jarlabergs skola och Vilan skola. En ny grundskola planeras i centrala Nacka. Därutöver kommer det att behövas skolplatser motsvarande en ny skola.

Fisksätra och Saltsjöbaden

Antalet barn i åldern 6–12 år kommer att öka med 330 stycken till och med år 2040. De närmsta åren kommer dock antalet 6–12-åringar att sjunka i Saltsjöbaden.

När Fisksätra och Saltsjöbaden ses som ett område finns det tillräcklig med skolplatser i området. Det är många elever från Fisksätra som väljer att gå i skola i Saltsjöbaden och då främst i Igelboda skola. Därför är det i detta sammanhang av värde att se utbudet och behovet av elevplatser för dessa områden sammantaget. I prognosen är hänsyn tagen till att antalet platser utökas höstterminen 2021 då Viktor Rydbergs skola i Fisksätra kommer att öppna i Fisksätra. I slutet av prognosperioden prognostiseras ett mindre underskott av platser. Om detta kommer att kvarstå får kommande prognoser utvisa. De platser som idag finns på Nacka International School ingår inte i prognosen då huvudmannens tillstånd har återkallats av Skolinspektionen från och med 1 juli 2021.

Älta

Antalet barn i åldersgruppen kommer att minska fram till år 2027 enligt befolkningsprognosen. Därefter ökar antalet barn för att år 2032 vara på ungefär samma nivå som idag och sedan sker en ökning med 150 stycken fram till och med år 2040 vilket är 50 fler än tidigare prognos.

I Älta har det de senaste åren varit brist på skolplatser. Sigfridsborgsskolan har utökat antalet platser för att möta den ökade efterfrågan från Hedvigslund och Ältadalen.

Efterfrågan på skolplatser i förskoleklass och årskurserna 1–6 kommer att minska fram till 2027 beroende på färre barn i den aktuella åldersgruppen. I planeringen för Älta centrum ingår en utökning av antalet skolplatser genom att nuvarande Stavsborgsskolan rivs och en ny skola byggs för att kunna ta emot fler elever. Antalet platser utökas med cirka 150 stycken. Mot slutet av prognosperioden kommer överskottet av platser vändas till ett underskott. Det underskottet får följas upp i kommande prognoser.

Klicka på kartan så visas den i ett större format

Grundskola årskurs 7-9

Behovet av skolplatser totalt i kommunen i årskurserna 7–9 kommer att öka med cirka 1 800 under hela perioden. Under en stor del av prognosperioden kommer det att finnas ett överskott på platser. I slutet av perioden prognostiseras dock ett underskott.

Det är motsägelsefullt att nya platser behövs samtidigt som det finns överskott på platser. Det beror på att efterfrågan skiljer sig mellan de olika kommundelarna. En tredjedel av eleverna på Sicklaön kommer från övriga kommundelar. Hänsyn tas till dessa elevströmmar i planeringen gällande antalet skolplatser. Det finns en risk för att ett underskott kommer att finnas i Älta eftersom allt fler elever från Älta väljer att gå på högstadiet i Älta. I Boo beräknas det finnas ett underskott av platser vid prognosperiodens slut.

Planerad utbyggnad för grundskolan årskurs 7-9

Valet av skola till årskurs sju visar en ganska stor rörlighet inom kommunen och då framför allt in mot Nackas centrala delar.

Boo

Antalet barn 13–15 år kommer att öka med cirka 300 stycken under perioden. Ökningen sker främst i Ormingeområdet, Tollare och Gustavsvik.

Prognosen visar på ett stort kommande behov av ytterligare skolplatser för årskurserna 7–9 i slutet av prognosperioden. Hänsyn har då tagits till att ett visst antal elever väljer skola utanför Boo. Möjligheten finns att även ha årskurserna 7–9 på den nya skolan i Dalkarlsängen och det skulle lösa bristen på platser i årskurserna 7–9 på lång sikt. Boo gårds skola kommer höstterminen 2021 att öppna högstadium.

Sicklaön

Antalet 13–15-åringar kommer att öka med 80 procent fram till år 2040. Det är på västra Sicklaön som ökningen av åldersgruppen prognostiseras.

Många elever från övriga kommundelar i Nacka väljer skola på Sicklaön. Av de elever som går på Sicklaön kommer cirka 30 procent från övriga kommundelar. Därför finns och behövs ett överskott när antalet platser ställs mot antalet 13–15-åringar i området. Mot den bakgrunden bör antalet skolplatser öka med cirka 800–1 000 platser vilket motsvarar befolkningsökningen i den aktuella åldersgruppen. Eftersom en beredskap bör finnas för att elever från andra kommundelar även i fortsättningen kommer att välja skola på västra Sicklaön. JENSEN grundskola Sickla kommer att öppna höstterminen 2021 vilket innebär att antalet platser i årskurserna 7–9 kommer att öka med cirka 250 platser. Sickla skola kommer efter utbyggnad att starta högstadium med 250 elevplatser. Dessutom planeras en ny skola i centrala Nacka i mitten av prognosperioden.

Fisksätra-Saltsjöbaden

Antalet barn i åldersgruppen kommer att öka med cirka 100 stycken till och med år 2040. Det är 50 färre barn jämfört med föregående prognos. Det är i Fisksätra som den största ökningen sker. Där antas antalet barn i åldersgruppen öka med 74 procent.

I området får alla elever som väljer sitt närområde plats trots den underkapacitet som finns. Under perioden ökar antalet barn främst i Fisksätra men även något i Saltsjöbaden. Ett stort antal av eleverna från Fisksätra väljer skola i andra områden. Av åldersgruppen går cirka 60 procent i skola utanför Fisksätra/Saltsjöbaden. Efterfrågan på skolplatser i området kommer att öka eftersom antalet barn ökar. I Fisksätra kommer antalet skolplatser att öka då Viktor Rydbergs skola Fisksätra öppnar för åldersgruppen höstterminen 2022. Ett rimligt antagande är att fler elever då kommer att välja skola i sitt närområde. Trots ökningen av antalet skolplatser kommer det att finnas ett underskott i slutet av prognosperioden. Om underskottet vägs upp av elever som väljer skola utanför sitt närområde återstår att följa i kommande prognoser.

Älta

Antalet barn i åldersgruppen har ökat de senaste åren och kommer att öka ytterligare med cirka 150 stycken till och med år 2040.

I området finns det skolplatser till de som önskar men med mycket liten marginal. Många elever väljer att gå årskurserna 7–9 i skolorna på Sicklaön. Andelen som väljer skola utanför Älta har minskat de senaste åren. Antalet skolplatser kommer att öka när nya Stavsborgsskolan tas i bruk. Den beräknas vara färdig år 2023. Beroende på hur eleverna väljer skola återstår att se om antalet skolplatser kommer att räcka till i Älta men till att börja med borde det var möjligt att utöka antalet högstadieplatser i Stavsborgsskolan utöver vad som planeras.

Klicka på kartan så visas den i ett större format

Sidan uppdaterades: