Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Planerad utbyggnad grundskola

Utbildningsnämnden i Nacka ansvarar för att det finns tillräckligt med skolplatser i den växande kommunen. Här kan du läsa om hur behovet av skolplatser beräknas se ut fram till år 2040.

Behovsprognosen förnyas varje år

Nacka är en växande kommun och utbildningsnämnden tar varje år fram en behovsprognos för att säkerställa att tillgången till platser på förskola och grundskola följer befolkningsförändringarna i kommunen.

Behovsprognos skola 2023–2040 Klicka här för att läsa eller ladda ner prognosen

Till grund för befolkningsprognosen ligger bland annat de bostadsprojekt som planeras i Nacka. Om byggprojekten får förändrade tidplaner påverkas även behovet av grundskolor. Detaljerad information om startdatum för skolorna presenteras när respektive detaljplan är beslutad.

Information om alla planprojekt i Nacka hittar du här

Behovet av skolplatser totalt i Nacka

Befolkningen i årskurs F-9 beräknas öka med 4 300 elever fram till år 2040 och motsvarande siffra var 6 000 elever i föregående årsprognos.

För att möta befolkningsökningen visar prognosen att det finns behov av totalt 4 000 nya grundskoleplatser för årskurserna F-9 till år 2040. Motsvarande siffra var förra året 5 200 platser. Det innebär att behovet av nya platser i grundskola har minskat med 1 200 platser för planperioden jämfört med förra årets prognos. Främsta orsaken är att befolkningen inte beräknas öka så mycket som tidigare prognos visat.

En grundförutsättning för att kundvalet ska fungera är att det finns tillräckligt med skolplatser så att elever har möjlighet att välja skola som de önskar. Det förutsätter en god tillgång på platser. Det ställer dessutom krav på flexibla lösningar för att möta både ökad och minskad efterfrågan över tid.

Förskoleklass och årskurs 1-6

Befolkningen i ålder 6–12 år väntas växa med 3 400 personer i kommunen till år 2040.

De olika kommundelarna har mycket olika behov av nya skolplatser både i antal och vid olika tidpunkter. För att tillgodose kommundelarnas utbyggnadsbehov behövs det totalt cirka 2 700 nya skolplatser fram till år 2040. Det inkluderar det behov av överskott på platser som behöver finnas på Sicklaön för att möta efterfrågan från övriga kommundelar.

Nya skolenheter eller utökning av skolplatser planeras i Boo och Sickla. Efterfrågan på platser i årskurs F-6 är inte tillgodosedd med den planering som finns för Nacka totalt fram till år 2040. Ytterligare 800 platser behöver skapas på västra Sicklaön, i norra Boo och i viss mån Älta.

I dag finns det totalt sett i kommunen ett överskott om totalt cirka 1 500 platser. Trots detta behöver 800 platser skapas då befolkningen växer i kluster och efterfrågan väntas bli stor i kommundelar där det saknas skolplatser. Tar man hänsyn till att skapa ytterligare 800 platser så beräknas överskottet minska till cirka 1 100 platser i slutet av planperioden.

Det är svårt att synkronisera behovet av skolplatser med utbyggnadstakten av bostäder. Det är inte möjligt att bygga skolor i den sista byggetappen eftersom det då kommer att råda brist på platser ett antal år. Det är inte heller lämpligt att bygga skola i ett tidigt skede eftersom det då kommer att uppstå ett överutbud på platser. Ett visst överutbud måste accepteras annars kommer ett antal elever att stå utan skolplats.

Det har under de senaste åren varit svårt för elever som flyttar till kommunen under pågående läsår att få skolplats där de önskar. Det gäller främst Sigfridsborgskolan, Älta skola och Eklidens skola.

Idag finns det en överkapacitet om cirka 1 500 platser. I nedanstående diagram visas befolkningen för årskurs F-6 samt planerad kapacitet under planperioden. För att kapaciteten ska möta behovet så behövs ytterligare totalt 800 platser planeras i norra Boo, västra Sicklaön och Älta.

Årskurs 7-9

Befolkningen i åldersgruppen beräknas öka med drygt 900 elever fram till år 2040. Förra året visade befolkningsprognosen att ökningen skulle bli nästan 1 500 elever till år 2040, så ökningen väntas inte bli lika kraftig som tidigare prognostiserats.

Vid ingången av år 2023 fanns en kapacitet om nästan 5 000 platser vilket var knappt 100 platser fler än befolkningen i ålder 13–15 år. Det är en mycket liten marginal.

Fram till år 2040 finns planer om att kunna skapa drygt 1 300 platser för att kunna möta elevökningarna för årskurs 7–9. Om det görs så beräknas det uppstå ett överskott av platser men till år 2040 väntas överkapaciteten ha sjunkit till omkring 600 platser.

Föregående årsprognos visade på ett behov av 2 000 nya platser. Anledningen till den stora skillnaden i prognoserna är främst att antal elever 13–15 år väntas bli färre jämfört med förra årets prognos. Förra årets prognos visade på att antal elever skulle öka med 1 500 elever men årets prognos pekar mot en elevökning om 900 elever vilket innebär totalt 5 700 elever till år 2040.

Det är motsägelsefullt att nya platser behövs samtidigt som det finns ett överskott på platser. Förklaringen är att efterfrågan skiljer sig mellan de olika kommundelarna. Hänsyn tas till elevernas sökmönster i planeringen av framtida platser.

Behovet av skolplatser i årskurs 7–9 totalt i kommunen är tillgodosett ända fram till prognosperiodens slut om planerat antal platser skapas.

Anpassad grundskola årskurs 1-9

Det är cirka 125 nackaelever som läser i anpassad grundskola. Av dessa går cirka 110 elever i skolor i Nacka kommun. Resterande läser i skolor utanför kommunen.

Det finns stort behov av fler platser för elever i anpassad grundskola. I kommunen finns totalt cirka 120 platser i anpassad grundskola och idag finns lika många inskrivna. Av dessa är det cirka 10 elever som är folkbokförda i andra kommuner. Med andra ord är det idag fullt i kommunens anpassade grundskolor. Omkring 18 elever läser integrerat i vanliga grundskolor eller är inskrivna i skolor utanför kommunen.

Till hösten år 2025 planeras en anpassad grundskola starta i kommunal regi i Ektorps skola med plats för cirka 20 elever i årskurs 1–9. Det gör att behovet av platser i anpassad grundskola bedöms tillgodosett under de efterföljande cirka 10 åren.

Sidan uppdaterades: