Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Planerad utbyggnad grundskola

Utbildningsnämnden i Nacka ansvarar för att det finns tillräckligt med skolplatser i den växande kommunen. Här kan du läsa om hur behovet av skolplatser beräknas se ut fram till år 2040.

Behovsprognosen förnyas varje år

Nacka är en växande kommun och utbildningsnämnden tar varje år fram en behovsprognos för att säkerställa att tillgången till platser på förskola och grundskola följer befolkningsförändringarna i kommunen.

Behovsprognos 2022-2040 Klicka här för att läsa eller ladda ner prognosen


Till grund för befolkningsprognosen ligger bland annat de bostadsprojekt som planeras i Nacka. Om byggprojekten får förändrade tidplaner påverkas även behovet av grundskolor. Detaljerad information om startdatum för skolorna presenteras när respektive detaljplan är beslutad.

Information om alla planprojekt i Nacka hittar du här

Förskoleklass och grundskola årskurs 1-6

Efterfrågan på platser i förskoleklass och årskurserna 1–6 är tillgodosedd med den planering som finns för hela kommunen fram till år 2036. Därefter beräknas ett underskott om cirka 1 000 platser vid utgången av år 2040. Detta gäller för Nacka sammantaget. De olika kommundelarna har mycket varierande behov av nya skolplatser både i antal och vid vilken tidpunkt.

För att möta efterfrågan i kommundelarna är utbyggnadsbehovet cirka 3 200 nya platser för åldersgruppen 6–12 år. Totalt i kommunen finns det ett större överskott av skolplatser för förskoleklass och årkurserna 1–6. Det är en svårighet att synkronisera behovet av skolplatser med utbyggnadstakten av bostäder. Det är inte möjligt att bygga skolorna i de sista byggnadsetapperna eftersom det då kommer att råda brist på skolplatser ett antal år. Denna fråga bör analyseras djupare i samband med att planeringen av bostadsbyggande framskrider. Förskoleklass och årskurs 1-6

Planerad utbyggnad av förskoleklass och årskurs 1-6

Här redovisas de utbyggnadsplaner för förskoleklass och årskurs 1-6 i grundskolan som finns med i utbildningsnämndens senaste behovsprognos.

Boo

Antalet 6–12-åringar kommer att öka från år 2024 till och med år 2040 med 800. Det är en ökning jämfört med föregående prognos. Ökningen av barn kommer framför allt att ske i Ormingeområdet och Gustavsviksområdet.

Det finns för närvarande ett mindre underskott på platser i Boo. I realiteten är det inget underskott eftersom det finns elever som väljer skola utanför Boo. Underskottet ökar från år 2024 och uppgår som mest till 650 platser. Detta trots att en ny skola på Dalkarlsängen ingår i prognosen. Den skolan kommer att kunna ta emot fler elever än de 500 som prognosen beräknas på men det är i Ormingeområdet som underskottet bör täckas upp. När skolan på Dalkarlsängen kan tas i bruk är osäkert eftersom tidplanen för detaljplanen och stadsbyggnadsprojektet är osäker.

I planprogrammet för Orminge omnämns en utbyggnad av Orminge skola som en lösning för att möta det behov av skolplatser som nybyggnationen genererar. Det finns en aktör som ansökt hos Skolinspektionen om att starta skola i Nacka år 2023 med årskurserna 4–9. Skolan planeras för 350 elever. Här är en etablering i Orminge aktuell. Om så sker skulle det förändra behovet av framtida skolplatser avsevärt. Eftersom Skolinspektionen ännu inte meddelat beslut i tillståndsfrågan är det inte möjligt att ta med dessa skolplatser i prognosen.

Sicklaön

Barnen inom åldersgruppen 6–12 år kommer att fördubblas under prognosperioden. Detta ställer stora krav på utbyggnad av skolplatser framför allt på västra Sicklaön.

På Sicklaön finns ett stort utbud av skolplatser under prognosperioden. I beaktande måste tas att skolorna på Sicklaön även efterfrågas av elever från andra kommundelar. Det innebär att det måste finnas ett ”överskott” på platser eftersom efterfrågan mäts utifrån elevantalet på Sicklaön. Ett stort överskott om cirka 500 platser finns på östra Sicklaön efter det att nya Ektorps skola tas i bruk år 2025. Det kommer att det finns ett underskott av platser på västra Sicklaön från år 2027 om det ska vara möjligt för elever från andra kommundelar att få skolplats i området. Från år 2037 finns det ett underskott av platser för elever boende på västra Sicklaön och år 2040 prognostiseras underskottet till cirka 700 platser. Det innebär att ytterligare en skola behövs på västra Sicklaön utifrån skollagens krav på närhet.

Fisksätra och Saltsjöbaden

Antalet barn i åldern 6–12 år kommer att öka med cirka 350 till och med år 2040. Ökningen sker främst i slutet av prognosperioden.
När Fisksätra och Saltsjöbaden ses som ett område finns det tillräckligt med skolplatser i området ända fram till prognosperiodens slut. Det är många elever som väljer att gå i skola i Saltsjöbaden och då främst i Igelboda skola. Därför är det av värde att se utbudet och behovet av elevplatser för dessa områden sammantaget. Andelen elever som väljer att gå i skola i Fisksätra kommer att öka kommande år. Orsaken är att Viktor Rydbergs skola i Fisksätra som startade höstterminen 2021 håller på att bygga upp sin verksamhet. I slutet av prognosperioden prognostiseras ett mindre underskott av platser. Om detta kommer att kvarstå får kommande prognoser utvisa.

Älta

Antalet barn i åldersgruppen kommer att minska något fram till år 2027 enligt befolkningsprognosen. Därefter ökar antalet barn för att år 2030 vara på ungefär samma nivå som idag. Därefter sker en ökning med cirka 180 barn till och med år 2040 vilket är 30 fler än föregående prognos.

Efterfrågan på skolplatser i förskoleklass och årskurserna 1–6 kommer att minska något de kommande åren. För att möta det kommande behovet av ytterligare skolplatser som genereras av bostadsutbyggnaden i Älta centrum pågår byggnation av en ny skola som ska ersätta Stavsborgsskolan. Antalet skolplatser utökas med cirka 150. Mot slutet av prognosperioden kommer ett mindre underskott på platser att finnas. Det föranleder inte några åtgärder i dagsläget utan bör följas i kommande prognoser.

Klicka på kartan så visas den i ett större format

Grundskola årskurs 7-9

Behovet av skolplatser i årskurs 7–9 totalt i kommunen är tillgodosett ända fram till prognosperiodens slut. När efterfrågan bryts ner på respektive kommundel är behovet av nya platser cirka 2 000. Det är motsägelsefullt att nya platser behövs samtidigt som det finns överskott av platser. Det beror på att efterfrågan skiljer sig mellan kommundelarna. En tredjedel av eleverna på Sicklaön kommer från övriga kommundelar. I prognosen har hänsyn tagits till dessa elevströmmar.

Planerad utbyggnad för grundskolan årskurs 7-9

Valet av skola till årskurs sju visar på ganska stor rörlighet inom kommunen och då framför allt in mot Nackas centrala delar.

Boo

Antalet barn 13–15 år kommer att öka med cirka 300 under perioden. Ökningen sker främst i Orminge, Tollare och Gustavsvik.
Prognosen visar på ett kommande behov av ytterligare skolplatser för årskurserna 7–9 i slutet av prognosperioden. Hänsyn har då tagits till att ett antal elever väljer skola utanför Boo. Möjlighet finns att bedriva årskurserna 7–9 i den nya skolan i Dalkarlsängen och det skulle lösa bristen på platser.

Sicklaön

Antalet 13–15-åringar kommer att öka med 77 procent fram till och med år 2040. Det är framför allt på västra Sicklaön som ökningen av åldersgruppen prognostiseras.

Många elever från övriga kommundelar i Nacka väljer skola på västra Sicklaön. Av de elever som går på Sicklaön kommer cirka 30 procent från övriga kommundelar. Därför finns och behövs ett överskott när antalet platser ställs mot antalet 13–15-åringar i området. Efterfrågan på skolplatser är tillgodosedd och i mitten av prognosperioden kommer det att finnas ett överutbud med cirka 400 platser. Orsaken är tillskottet av platser på Ektorps skola där högstadium kommer att öppnas. Det överutbudet finns inte år 2040 under förutsättning att valmönstren är desamma som idag.

Fisksätra och Saltsjöbaden

Antalet barn i åldersgruppen kommer att öka med 130 till och med år 2040. Det är 30 fler än föregående prognos. I Fisksätra ökar antalet barn med 48 procent.

I området får alla elever som väljer sitt närområde plats trots den underkapacitet som finns. Av åldersgruppen går cirka 60 procent i skola utanför Fisksätra/Saltsjöbaden. Dock kommer efterfrågan på skolplatser i området öka eftersom antalet barn ökar. Viktor Rydbergs skola i Fisksätra kommer att erbjuda årskurserna 7–9 inom något år. Trots ökningen av antalet skolplatser så kommer det att finnas ett underskott i slutet av prognosperioden. Om underskottet kommer att vägas upp av elever som väljer skola utanför sitt närområde återstår att följa i kommande prognoser.

Älta

Antalet barn i åldersgruppen har ökat de senaste åren och kommer fortsätta att öka ytterligare med 100 till och med år 2040.
I Älta finns det skolplatser till de som önskar men med mycket liten marginal. Av Ältaeleverna väljer 42 procent en skola utanför Älta. Utbudet av platser kommer att öka då nya Stavsborgsskolan tas i bruk. Beroende på hur eleverna väljer skola återstår att se om antalet skolplatser kommer att räcka i Älta men till att börja med är det möjligt eftersom Stavsborgsskolan har möjlighet till flexibilitet för att möta efterfrågan.

Klicka på kartan så visas den i ett större format

Sidan uppdaterades: