Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Planerad utbyggnad grundskola

Utbildningsnämnden i Nacka ansvarar för att det finns tillräckligt med skolplatser i den växande kommunen. Här kan du läsa om hur behovet av skolplatser beräknas se ut fram till år 2040.

Behovsprognosen förnyas varje år

Nacka är en växande kommun och utbildningsnämnden tar varje år fram en behovsprognos för att säkerställa att tillgången till platser på förskola och grundskola följer befolkningsförändringarna i kommunen.

Behovsprognos 2020-2040 Klicka här för att läsa eller ladda ner prognosen


Till grund för befolkningsprognosen ligger bland annat de bostadsprojekt som planeras i Nacka. Om byggprojekten får förändrade tidplaner påverkas även behovet av grundskolor. Detaljerad information om startdatum för skolorna presenteras när respektive detaljplan är beslutad.

Information om alla planprojekt i Nacka hittar du här

Förskoleklass och grundskola årskurs 1-6

Efterfrågan på platser i förskoleklass och årskurserna 1–6 är tillgodosedd med den planering som finns för kommunen fram till år 2033. Därefter beräknas ett underskott om cirka 1 900 platser vid utgången av år 2040. Detta gäller för Nacka sammantaget.

De olika kommundelarna har mycket olika behov av nya skolplatser både i antal och vid vilken tidpunkt. För att tillgodose kommundelarnas utbyggnadsbehov behövs det cirka 3 400 nya skolplatser för åldersgruppen 6-12 år. Det inkluderar det överskott av platser som bör finnas på Sicklaön för att möta efterfrågan från övriga kommundelar. Nya skolenheter planeras i alla kommundelar förutom Saltsjöbaden. På västra Sicklaön kommer det att behövas cirka 2 000 nya platser.

Planerad utbyggnad av förskoleklass och årskurs 1-6

Här redovisas de utbyggnadsplaner för förskoleklass och årskurs 1-6 i grundskolan som finns med i utbildningsnämndens senaste behovsprognos.

Boo

Antalet 6–12-åringar kommer att minska jämfört med idag fram till år 2027. Därefter sker en ökning med cirka 660 barn till år 2040. Ökningen kommer att ske i Ormingeområdet och Gustavsviksområdet.

De senaste åren har behovet av skolplatser överstigit utbudet i Boo. Situationen har lösts genom utbyggnad av befintliga verksamheter. Med den utbyggnad som nu planeras kommer det att råda balans mellan utbud och efterfrågan. I prognosen ingår en utbyggnad av skolplatser i Orminge och en ny skola vid Dalkarlsängen för 500 elever. Johannes Petri skola har utökat antalet platser de senaste åren.

Sicklaön

Barnen inom åldersgruppen 6–12 år kommer nästan att fördubblas under prognosperioden.

På Sicklaön finns det ett stort utbud av skolplatser under prognosperiodens första del. En viktig aspekt när det gäller kapaciteten är att skolorna på Sicklaön även efterfrågas av elever från andra kommundelar. Det innebär att det måste finnas ett ”överskott” av platser då efterfrågan mäts utifrån elevantalet på Sicklaön. Idag går cirka 600 elever från andra kommundelar i skolor på Sicklaön.

Det kommer att behövas cirka 1 900 nya skolplatser för förskoleklass och årskurserna 1–6 på Sicklaön år 2040 med anledning av befolkningsökningen i området. Om Sicklaön även framledes kommer att ha lika stor tillströmning av elever kommer det att krävas ytterligare 600 elevplatser. Ett rimligt antagande är att efterfrågan kommer att minska när Viktor Rydberg skola i Fisksätra öppnar i Fisksätra år 2021. Utbildningsenheten prognostiserar att cirka 300 elever från övriga kommundelar kommer att önska om skolplats på Sicklaön. Sammantaget innebär det att behovet av nya skolplatser på Sicklaön är 2 200.

Fisksätra och Saltsjöbaden

Antalet barn i åldern 6–12 år kommer att öka med 250 stycken från 2028 till och med år 2040. De närmsta åren kommer dock antalet 6–12-åringar att sjunka i Saltsjöbaden.

När Fisksätra och Saltsjöbaden ses som ett område finns det tillräcklig med skolplatser i området. Det är många elever från Fisksätra som väljer att gå i skola i Saltsjöbaden och då främst i Igelboda skola. Idag kommer cirka 80 procent av Igelboda skolas elever från Fisksätra. Därför är det i detta sammanhang av värde att se utbudet och behovet av elevplatser för dessa områden sammantaget. I prognosen är hänsyn tagen till att antalet platser utökas år 2021 då Viktor Rydbergs skola i Fisksätra kommer att öppna i Fisksätra.

Älta

Antalet barn i åldersgruppen kommer att minska fram till år 2027 enligt befolknings-prognosen. Därefter ökar antalet barn för att år 2032 vara på ungefär samma nivå som idag och sedan sker en ökning med 100 stycken fram till år 2040.

Prognosen för Älta visar att det för närvarande inte finns tillräckligt med skolplatser om alla elever skulle välja att gå i skola i Älta. Sigfridsborgs skola har utökat antalet platser för att möta den ökade efterfrågan från Hedvigslund och Ältadalen. I planeringen för Älta centrum ingår en utökning av antalet skolplatser genom att nuvarande Stavsborgsskolan rivs och en ny skola byggs för att kunna ta emot fler elever.

Sammantaget beräknas antalet platser utökas med cirka 250. I mitten av prognosperioden kommer det att finnas ett överskott av skolplatser. Det är svårt att synkronisera behovet av skolplatser för årskurserna 7-9 och behovet av platser för de yngre åldrarna. En möjlighet är att placera förskolebarn under en period i den nya Stavsborgskolan.

Klicka på kartan så visas den i ett större format

Grundskola årskurs 7-9

Behovet av skolplatser totalt i kommunen i årskurserna 7–9 kommer att öka med cirka 1 600 under hela perioden. Det finns ett underskott av platser fram till 2023. Därefter kommer en mellanperiod med överskott på platser.

Efterfrågan skiljer sig mellan de olika kommundelarna. En tredjedel av eleverna på Sicklaön kommer från övriga kommundelar. Hänsyn tas till dessa elevströmmar i planeringen gällande antalet skolplatser. Det finns en risk för att ett underskott kommer att finnas i Älta eftersom allt fler elever från Älta väljer att gå på högstadiet i Älta. I Boo beräknas det finnas ett underskott av platser vid prognosperiodens slut.

Planerad utbyggnad för grundskolan årskurs 7-9

Valet av skola till årskurs sju visar en ganska stor rörlighet inom kommunen och då framför allt in mot Nackas centrala delar.

Boo

Antalet barn 13–15 år kommer att öka med cirka 350 stycken under perioden. Ökningen sker främst i Ormingeområdet, Tollare och Gustavsvik.

Prognosen visar på ett stort kommande behov av ytterligare skolplatser för årskurserna 7–9 i slutet av prognosperioden. Hänsyn har då tagits till att ett visst antal elever väljer skola utanför Boo. Den planerade utbyggnaden av Boo gårds skola till en F-9 skola kommer att ge Boo tillräckligt med skolplatser för de aktuella årskurserna på kort sikt. Möjligheten finns att även ha årskurserna 7–9 på den nya skolan i Dalkarlsängen och det skulle lösa bristen på platser i årskurserna 7-9 på lång sikt.

Sicklaön

Antalet 13–15-åringar kommer att öka med 78 procent fram till år 2040. Det är på västra Sicklaön som ökningen av åldersgruppen prognostiseras.

Många elever från övriga kommundelar i Nacka väljer skola på Sicklaön. Av de elever som går på Sicklaön kommer 34 procent från övriga kommundelar. Därför finns och behövs ett överskott när antalet platser ställs mot antalet 13–15-åringar i området. Mot den bakgrunden bör antalet skolplatser öka med cirka 800–1 000 platser vilket motsvarar befolkningsökningen i den aktuella åldersgruppen. Eftersom en beredskap bör finnas för att elever från andra kommundelar även i fortsättningen kommer att välja skola på västra Sicklaön. Enligt beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott ska exploateringsenheten Nacka stad redovisa en genomförandeplan för västra Sicklaön i augusti 2020. Av den anledningen har utbildningsenheten valt att inte redovisa någon planerad utbyggnad, utan återkommer med det i höst.

Fisksätra-Saltsjöbaden

Antalet barn i åldersgruppen kommer att öka med 160 stycken till 2040. Det är i Fisksätra som den största ökningen sker. Där antas antalet barn i åldersgruppen öka med 77 procent.

I området får alla elever som väljer sitt närområde plats trots den underkapacitet som finns. Under perioden ökar antalet barn främst i Fisksätra men även något i Saltsjöbaden. Ett stort antal av eleverna från Fisksätra väljer skola i andra områden. Av åldersgruppen går cirka 60 procent i skola utanför Fisksätra/Saltsjöbaden. Efterfrågan på skolplatser i området kommer att öka eftersom antalet barn ökar.

I Fisksätra kommer antalet skolplatser att öka då Viktor Rydbergs skola i Fisksätra öppnar år 2021. Ett rimligt antagande är att fler elever då kommer att välja skola i sitt närområde. Trots ökningen av antalet skolplatser kommer det att finnas ett underskott i slutet av prognosperioden.

Älta

Antalet barn i åldersgruppen har ökat de senaste åren och kommer att öka ytterligare med cirka 130 stycken till och med år 2040.

I området finns det skolplatser till de som önskar men med mycket liten marginal. Stavsborgskolan utökar med en klass höstterminen 2020 vilket innebär att de elever som önskar gå i Älta kan göra det. Många elever väljer att gå årskurserna 7–9 i skolorna på Sicklaön. Andelen elever som valde skola utanför Älta är 36 procent vårterminen 2020. Andelen som väljer skola utanför Älta har minskat de senaste åren.

Antalet skolplatser kommer att öka när nya Stavsborgsskolan tas i bruk. Den beräknas vara färdig år 2023. Beroende på hur eleverna väljer skola återstår att se om antalet skolplatser kommer att räcka till i Älta men till att börja med borde det var möjligt att utöka antalet högstadieplatser i Stavsborgsskolan.

Klicka på kartan så visas den i ett större format

Sidan uppdaterades: