Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerad utbyggnad av förskoleklass och grundskola

Utbildningsnämnden i Nacka ansvarar för att det finns tillräckligt med skolplatser i den växande kommunen. Här kan du läsa om hur behovet av skolplatser beräknas se ut fram till år 2035.

Nacka är en växande kommun och utbildningsnämnden tar varje år fram en behovsprognos för att säkerställa att tillgången till platser på förskola och grundskola följer befolkningsförändringarna i kommunen. Den senaste prognosen kan du läsa eller ladda ner här.
Behovsprognos för förskole- och skolplatser 2019-2040

Till grund för befolkningsprognosen ligger bland annat de bostadsprojekt som planeras i Nacka. Om byggprojekten får förändrade tidplaner påverkas även behovet av förskolor och skolor. Detaljerad information om startdatum för förskolorna presenteras när respektive detaljplan är beslutad.
Information om alla planprojekt i Nacka hittar du här

Förskoleklass och grundskola årskurs 1-6

Efterfrågan på platser i förskoleklass och årskurserna 1–6 är tillgodosedd med den planering som finns för kommunen fram till år 2033. Därefter beräknas ett underskott om cirka 700 platser vid utgången av år 2040. Det innebär att behov finns av en ny skola. I nuvarande planering uppgår antalet nya platser till 3 200. Nya skolenheter planeras i alla kommundelar förutom Saltsjöbaden. På västra Sicklaön planeras för ytterligare cirka 1 700 platser. Totalt i kommunen kommer det att bli ett större överskott av platser i mitten av prognosperioden.

Behovet av särskoleplatser har ökat de senaste åren och kommer att öka allt eftersom befolkningen växer till antalet. Nya särskoleplatser planeras i Skolgallerian i Älta men en utökning behövs snarast. En möjlighet borde vara att börja särskoleverksamhet i provisoriska lokaler.

Läs mer om förskoleklass och årskurs 1-6

Planerad utbyggnad förskoleklass och årskurs 1-6

Här redovisas de utbyggnadsplaner för förskoleklass och årskurs 1-6 i grundskolan som finns med i utbildningsnämndens senaste behovsprognos.

Boo

Antalet 6-12-åringar kommer från 2024 att öka med i genomsnitt 60 stycken per år fram till och med 2034. Därefter sjunker barnantalet något.

De senaste åren har behovet av skolplatser överstigit utbudet i Boo. Situationen har lösts genom utbyggnad av befintliga verksamheter. Med den utbyggnad som nu planeras kommer det att råda balans mellan utbud och efterfrågan. I prognosen ingår en utbyggnad av Orminge skola och en ny skola vid Dalkarlsängen för 500 elever. Johannes Petri skola utökar antalet platser de kommande åren.

Sicklaön

Barnen inom åldersgruppen 6-12 år kommer att fördubblas under prognosperioden.

På Sicklaön finns det ett stort utbud av skolplatser under prognosperiodens första del. Några av skolorna är mycket efterfrågade och där har en utbyggnad skett. En viktig aspekt när det gäller kapaciteten är att skolorna på Sicklön även efterfrågas av elever från andra kommundelar. Det innebär att det måste finnas ett ”överskott” av platser då efterfrågan mäts utifrån elevantalet på Sicklaön.

I prognosen ingår utbyggnad av två skolor i Sicklaområdet, Sickla skola och Svindersvik skola. Dessutom utbyggnad av Jarlabergs skola, en ny skola i centrala Nacka och Ebba Brahe skolan på Kvarnholmen. När i tiden detta kommer att ske är osäkert eftersom det följer bostadsbyggnadstakten. Sammantaget planeras för cirka 1 700 skolplatser för förskoleklass och årskurserna 1–6. Enligt den befolkningsprognosen kommer detta antal inte vara tillräckligt. Det ytterligare behovet uppgår minst till cirka 1 200 platser.

Det innebär att en eller två nya skolor behövs utöver den planering som finns idag. Grunden för det antagandet är att inflödet av elever från andra kommuner är konstant. Om det inflödet kommer att förändras är svårt att förutse tio år framöver mot bakgrund av de förändringar som kommer att ske i Nacka.

Fisksätra och Saltsjöbaden

Antalet barn i åldersgruppen 6-12 år i Fisksätra kommer att öka med cirka 200 fram till 2040. I Saltsjöbaden kommer antalet barn år 2040 jämfört med idag var cirka 100 fler. De närmsta åren kommer dock antalet 6-12-åringar att sjunka.

När Fisksätra-Saltsjöbaden ses som ett område finns det tillräcklig med skolplatser för närvarande. I slutet av perioden finns ett underskott vilket beror på att antalet barn ökar i området.

Det är många elever från Fisksätra som väljer att gå i skola i Saltsjöbaden och då främst i Igelboda skola. Idag kommer cirka 70 procent av Igelboda skolas elever från Fisksätra. Därför är det i detta sammanhang av värde att se utbudet och behovet av elevplatser för dessa områden sammantaget. I prognosen är hänsyn tagen till nedläggningen av Fisksätra skolan och att antalet platser utökas år 2021 då en fristående aktör kommer att öppna efter det att lokalerna byggts om.

Om det finns behov av fler skolplatser i området i slutet av prognosperioden är ovisst då barn framför allt från Fisksätra väljer skola utanför sitt närområde. Det frågan kommer att följas i kommande prognoser.

Älta

Antalet barn i åldersgruppen kommer att minska fram till år 2026 enligt befolknings-prognosen. Därefter ökar antalet snabbt för att år 2031 vara på samma nivå som idag.

Prognosen för Älta visar på kort sikt en brist på skolplatser. Sigfridsborgs skola håller på att byggas ut för att kunna möta den ökade efterfrågan från de nya bostadsområdena södra Hedvigslund och Ältadalen.

I planeringen för Älta centrum ingår en utökning av antalet skolplatser genom att en skolgalleria skapas där Stavsborgsskolan ligger i dag. Sammantaget beräknas antalet platser utökas med cirka 250.

I mitten av prognosperioden kommer det att finnas ett överskott av skolplatser. Det är svårt att synkronisera behovet av skolplatser för årskurserna 7-9 och behovet av platser för de yngre åldrarna. En möjlighet är att placera förskolebarn under en period i den nya skolgallerian.

Klicka på kartan så visas den i ett större format

Grundskola årskurs 7-9

Efterfrågan på skolplatser i årskurserna 7-9 kommer att öka med cirka 2 000 under hela perioden. Det finns ett underskott av platser fram till 2023. Därefter kommer en mellanperiod med överskott på platser. Det innebär att tidsplaneringen för utbyggnaden bör revideras för att begränsa ett allt för stort utbud av platser.

Efterfrågan skiljer sig mellan de olika kommundelarna. Skolorna på Sicklaön tar idag emot elever från andra kommundelar. Hänsyn till dessa elevströmmar har tagits i planeringen gällande antalet skolplatser. I Älta kommer det att råda brist på platser om inte hänsyn tas till det ökade behovet under tiden som Stavsborgsskolan är lokaliserade i provisoriska lokaler.

Läs mer om årskurs 7-9

Planerad utbyggnad för grundskolans årskurs 7-9

Här redovisas utbyggnadsplaner gällande årskurs 7-9 som finns med i utbildningsnämndens senaste behovsprognos.

Valet av skola till årskurs sju visar en ganska stor rörlighet inom kommunen och då framför allt in mot Nackas centrala delar.

Boo

Antalet barn 13-15 år kommer att öka med cirka 350 stycken under perioden.

Prognosen visar på ett stort kommande behov av ytterligare skolplatser för årskurserna 7–9 i slutet av prognosperioden. Hänsyn har då tagits till att ett visst antal elever väljer skola utanför Boo. Den planerade utbyggnaden av Boo gårds skola till en F-9 skola kommer att ge Boo tillräckligt med skolplatser för de aktuella årskurserna på kort sikt. Möjligheten finns att även ha årskurserna 7-9 på den nya skolan i Dalkarlsängen och det skulle lösa bristen på platser i årskurserna 7-9 på lång sikt.

Sicklaön

Antalet 13-15-åringar kommer att nästan att fördubblas på Sicklaön.

Många elever från övriga kommundelar i Nacka väljer skola på Sicklaön. Därför finns och behövs ett överskott när antalet platser ställs mot antalet 13–15-åringar i området. Mot den bakgrunden bör antalet skolplatser minst öka i samma omfattning som befolknings-ökningen i den aktuella åldersgruppen eftersom en beredskap bör finnas för att elever från andra kommundelar kommer att välja skola på västra Sicklaön.

I området planeras en utbyggnad med cirka 800 platser. Under åren 2024-2034 beräknas dock antalet platser överstiga behovet. Det innebär att utbyggnaden av antalet skolplatser bör skjutas fram i tiden.

Fisksätra-Saltsjöbaden

Antalet barn i åldersgruppen kommer att öka med cirka 200 stycken till år 2040.

I området får alla elever som väljer sitt närområde plats trots den underkapacitet som finns. Under perioden ökar antalet barn främst i Fisksätra men även i Saltsjöbaden. Ett stort antal av eleverna väljer skola i andra områden. Av åldersgruppen går cirka 60 procent i skola utanför Fisksätra/Saltsjöbaden. Det är en ökning med 15 procentenheter jämfört med föregående läsår. Efterfrågan på skolplatser i området kommer att öka eftersom antalet barn ökar. I Fisksätra planeras en utökning av antalet platser med 175 stycken. Den utökningen kommer inte att vara tillräcklig vid slutet av prognosperioden under förutsättning att elevernas valmönster är oförändrat.

Älta

Antalet barn i åldersgruppen kommer att öka med cirka 160 stycken till 2040.

I området finns det skolplatser till de som önskar men med mycket liten marginal. Många elever väljer att gå årskurserna 7-9 i skolorna på Sicklaön. Andelen elever som väljer skola utanför Älta är 39 procent. Det är en minskning med cirka 10 procentandelar jämfört med föregående år.

Antalet skolplatser kommer att öka när skolgallerian byggts i Älta centrum. Den beräknas vara färdig år 2023. Antalet elevplatser måste öka senast 2021 vilket innebär en utökning i provisoriska lokaler.

Klicka på kartan så visas den i ett större format

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.