Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerad utbyggnad av förskoleklass och grundskola

Utbildningsnämnden i Nacka ansvarar för att det finns tillräckligt med skolplatser i den växande kommunen. Här kan du läsa om hur behovet av skolplatser beräknas se ut fram till år 2035.

Nacka är en växande kommun och utbildningsnämnden tar varje år fram en behovsprognos för att säkerställa att tillgången till platser på förskola och grundskola följer befolkningsförändringarna i kommunen. Den senaste prognosen kan du läsa eller ladda ner här.
Behovsprognos för förskole- och skolplatser 2018-2035

Till grund för befolkningsprognosen ligger bland annat de bostadsprojekt som planeras i Nacka. Om byggprojekten får förändrade tidplaner påverkas även behovet av förskolor och skolor. Detaljerad information om startdatum för förskolorna presenteras när respektive detaljplan är beslutad.
Information om alla planprojekt i Nacka hittar du här

Förskoleklass och grundskola årskurs 1-6

För kommunen som helhet är efterfrågan på platser i förskoleklass och årskurserna 1–6 tillgodosedd med den planering som finns idag. Prognosen visar att det finns ett behov av ytterligare 3 100 skolplatser i hela Nacka fram till 2035. Nya skolenheter planeras i alla kommundelar förutom Saltsjöbaden/Fisksätra. Utöver den planering som finns kommer det att behövas ytterligare skolplatser i slutet av prognosperioden. På västra Sicklaön planeras för ytterligare cirka 1 700 platser.

Läs mer om förskoleklass och årskurs 1-6

Planerad utbyggnad förskoleklass och årskurs 1-6

Här redovisas de utbyggnadsplaner för förskoleklass och årskurs 1-6 i grundskolan som finns med i utbildningsnämndens senaste behovsprognos.

Boo

De senaste åren har behovet av skolplatser överstigit utbudet i Boo. Situationen har lösts genom utbyggnad av befintliga verksamheter. Med den utbyggnad som nu planeras kommer det att råda balans mellan utbud och efterfrågan förutom de sista åren av perioden.
I prognosen finns en utbyggnad av Orminge skola, Johannes Petri skola och Lännersta skola medräknad. Dessutom ingår en ny skola med plats för 500 elever i Dalkarlsängen.

Sicklaön

På Sicklaön finns det ett stort utbud av skolplatser under prognosperiodens första del. Några av skolorna är mycket efterfrågade och där har en utbyggnad skett. En viktig aspekt när det gäller kapaciteten är att skolorna på Sicklaön även efterfrågas av elever från andra kommundelar. Det innebär att det måste finnas ett ”överskott” av platser då efterfrågan mäts utifrån elevantalet på Sicklaön.

I prognosen ingår utbyggnad av två skolor i Planiaområdet - bland annat Sickla skola, utbyggnad av Jarlabergs skola, en ny skola i centrala Nacka och Ebba Brahe-skolan på Kvarnholmen. När i tiden detta kommer att ske är osäkert eftersom det följer bostadsbyggnadstakten. Saltsjö-Duvnäs montessoriskola kommer att starta höstterminen 2018 på östra Sicklaön.

Sammantaget planeras för cirka 2 100 skolplatser för förskoleklass och årskurserna 1–6. Vid periodens slut beräknas ett underskott på 500 skolplatser vilket måste beaktas i kommande planering.

Fisksätra och Saltsjöbaden

När Fisksätra/Saltsjöbaden ses som ett område finns det tillräcklig med skolplatser för närvarande. I slutet av perioden finns ett underskott vilket beror på att antalet barn ökar i Fisksätra och Saltsjöbaden. Det är många elever från Fisksätra som väljer att gå i skola i Saltsjöbaden och då främst i Igelboda skola. Idag kommer cirka 60 procent av Igelboda skolas elever från Fisksätra. Därför är det i detta sammanhang av värde att se utbudet och behovet av elevplatser för dessa områden sammantaget. Behovet av fler skolplatser i området från 2031 måste beaktas i kommande planering.

Älta

Prognosen för Älta visar på kort sikt en brist på skolplatser. Sigfridsborgs skola kommer att byggas ut för att kunna möta den ökade efterfrågan från de nya bostadsområdena södra Hedvigslund och Ältadalen. I planeringen för Älta centrum ingår en utökning av antalet skolplatser genom att en skolgalleria skapas där Stavsborgsskolan ligger i dag. Sammantaget beräknas antalet platser utökas med cirka 400. Efter den utbyggnaden beräknas utbudet av platser tillräckligt.

Klicka på kartan så visas den i ett större format

Grundskola årskurs 7-9

Efterfrågan på skolplatser i årskurserna 7-9 kommer att öka med cirka 1 800 under hela perioden. Utbudet skiljer sig mellan de olika kommundelarna. Skolorna på Sicklaön tar idag emot elever från andra kommundelar. Hänsyn till dessa elevströmmar har tagits i planeringen gällande antalet skolplatser. I Älta kommer det att råda brist på platser. Det innebär att antalet skolplatser i provisoriska lokaler bör ökas under byggnationstiden av Skolgallerian.

Läs mer om årskurs 7-9

Planerad utbyggnad för grundskolans årskurs 7-9

Här redovisas utbyggnadsplaner gällande årskurs 7-9 som finns med i utbildningsnämndens senaste behovsprognos.

Valet av skola till årskurs sju visar en ganska stor rörlighet inom kommunen och då framför allt in mot Nackas centrala delar.

Boo

Prognosen visar som tidigare ett stort kommande behov av ytterligare skolplatser för årskurserna 7–9. Hänsyn har då tagits till att ett visst antal elever väljer skola utanför Boo. Den planerade utbyggnaden av Boo gårds skola till en F-9 skola kommer att ge Boo tillräckligt med skolplatser för de aktuella årskurserna. Antalet nya platser som planeras uppgår till 275.

Sicklaön

Många elever från övriga kommundelar i Nacka väljer skola på Sicklaön. Därför finns och behövs ett överskott när antalet platser ställs mot antalet 13–15-åringar i området. Antalet barn i åldersgruppen kommer att öka med cirka 1 100 under perioden och mot den bakgrunden bör antalet skolplatser minst öka i samma omfattning eftersom en beredskap bör finnas för att fler elever kommer att välja skola på västra Sicklaön. I området planeras en utbyggnad med cirka 1 400 platser.

Fisksätra-Saltsjöbaden

I området får alla elever som väljer sitt närområde plats trots den underkapacitet som finns. Under perioden ökar antalet barn främst i Fisksätra men även i Saltsjöbaden. Ett stort antal av eleverna väljer skola i andra områden. Av åldersgruppen går cirka 45 procent i skola utanför Fisksätra/Saltsjöbaden. Underskottet av platser ökar dock under den senare delen av prognosperioden vilket betyder att beredskap bör finnas för att kunna erbjuda skolplatser för de aktuella årskurserna i området.

Älta

I området finns det skolplatser till de som önskar men med mycket liten marginal. Många elever väljer att gå årskurserna 7-9 i skolorna på Sicklaön. Antalet barn i åldersgruppen ökar betydligt under perioden och antalet skolplatser kommer att öka när skolgallerian byggts i Älta centrum. Skolgallerian beräknas vara färdig år 2024. Antalet elevplatser måste öka senast 2022 vilket innebär en utökning i provisoriska lokaler.

Klicka på kartan så visas den i ett större format

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.