Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dialog om kvalitet

Utbildningsnämnden har i uppdrag att följa upp och utvärdera kvaliteten i utbildningen för alla barn och elever i Nacka. De kvalitetssamtal och resultatdialoger som utbildningsenheten har med alla anordnare i Nacka ingår i nämndens uppföljning och utvärdering.

Kvalitetssamtal

Kvalitetssamtal genomförs varje höst. Ena året med alla huvudmän och det andra med alla rektorer.

Samtalen handlar om kvalitet i olika perspektiv, som elevresultat, elevers och föräldrars syn på verksamheten och tillgång till utbildad personal. Vi ser kvalitetssamtalen som ett sätt att fortsätta det goda samspelet mellan anordnare och utbildningsnämnden/ utbildningsenheten så att vi kan utveckla kvaliteten tillsammans.

Kvalitetssamtalen ger också en ökad förståelse för vad som ligger bakom olika resultat och är ett viktigt underlag för kommunens kvalitetsanalys – den samlade bedömningen av utbildningen i Nacka. Syftet är att fördjupa kunskapen om resultaten i såväl Nackas kommunala som fristående skolor.

Resultatdialog

Resultatdialog är ett annat forum, där fokus ligger på elevresultaten specifikt. Utbildningsenheten har i olika omgångar genomfört resultatdialoger med grundskolor som har årskurs 9 och skolor som har årskurs 3–6.

Några personer från utbildningsenheten kommer till skolan för ett samtal på omkring en timme då deltagarna har möjlighet att tillsammans reflektera över skolans resultat. Förutom skolans rektor är det värdefullt att fler medarbetare från skolan – som biträdande rektor, arbetslagsledare eller förstelärare - är med i samtalet.

Resultatdialogerna handlar om elevresultat och tar avstamp i statistik och i tidigare samtal som utbildningsenheten har haft med skolan. Under samtalet tas även elevers kunskapsutveckling under grundskoletiden upp. Ambitionen är att tillsammans förstå och tolka de olika resultaten.

Har du frågor kring kvalitetssamtal eller resultatdialog? Då är du välkommen att kontakta Carina Legerius, enhetschef på utbildningsenheten.

Profilbild saknas

Carina Legerius

Enhetschef

Sidan uppdaterades: