Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning

Ändring av del av detaljplan 91 och detaljplan 633, för fastigheten Lännersta 55:4 m.fl., Prästkragens väg i Boo, Nacka kommun

En ändring av detaljplan tas nu fram för fastigheterna Lännersta 55:2, 55:3 och 55:4 vid Prästkragens väg. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Planändringen innebär att bestämmelsen som reglerar högsta tillåtna exploateringsgrad per fastighetsarea tas bort, vilket möjliggör utökade lokalytor för verksamheter som inte kräver en hög takhöjd. Exploateringsökningen möjliggörs inom ramen för befintlig byggrätt för byggnadsvolym, och påverkar därmed inte fastigheternas högsta tillåtna byggnadsarea, det vill säga byggnadens fotavtryck, eller byggnadshöjd. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 3 februari 2021 till och med 24 februari 2021 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/nyhetslista-samrad-granskning/2021/02/granskning-lannersta-554-m.fl/

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller 08-718 93 27.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Magnus Bohman, telefon 08-718 80 97, e-post: magnus.bohman@nacka.se.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2020/21 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2020/21
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 24 februari 2021. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten
Magnus Bohman, planarkitekt

Sidan uppdaterades: