Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning

Detaljplan för fastigheten Björknäs 10:124 m.fl., Ljungrisvägen 1 i Boo, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för fastigheterna Björknäs 10:124, respektive Björknäs 10:123 och Björknäs 10:118. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Planområdet ligger i Lilla Björknäs och utgörs av tre privatägda fastigheter. Bebyggelsen ska enligt planförslaget vara utformad som friliggande byggnader och högst en huvudbyggnad får uppföras per fastighet. Huvudbyggnad får inrymma högst två bostadslägenheter.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av fastigheten Björknäs 10:124, för uppförande av ytterligare en huvudbyggnad för bostad. Ett ytterligare syfte är att säkerställa att ny bebyggelse anpassas till naturvärdena inom fastigheten. På grund av bestämmelse i gällande detaljplan om hur många fastigheter kvarteret får innehålla, behöver även fastigheten Björknäs 10:123 och Björknäs 10:118 ingå i planområdet, trots att ingen större förändring föreslås inom dessa fastigheter.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 mars 2021, § 58 att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Strandskydd

Strandskyddsförordnandet enligt 7 kap 15 § MB föreslås bli upphävt inom kvartersmark.

Granskningstid

Under tiden 25 mars 2021 till och med 15 april 2021finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar
Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Anna Hall telefon 08-718 79 73, e-post: anna.hall@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2020/30 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2020/30
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 15 april 2021. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten
Anna Hall, Planarkitekt

Sidan uppdaterades: