Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Järla stationsområde norr i Centrala Nacka, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för Järla stationsområde norr. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanens övergripande syfte är att skapa en tät stadsmiljö runt kommande tunnelbanestation med attraktiva allmänna platser och kvartersbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet. I aktuellt förslag möjliggörs cirka 275-390 bostäder och knappt 1100-5800 kvadratmeter verksamhetsyta beroende på hur byggrätten utnyttjas. Sedan samrådet har plangränsen justerats och omfattar inte längre Järla bro.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 21 september 2021 till och med 19 oktober 2021 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/jarlastation-norr

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum, under bibliotekets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Anna Hall telefon 08-718 79 73, e-post: anna.hall@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2016/888 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2016/888
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 19 oktober 2021. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Anna Hall

Planarkitekt

Sidan uppdaterades: