Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse om samråd

Detaljplan för Nacka Port kvarteret Klinten, i Sickla i Nacka kommun

Utökat förfarande

Planområdet är beläget i nordvästra Sickla intill Sicklavägen och Lugnets trafikplats och utgörs huvudsakligen av fastigheten Sicklaön 82:1

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt levande stadskvarter som blir en attraktiv entré till Nacka samtidigt som den kulturhistoriskt värdefulla färgfabriken Klinten bevaras. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Under perioden 17 juni till och med den 19 september 2022 finns planförslaget tillgängligt i Nacka kommuns entréhall, Granitvägen 15, Nacka. Entréhallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Nacka Forum och i Dieselverkstaden, Sickla, under bibliotekens öppettider.

Handlingarna och information om detaljplanen finns på Nacka kommuns hemsida. Läs mer på www.nacka.se/nackaport

Ett öppet hus kommer att hållas i Lamberts hörna, Järnvägsgatan 23 i Sickla, den 23 augusti kl. 17:00-19:00. Under mötestiden finns det möjlighet att ta del av samrådsförslaget, diskutera och ställa frågor till representanter från kommunen och byggaktören. Kom och gå som du vill.

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas den 7 september kl. 17:00-ca18:30. Samma ­eftermiddag som mötet äger rum läggs en länk till mötet upp på projektets webbplats www.nacka.se/nackaport

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 19 september 2022.

Synpunkter skickas till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2018/443 i ämnesraden, eller till Nacka kommun, Planenheten KFKS 2018/443, 131 81 Nacka. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Frågor om planförslaget ställs till planarkitekt Anders Nordenskiöld, telefon 08-718 79 16, e-post: anders.nordenskiold@nacka.se

Sidan uppdaterades: