Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse om samråd

Avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför ansökan om vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet vid Dalkarlsängen, Nacka kommun

Nacka kommun planerar att till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansöka om tillstånd för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet inom Dalkarlsängen för att utföra följande:

  • Vattenverksamhet i form av utfyllnad av våtmarksområde inklusiveanläggande av tryckbankar för stabilisering av befintlig deponi.
  • Anläggande av dagvattendammar, tröskel m.m. för avvattning av området.
  • Sluttäckning av deponi.
  • Tillfällig uppläggning av material, lokalt och cirkulärt omhändertagande av massor från utbyggnad av Sydöstra Boo huvudsakligen för användning inom detaljplaneområdet.

För närvarande genomför Nacka kommun avgränsningssamråd i ärendet. Denna kungörelse är en del i detta samråd. Ytterligare tillfällen till att lämna synpunkter kommer att finnas efter att ansökan och miljökonsekvensbeskrivning lämnats in till Mark- och miljödomstolen.

Samråd pågår mellan den 1 februari och den 28 februari 2023. Skriftliga synpunkter inlämnas senast den 28 februari 2023.

Märk med ”Samråd Dalkarlsängen”
Adress: Anna Dolk, Nacka kommun, 131 81 Nacka
E-post: anna.dolk@nacka.se

Mer information och samrådshandling finns på:

www.nacka.se/dalkarlsangen-vattendom

Handlingarna kommer även finnas tillgängliga i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka.

Sidan uppdaterades: