Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning - Villa Gadelius

Detaljplan för fastigheten Neglinge 13:5 m.fl., Sjötäppsvägen 1 i Saltsjöbaden, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för fastighet Neglinge 13:5, Neglinge 13:6 och Neglinge 2:1. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanen innebär att Villa Gadelius åter ska kunna användas som bostad samt att det befintliga seniorboendets användning ska bekräftas. Syftet är även att skydda befintliga natur- och kulturmiljövärden. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 september 2023 att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Strandskydd

Strandskyddsförordnandet enligt 7 kap 15 § MB föreslås bli upphävt inom del av kvartersmark.

Granskningstid

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att sända rubricerat planförslag på granskning. Under tiden 3 oktober 2023 till och med 31 oktober 2023 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/villagadelius

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Simon Sundell telefon 070-431 89 23, e-post: simon.sundell@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2019-00051 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2019-00051
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 31 oktober 2023. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter- planering

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Planenheten

Simon Sundell, Planarkitekt

Sidan uppdaterades: