Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Revision

En grundprincip för kommunal verksamhet är fördelningen mellan beslutande, verkställande och granskande funktioner. Enkelt uttryckt kan man säga att fullmäktige beslutar om mål och budget, kommunstyrelsen och nämnderna verkställer och revisionen granskar.

När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning, och med deras medel, finns behov av och krav på att kunna granska och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas vilja och att utförandet sker med god intern kontroll.

Ägare, medborgare och andra intressenter behöver underlag för att kunna bedöma om de som ansvarar för verksamheten har agerat korrekt och ansvarsfullt. Nackas förtroendevalda revisorer genomför oberoende granskningar som underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av kommunstyrelsen och nämndernas arbete.

Mål och uppdrag

Revisionens övergripande mål är att kontrollera och verka för att kommunfullmäktiges mål och uppdrag följs. Det uppdrag som våra förtroendevalda revisorer har är att granska:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den interna kontrollen i styrelse och nämnder är tillräcklig samt att
  • bedöma måluppfyllelse

Väsentliga frågor för våra förtroendevalda revisorer är att granska och bedöma kommunstyrelsens och nämndernas styrning och om verksamheten når de mål som satts upp av fullmäktige samt om detta sker enligt givna riktlinjer och beslut.

Rapportering

Rapporteringen av revisionsarbetet är av avgörande betydelse för att revisionen ska kunna ge Nacka kommun ett mervärde. Genom rapporteringen ska erfarenheter och synpunkter vidarebefordras till berörda.

Revisionens bedömningar och utvecklingsförslag rapporteras löpande till ansvarig nämnd och styrelse efter genomförd granskning. Den årliga revisionsprocessen avslutas med att de förtroendevalda revisorerna överlämnar den årliga revisionsberättelsen till fullmäktige.

Lekmannarevision

I Nacka kommuns helägda aktiebolag har lekmannarevisorer utsetts med uppdrag att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna utses bland Nacka kommuns förtroendevalda revisorer. Som stöd för vår granskning anlitas sakkunniga biträden/yrkesrevisorer.

Resultatet av lekmannarevisorernas granskning presenteras i en särskild granskningsrapport till årsstämman samt kommunfullmäktige.

Vill du kontakta revisionen?

Om du vill komma i kontakt med revisionen, mejla revisionen@nacka.se.

Förtroendevalde revisorer i Nacka kommun och revisorernas uppdrag. (PDF-dokument, 121 kB)

Sidan uppdaterades: