Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ett väl fungerande rehabiliteringsarbete kännetecknas av ett gott samarbete mellan medarbetare, chef, HR, Försäkringskassan, företagshälsovården eller annan behandlande läkare och om medarbetaren så önskar, fackliga företrädare. Fokusera alltid på vilken arbetsförmåga den enskilde har kvar i stället för att fokusera på den som inte finns.

Chefen Behandlande läkare
Medarbetaren Rehabiliteringskoordinator
Försäkringskassan HR
Företagshälsovården Fackliga organisationer

Chefen

Den viktigaste uppgiften en chef har är att agera och aktivt följa upp tidiga tecken på ohälsa. Chefen ska dessutom alltid komma ihåg att involvera HR vid svårare rehabiliteringsärenden.

Dag 2-14
- Bedöm medarbetarens arbetsförmåga.
- Betala sjuklön till medarbetaren om denne har rätt till det.
- Säkerställ att fullständigt läkarintyg kommer arbetsgivaren tillhanda.

Dag 15
Medarbetaren sjukanmäls er automatik, via Personec, till Försäkringskassan. Chefen behöver inte göra något.

Dag 16-90
- Håll löpande kontakt med medarbetaren under sjukfrånvaron.
- Bjud in medarbetaren till rehabiliteringssamtal.
- Planera och genomför tillfällig arbetsanpassning och aktiva rehabiliteringsåtgärder utifrån upprättad handlingsplan.
- Anpassa arbetssituationen, så långt det är möjligt, så att medarbetaren kan arbeta, t. ex. genom att anpassa arbetsuppgifter, arbetstid eller arbetsplats.
- Undersök om det finns något annat lämpligt arbete inom verksamheten som medarbetaren tillfälligt kan utföra.
- Efter samråd med medarbetaren, lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att klarlägga behovet av rehabilitering.
- Anmäl medarbetarens inkomst om Försäkringskassan begär inkomstuppgift.
- Skriv ett arbetsgivarutlåtande om Försäkringskassan begär in ett sådant från medarbetaren. Ta hjälp av ditt HR-stöd!
- Delta i ett avstämningsmöte om Försäkringskassan kallar till det.

Medarbetaren

Medarbetaren ansvarar för att värna om den egna hälsan. Vid sjukdom ansvarar denne även för att aktivt delta i planering och genomförande av den egna rehabiliteringen. Så långt det är möjligt ska medarbetaren också hålla kontakt med arbetsplatsen under hela sjukskrivningsperioden och lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga behovet av rehabilitering.

Dag 1
- Sjukanmälan sker enligt rutin för sjukfrånvaroanmälan.

Dag 2-14
- Styrk sjukfrånvaro med läkarintyg fr.o.m. dag 8 (kalenderdag). Sjukintyg lämnas till chef eller utsedd kontaktperson enlig rutin för sjukfrånvaroanmälan.

Dag 15
- Ansök om sjukpenning från Försäkringskassan.

Dag 16-90
- Skicka läkarintyg till Försäkringskassan och till arbetsgivaren.
- Medverka i planering och åtgärder som medför återgång i arbete snarast möjligt.
- Skicka in ett arbetsgivarutlåtande till Försäkringskassan om Försäkringskassan begär ett sådant.

Försäkringskassan

Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan och rätten till ersättning fr.o.m. dag 15.

Dag 15-90
- Betalar sjukpenning till medarbetaren om denne har rätt till det.
- Klargör och vid behov samordnar de olika åtgärder medarbetaren behöver för att kunna komma tillbaka i arbete.
- Begära vid behov att medarbetaren lämnar ett arbetsgivarutlåtande.
- Kallar till avstämningsmöten vid behov.

Övriga roller

Rehabiliteringskoordinator
Rehabiliteringskoordinatorer, ReKo, finns på vårdcentraler/husläkarmottagningar som stöd till patienten i koordinering av rehabilitering och sjukskrivning. De fungerar som kontaktperson till externa aktörer som exempelvis Försäkringskassan och arbetsgivare.


Företagshälsovården
Nacka kommun har Feelgood som företagshälsovård. Företagshälsovården är en naturlig samarbetspartner i arbetsmiljöarbetet som arbetar på uppdrag av arbetsgivaren. Feelgood har en bred kompetens inom ämnesområden som medicin, teknik, beteendevetenskap, organisationskunskap och rehabiliteringsmetodik. Företagshälsovården bidrar bl. a. med expertkunskap inom tillfällig arbetsanpassning och rehabilitering.

Mer information om tjänster, prislista och Feelgoods rehabiliteringsprocess.

Behandlande läkare
Läkaren lämnar uppgifter om medicinska sakförhållanden till Försäkringskassan samt beskriver funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i förhållande till medarbetarens arbetsuppgifter vid aktuell sjukskrivning.

HR
HR är ett proaktivt och professionellt stöd åt chefen i rehabiliteringsarbetet.

Fackliga organisationer
Fackliga ombud är ett stöd och en resurs för medarbetaren. De deltar vid rehabiliteringsmöten förutsatt att medlemmen så önskar.

Sidan uppdaterades: